Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia

Oznam o presunutí ŠVK 2020 na jeseň

Vážené dámy, vážení páni,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom, predsedníctvo OV ŠVK po dohode s vedením fakulty rozhodlo, že Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020

sa v plánovanom termíne 22. 4. 2020 NEUSKUTOČNÍ.

Celé podujatie, vrátane zostavenia zborníka, ako aj samotnej konferencie je však presunuté na JESEŇ 2020. Bližšie informácie Vám poskytneme po stabilizácií situácie tu, na webstránkach ŠVK.

Príspevky nahraté do systému, budú z neho odstránené, uhradené poplatky budú vrátené. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, veríme, že na jeseň tohto roku.

Za porozumenie ďakujeme,

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK

 

Študentská vedecká konferencia

Študentské vedecké konferencie sa celofakultne organizujú na PriF UK už od roku 1970. Predstavujú významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na fakultnom poli, prispievajú k vyššej atraktivite štúdia, majú veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte. Na konferencii sú prezentované príspevky z rôznych prírodovedných oblastí. Od biológie, cez chémiu, geológiu, geografiu, environmentalistiku až po didaktiku prírodných vied, psychológie a pedagogiky. ŠVK PriF UK si držia prvenstvo medzi vedeckými podujatiami podobného typu na Slovensku. Určené sú študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD.). Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. Cieľom konferencie je vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov svojej vedeckej činnosti. Zvýšiť jej úroveň a zvýrazniť a oceniť nadpriemerných študentov. Zlepšiť komunikáciu študent-študent a študent-učiteľ, vytvoriť tak skutočnú akademickú atmosféru na pôde fakulty.

Počet aktívnych účastníkov ŠVK z roka na rok rastie. V posledných rokoch na ŠVK aktívne prezentuje svoje výsledky viac ako 300 študentov. S výsledkami svojich prác oboznamujú auditórium aj študenti z iných domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a vedeckých pracovísk.

Prezentujúci aj pasívni účastníci nadobúdajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov a zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky, a tiež seba ako osobnosť. Získavajú prehľad o stave výskumu na rôznych vedeckých pracoviskách. ŠVK je možné vnímať aj ako propagáciu jednotlivých katedier a ústavov, odborov, resp. špecializácií. Študenti na základe prezentovaných prác, získavajú predstavu o výskumnej činnosti pracoviska, čo im je nápomocné pri rozhodovaní sa, ktorým smerom sa uberať ďalej. Podujatie má mimoriadny význam aj pre študentov a pedagógov stredných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Konferencia sa začína úvodným slovom dekana fakulty, pokračuje plenárnou prednáškou, po ktorej nasledujú prezentácie jednotlivých príspevkov v sekciách. Súčasťou prezentácie prác je na konci prvej polovici diania posterová sekcia, kde študenti prezentujú svoje výsledky formou pútavých posterov. ŠVK tradične uzatvára spoločenský večer, spojený s odovzdávaním ocenení aktívnym účastníkom. Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberá za každú sekciu najlepší príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok a prezentáciu ŠVK v danej sekcii a vecnú, resp. finančnú cenu. Dekan na ŠVK každoročne udelí diplom za najlepší príspevok v biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej sekcii, a diplom za „Naj poster“. Na ŠVK je udeľované aj Ocenenie prezidenta Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych, prírodných a farmaceutických vedách. Pri príležitosti 50. výročia ŠVK bude tento rok udelené Ocenenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Ocenenie Študentskej rady vysokých škôl a iné.

K ŠVK patrí vydanie recenzovaného zborníka príspevkov s ISBN, ktorého recenzentmi sú renomovaní odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach z PriF UK. V tlačenej forme máva zborník takmer 2 000 strán s prehľadnou štruktúrou. Texty príspevkov sú zvyčajne doplnené tabuľkami a ilustráciami. Napriek tomu, že ide prevažne o odborný text, mnohé príspevky majú ambíciu osloviť aj širokú verejnosť.

ŠVK sa konajú na pôde PriF UK takmer vždy v aprílovú stredu. V akademickom roku 2019/20 sa ŠVK mala konať v stredu 22. apríla 2020, ale vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom sa ŠVK 2020 musela presunúť na jeseň 2020.

Záštitu nad jubilejným 50. ročníkom ŠVK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Pre viac informácií o ŠVK si vyberte položku z navigačného menu v ľavom paneli.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.