Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu biológia

Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu biológia

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná

60 hodín - z toho 24 hodín prezenčne a 36 hodín dištančne.

Hlavný cieľ:

Sprístupniť učiteľovi najnovšie poznatky z didaktiky biológie, rozvinúť jeho profesijné kompetencie potrebné pre tvorivé inovatívne vyučovanie, riešenie odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti a príprava na vykonanie atestácie.

Špecifické ciele:

Učiteľ má:

1.       poznať predmet skúmania a metodológiu didaktiky biológie, ciele kurikulárnej transformácie, zásady tvorby ŠVP, diagnostikovať a rozvíjať vybrané kľúčové kompetencie, formulovať a konkretizovať ciele vyučovania biológie, vzdelávacie štandardy,

2.       identifikovať individuálne rozdiely u žiakov, ktoré ovplyvňujú ich učenie sa, aplikovať vhodné metódy vo väzbe na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov,

3.       uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a didaktické zásady vo vyučovaní biológie, využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pre dosahovanie stanovených cieľov vyučovania,

4.       poznať podstatu, funkcie, formy a nástroje spätnej väzby a hodnotenia, vedieť diagnostikovať priebeh poznávacích procesov žiakov,

5.       uplatniť kritické myslenie pri rozpoznaní problémov s vyrušovaním žiakov na vyučovaní, identifikovaní ich príčin a pri ich efektívnom riešení,

6.       efektívne využívať prostriedky vonkajšej a vnútornej motivácie žiakov učiť sa,

7.       zvládnuť realizáciu akčného výskumu v triede alebo škole, vrátane tvorby výskumných nástrojov, zbierania, spracovania a interpretovania výskumných zistení.

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program pozostáva zo štyroch modulov:

  • Modul 1: Predmet didaktiky predmetu, ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy – 10 hod.
  • Modul 2: Individuálne rozdiely medzi žiakmi, učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu20 hod.
  • Modul 3: Koncepcie vyučovacieho procesu, vyučovacie stratégie, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika – 20 hod.
  • Modul 4: Hodnotenie učebných výsledkov žiakov a meranie kvality vyučovacieho procesu – 10 hod.

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania ´Prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu druhej atestácie z predmetu biológia´ získa aktuálne poznatky z predmetu skúmania a metodológie  didaktiky biológie a rozvinú sa jeho profesijné kompetencie potrebné pri formulácii a konkretizácii cieľov vyučovania a vzdelávacích štandardov. V rámci vzdelávania absolvent získa vedomosti o aplikácii vhodných metód pri rozvoji kľúčových kompetencií žiakov. Naučí sa uplatňovať efektívne vyučovacie stratégie a využívať didaktickú techniku a digitálne technológie pri dosahovaní stanovených cieľov vyučovania. Spozná podstatu, funkcie, formy a nástroje spätnej väzby a individualizovaných spôsobov hodnotenia úrovne dosiahnutých vedomostí a zručností žiakov. Dokáže efektívne využívať prostriedky vonkajšej a vnútornej motivácie žiakov učiť sa a zvládne realizáciu akčného výskumu v triede alebo škole.

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:

Záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Prečo študovať práve u nás

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kvalita poskytovaného vzdelávacieho programu je zabezpečená garantom RNDr. Štefanom Karolčíkom, PhD., ide o pedagogického zamestnanca UK vo funkcii odborného asistenta, ktorý vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť v didaktike všeobecnovzdelávacích predmetov.

Lektormi vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania, odborníci  na danú vzdelávaciu oblasť. Počas celého vzdelávacieho programu sú účastníkom k dispozícii lektori na priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej práce. Súčasťou programu je aj príprava účastníkov na záverečnú skúšku.

Predpokladaný začiatok kurzu:

September/október 2015 (pri dosiahnutí požadovaného minimálneho počtu účastníkov)

Cena kurzu:

219,-€