Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu geografia

Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu geografia

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná

60 hodín - z toho 24 hodín prezenčne a 36 hodín dištančne

Hlavný cieľ:

Sprístupniť učiteľovi najnovšie poznatky z didaktiky geografie, rozvinúť jeho profesijné kompetencie potrebné pre tvorivé inovatívne vyučovanie, riešenie odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti a príprava na vykonanie atestácie.

Špecifické ciele:

Učiteľ má:

1.       poznať predmet skúmania a metodológiu didaktiky geografie, ciele kurikulárnej transformácie, zásady tvorby ŠVP, diagnostikovať a rozvíjať vybrané kľúčové kompetencie, formulovať a konkretizovať ciele vyučovania geografie, vzdelávacie štandardy,

2.       identifikovať individuálne rozdiely žiakov, ktoré ovplyvňujú ich učenie sa, aplikovať vhodné metódy vo väzbe na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov,

3.       uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a didaktické zásady vo vyučovaní geografie, využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pre dosahovanie stanovených cieľov vyučovania,

4.       poznať podstatu, funkcie, formy a nástroje spätnej väzby a hodnotenia, vedieť diagnostikovať priebeh poznávacích procesov žiakov,

5.       uplatniť kritické myslenie pri rozpoznaní problémov s vyrušovaním žiakov na vyučovaní, identifikovaní ich príčin a pri ich efektívnom riešení,

6.       efektívne využívať prostriedky vonkajšej a vnútornej motivácie žiakov učiť sa,

7.       zvládnuť realizáciu akčného výskumu v triede alebo škole, vrátane tvorby výskumných nástrojov, zbierania, spracovania a interpretovania výskumných zistení.

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program pozostáva zo štyroch modulov:

  • Modul 1: Predmet didaktiky predmetu, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy – 10 hod.
  • Modul 2: Individuálne rozdiely medzi žiakmi, učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu – 20 hod.
  • Modul 3: Koncepcie vyučovacieho procesu, vyučovacie stratégie, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika – 20 hod.
  • Modul 4: Hodnotenie učebných výsledkov žiakov a meranie kvality vyučovacieho procesu – 10 hod.

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania ´Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu geografia´ získa aktuálne poznatky z predmetu skúmania a metodológie  didaktiky geografie a rozvinú sa jeho profesijné kompetencie potrebné pri formulácii a konkretizácii cieľov vyučovania a vzdelávacích štandardov. V rámci vzdelávania absolvent získa vedomosti o aplikácii vhodných metód pri rozvoji kľúčových kompetencií žiakov. Naučí sa uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pri dosahovaní stanovených cieľov vyučovania. Spozná podstatu, funkcie, formy a nástroje spätnej väzby a individualizovaných spôsobov hodnotenia úrovne dosiahnutých vedomostí a zručností žiakov. Dokáže efektívne využívať prostriedky vonkajšej a vnútornej motivácie žiakov učiť sa a zvládne realizáciu akčného výskumu v triede alebo škole.

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:

Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Prečo študovať práve u nás

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kvalita poskytovaného vzdelávacieho programu je zabezpečená garantom RNDr. Štefanom Karolčíkom, PhD., ide o pedagogického zamestnanca UK vo funkcii odborného asistenta, ktorý vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť v didaktike všeobecnovzdelávacích predmetov.

Lektormi vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania, odborníci  na danú vzdelávaciu oblasť. Počas celého vzdelávacieho programu sú účastníkom k dispozícii lektori na priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej práce. Súčasťou programu je aj príprava účastníkov na záverečnú skúšku.

Predpokladaný začiatok kurzu:

September/október 2015 (pri dosiahnutí požadovaného minimálneho počtu účastníkov)

Cena kurzu:

219,-€