Kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ

 

KATEDRA DIDAKTIKY PRÍRODNÝCH VIED, PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY

zabezpečuje vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania  akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  pre učiteľov základných a stredných škôl.

Atestačné vzdelávanie určené pre učiteľov geografie, chémie a biológie:

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu geografia

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu chémia

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z predmetu biológia

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu geografia 

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu chémia

·   Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu biológia

Okrem týchto špeciálnych atestačných programov, máme na katedre akreditované ďalšie odborné vzdelávanie:

·   Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodovedných predmetov. (Aktualizačné vzdelávanie)

·   Profesionálna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese. (Inovačné vzdelávanie)

Prečo študovať práve u nás:

1. Ponúkame:

  • vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré garantujú vysokoškolskí pedagógovia s bohatou praxou,
  • vysokú profesionalitu, odbornosť a vedeckú kvalifikáciu garantov programov a  lektorov – vysokoškolských učiteľov,
  • individuálny prístup - priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej práce,
  • prípravu účastníkov na záverečnú skúšku nevyhnutnú pre získanie 1. a 2. atestácie.

 

2. Štúdiom u nás získate:

  • profesijné kompetencie v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami (digitalizácie vzdelávania) a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti,
  • aktuálne poznatky z didaktiky,
  • rozvoj profesijných kompetencií potrebných pre napĺňanie cieľov modernej školy,
  • naučíte sa uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pri dosahovaní stanovených cieľov vyučovania.

 

Prihláška na vybraný typ vzdelávania (otvorí sa v novom okne)