O fakulte

Príroda má svoje tajomstvá. Od tých najjednoduchších chemických reakcií, cez záhady živých organizmov až po tie najkomplexnejšie geologické procesy, príroda človeka odjakživa fascinovala aj preto, že je sám jej súčasťou. Veda je kľúčom k tomu, aby sme pochopili dynamickú rovnováhu medzi živou a neživou prírodou. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa každý deň niekoľko stoviek vedcov a vedkýň venuje preskúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkové tímy z rôznych oblastí prírodných vied dosahujú vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci výsledky, ktoré sú publikované v tých najlepších vedeckých časopisoch na svete.

Štúdium na fakulte

Veríme, že kvalitné vzdelanie mení životy. Formuje uvedomelých ľudí, ktorí sú odhodlaní urobiť zmenu vo svete. Chceme, aby o našich študentoch bolo počuť doma aj vo svete. Aby sa nikdy nebáli prejaviť svoj názor, myšlienky a individualitu. Dávame preto študentom slobodu a priestor vymýšľať, tvoriť a realizovať svoje nápady. Budeme vždy so študentmi a pre študentov.

Na PriF UK dlhodobo realizuje výskum a výučbu päť odborných sekcií, ktoré zabezpečujú okrem štúdia učiteľských kombinácií aj 13 bakalárskych študijných programov z toho 2 bakalárske študijné programy vyučované v anglickom jazyku – Environmental Studies a Biological Chemistry. Po ukončení bakalárskeho štúdia si môžu študenti vybrať až 28 akreditovaných magisterských programov. Tí ktorých osloví kvalitná veda môžu pokračovať vo výskume na jednom z 29 PhD. študijných programov. Tento bohatý výber študijných možností zabezpečuje našim absolventom výber širokého spektra povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Prírodovedecká fakulta sa vypracovala medzi top fakulty nie len u nás, ale aj v celosvetovom meradle. Výučba, výskum a laboratóriá sú tu na špičkovej úrovni a na všetkých 3 stupňoch štúdia tu študuje viac ako 2000 študentov. Absolventi Prírodovedeckej fakulty majú na výber široké spektrum povolaní. Záujem štátnych i súkromných inštitúcií a firiem zaručuje absolventom bezproblémové uplatnenie po skončení štúdia i počas neho.

Z histórie do súčasnosti

História Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa začala písať už v roku 1940, kedy sa na vtedajšej Slovenskej univerzite vytvorila Prírodovedecká fakulta. Prírodovedecká fakulta UK je pracovisko s dlhými tradíciami. Formovanie jej vnútornej štruktúry, ako aj otváranie nových študijných odborov a špecializácií je kontinuálny proces prebiehajúci v tesnej nadväznosti na spoločenské potreby a pozíciu fakulty v rámci Univerzity Komenského. Od roku 1992 fakulta systematicky buduje skupinu environmentálne orientovaných katedier a vedeckých ústavov, pričom súčasne otvára nové študijné programy a špecializácie tohto zamerania. Prírodovedecká fakulta UK dnes predstavuje významný vedecko-výskumný a pedagogický potenciál, nielen z pohľadu Univerzity Komenského, ale aj v mierke celého Slovenska.

PriF UK v súčasnosti patrí medzí významné vedecko-pedagogické prírodovedné inštitúcie na Slovensku, o čom svedčí množstvo nových objavov a výskumov v oblasti Biológie, Chémie, Environmentalistiky, Geografie a Geológie. Študenti sú u nás v rámci svojich bakalárskych, diplomových a doktorandských prác začleňovaní do výskumných projektov pod vedením odborníkov a získavajú poznatky, ktoré môžu prezentovať na rôznych vedeckých konferenciách a seminároch. Našich študentov intenzívne podporujeme v získavaní skúseností a umožňujeme im vycestovať cez mobilitné granty do celého sveta. Akademické slobody a práva na našej fakulte a univerzite zaručujú všetkým študentom slobodu myslenia, výskumu a vývoja, a teda byť relevantnou súčasťou ako vedeckého tak i spoločenského napredovania našej krajiny.

Biológia

Chémia

Environmentalistika

Geografia

Geológia

Učiteľstvo