Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Realizované projekty - Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Projekt realizuje aktivity zamerané na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov Slovenska, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Realizované projekty - Operačný program Výskum a inovácie

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami, ITMS2014+: 313011B825

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry