Paleontologická konferencia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave
má tú česť usporiadať
21. Slovensko – Česko – Poľskú paleontologickú konferenciu,
ktorá sa uskutoční 23. - 25. mája 2022.

Konferencia podporuje rozvoj paleontologického výskumu udržiavaním kontaktov medzi rôznymi vedeckými centrami vrátane univerzít a výskumných ústavov. Spoločné stretnutia paleontológov prebiehajú v priateľskej a konštruktívnej atmosfére, ktorá umožňuje rýchlu výmenu informácií, overenie a porovnanie výsledkov. Vedeckú úroveň podujatia zvyšuje publikácia konferenčného zborníka. Súčasťou konferencie bude jednodňová exkurzia po klasických lokalitách Západných Karpát (Slovensko) z obdobia mezozoika a kenozoika.

Webstránka konferencie: https://www.geology.sk/21_sk-cz-pl_conference/

Prajeme vám pevné zdravie a tešíme sa na vás
S pozdravom
Organizačný výbor

Plagát  [.pdf]  [.jpg] 

Paleontological Conference

The State Geological Institute of Dionýz Štúr in Bratislava
has the honor of organizing
the 21st Slovak – Czech – Polish Paleontological Conference,
which will be held from 23 to 25 May, 2022.

The conference supports the development of paleontological research by maintaining contacts between various scientific centers, including universities and research institutes. Joint meetings of paleontologists take place in a friendly and constructive atmosphere, enabling rapid exchange of information, verification and comparison of the results. The scientific level of the event is increased by the publication of the conference proceedings. The conference will include a one-day excursion to the classic localities of the Western Carpathians (Slovakia) from the Mesozoic and Cenozoic eras.

Conference website: https://www.geology.sk/21_sk-cz-pl_conference/

We wish you good health and we are looking forward to see you.
The Organizing Committee

Poster  [.pdf]  [.jpg