Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Realizované projekty - Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou


Zdravé rieky

Projekt zameraný na vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

Nenávratný finančný príspevok: 153 000,59 EUR


Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Cieľom projektu je realizácia aktivít, zameraných na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov, zvýšenie environmentálneho povedomia a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Nenávratný finančný príspevok: 182 410,46 EU


Realizované projekty - Operačný program Výskum a inovácie

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami, ITMS2014+: 313011B825

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry