Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia

Študentské vedecké konferencie sa celofakultne organizujú na PriF UK už od roku 1970. Predstavujú významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli, prispievajú k vyššej atraktivite štúdia, majú veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte. Na konferencii sú prezentované príspevky z rôznych prírodovedných oblastí. Od biológie, cez chémiu, geológiu, geografiu, environmentalistiku až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky. ŠVK PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Určené sú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Cieľom konferencie je vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov svojej vedeckej činnosti. Zvýšiť jej úroveň a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty.

Počet aktívnych účastníkov ŠVK z roka na rok rastie. V posledných rokoch na ŠVK aktívne prezentuje svoje výsledky viac ako 300 študentov. S výsledkami svojich prác oboznamujú auditórium aj študenti z iných domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a vedeckých pracovísk.

Prezentujúci aj pasívni účastníci nadobúdajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky, a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách. ŠVK je možné vnímať aj ako propagáciu jednotlivých katedier a ústavov, odborov, resp. špecializácií. Študenti na základe prezentovaných prác, získavajú predstavu o výskumnej činnosti pracoviska, čo im je nápomocné pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa uberať ďalej. Podujatie má mimoriadny význam aj pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Konferencia sa začína úvodným slovom dekana fakulty, pokračuje plenárnou prednáškou, po ktorej nasledujú prezentácie jednotlivých príspevkov v sekciách. Súčasťou prezentácie prác je na konci prvej polovici diania posterová sekcia, kde študenti prezentujú svoje výsledky formou pútavých posterov. ŠVK tradične uzatvára spoločenský večer, spojený s odovzdávaním ocenení aktívnym účastníkom. Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberá za každú sekciu najlepší príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok a prezentáciu ŠVK v danej sekcii a vecnú, resp. finančnú cenu. Dekan na ŠVK každoročne udelí diplom za najlepší príspevok v biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej sekcii, a diplom za „Naj poster“. Na ŠVK je udeľované aj Ocenenie prezidenta Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych, prírodných a farmaceutických vedách. Na ŠVK bude tento rok udelené Ocenenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave.

K ŠVK patrí vydanie recenzovaného zborníka príspevkov s ISBN, ktorého recenzentmi sú renomovaní odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach z PriF UK. V tlačenej forme máva zborník takmer 2 000 strán s prehľadnou štruktúrou. Texty príspevkov sú zvyčajne doplnené tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že ide prevažne o odborný text, mnohé príspevky majú ambíciu osloviť aj širokú verejnosť.

ŠVK sa spavidla koná na pôde PriF UK, v roku 2024 sa bude konať v stredu 25. apríla 2024.

Záštitu nad ŠVK PriF UK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Pre viac informácií o ŠVK si vyberte položku z navigačného menu v ľavom paneli.

RNDr. Mária Chovancová, PhD.