Profesionálna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese. (Inovačné vzdelávanie)

Profesionálna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná

75 hodín - z toho 47 hodín prezenčne a 28 hodín dištančne.

Hlavný cieľ:

Pripraviť pedagogických zamestnancov pre modernizáciu vzdelávacieho procesu. Posilniť a zdokonaliť ich didaktické kompetencie v oblasti didaktických aplikácií interaktívnej tabule s prídavnými digitálnymi technológiami do vyučovacieho procesu. 

Špecifické ciele:

  1. Opísať teoretické východiská práce s interaktívnou tabuľou. Získať podrobnejšie informácie o základných a špeciálnych nástrojoch a technikách profesionálnej práce s interaktívnou tabuľou a s prídavnými technológiami (vizualizér, videokamera, digitálny fotoaparát, tablet a i.).
  2. Získať praktické didaktické zručnosti pri aktívnej práci so softvérom pre príslušnú interaktívnu tabuľu.
  3. Pripraviť pedagogických zamestnancov na didakticky vhodné a efektívne využívanie interaktívnych tabúľ v kombinácii s prídavnými technológiami a digitálnym obsahom vo vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov.

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program pozostáva zo šiestich modulov:

  • Modul 1 – Základné nástroje a techniky I
  • Modul 2 – Základné nástroje a techniky II
  • Modul 3 – Pokročilé nástroje a techniky a ich aplikácia vo vzdelávacom procese I
  • Modul 4 – Pokročilé nástroje a techniky a ich aplikácia vo vzdelávacom procese II
  • Modul 5 – Prídavné zariadenia k interaktívnej tabuliModul 6 – Aplikácia prídavných zariadení s interaktívnou tabuľou vo vzdelávacom procese, konzultácie k záverečnej práci

Profil absolventa

Absolvent programu kontinuálneho vzdelávania „Profesionálna práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese“ získa a zdokonalí si profesijné kompetencie v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami (digitalizácie vzdelávania) a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti. V rámci vzdelávania absolvent získa nasledovné profesijné kompetencie: osvojí si prácu so základnými nástrojmi a technikami práce s interaktívnou tabuľou a doplnkovými technológiami, získa praktické zručnosti so softvérom pre príslušnú interaktívnu tabuľu (ktorú budú mať na škole) a  s využitím digitálneho obsahu pre svoj predmet s podporou interaktívnej tabule. Absolvent programu kontinuálneho vzdelávania bude schopný didakticky vhodne a efektívne využívať interaktívnu tabuľu, prídavné technológie a digitálny obsah vo vyučovacom procese v jeho aprobačnom predmete.

Spôsob ukončovania

Záverečná prezentácia projektu aplikácie nástrojov interaktívnej tabule do vyučovacieho procesu a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Prečo študovať práve u nás

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kvalita poskytovaného vzdelávacieho programu je zabezpečená garantkou doc. RNDr. Beátou Brestenskou, PhD., ide o pedagogickú zamestnankyňu UK vo funkcii docentky, ktorá vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť v didaktike všeobecnovzdelávacích predmetov.

Lektormi vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania, odborníci  na danú vzdelávaciu oblasť. Počas celého vzdelávacieho programu sú účastníkom k dispozícii lektori na priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej prezentácie.

Predpokladaný začiatok kurzu:

September/október 2015 (pri dosiahnutí požadovaného minimálneho počtu účastníkov)

Cena kurzu:

350,-€/