Projekty

Projektové centrum PriF UK 

www.fns.uniba.sk/projektove-centrum

www.projektovecentrumprifuk.sk

 

Projekty realizované na PriF UK v rokoch 2016 - 2022

projekty VEGA

projekty KEGA

projekty APVV

medzinárodné projekty

 

 

Plán obnovy - Komponent 9

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave

Podporené projekty:

Projekt: 09I03-03-V01-00065 Podpora výskumníka MSc. Maksima Kuzminykha

Trvanie projektu: od 03. 10. 2022 do 30.06. 2026

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 64 811,50 EUR

Hlavným cieľom projektu je podporiť výskumníka MSc. Maksima Kuzminykha na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte, pri relokácií jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.

 

Projekt: 09I03-03-V01-00105 Podpora výskumníka Mgr. Larysa Bugyna, PhD.

Trvanie projektu: od 06. 09. 2022 do 05. 09. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 118 800 EUR

Hlavný cieľ Projektu: Podpora výskumníka Mgr. Larysa Bugyna, PhD., na Univerzite Komenského v Bratislave, pri relokácii jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj priímateľskej inštitúcie.

Zelená Univerzita Komenského

Názov projektu: Zelená Univerzita Komenského - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným alternatívam

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR číslo: 014UK-2-1/2021

Celkové oprávnené výdavky projektu: 312 732 EUR

Web stránka projektu FMFI UK: http://enviro.fmph.uniba.sk/ZelUniv/

Info na webe PRIF UK: Zelená Univerzita Komenského

NORIK CONSERVATION

Názov projektu: From conservation of the Norik of Muran - an endangered Central European horse breed to hippotherapy and traditional countryside sustainability

Akronym: NORIK CONSERVATION

Celkové oprávnené výdavky projektu: 449 500 EUR

Web stránka: NORIK CONSERVATION

Klimaticky odolná Bratislava

Názov projektu: Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí / Climate resilient Bratislava – pilot projects for decarbonisation, energy effectiveness of buildings and sustainable rainwater management in urban space

Programové obdobie: FM EHP 2014 – 2021

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 337 640 EUR

Stručný popis projektu: PDF

Web stránka: klimatickyodolna.bratislava.sk/

Mosquito Bioregulation

Názov projektu: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území / Biologische Gelsenregulierung im slowakisch-österreichischen Grenzgebiet

Akronym: Mosquito Bioregulation

Operačný program: 305000 - Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 290 731,24 €

Stručný popis projektu: PDF

Web stránka: mosquito-bioregulation.eu

Realizované projekty – Operačný program Ľudské zdroje

 

 


Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti prírodných vied,       číslo IMTS2014+ 312011Z438

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Doba realizácie projektu od septembra 2020 do septembra 2022

Celkové oprávnené výdavky: 122 975,06 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.ludskezdroje.gov.sk   www.esf.gov.sk   www.minedu.sk  

Realizované projekty - Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Projekt realizuje aktivity zamerané na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov Slovenska, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Realizované projekty - Operačný program Výskum a inovácie

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami, ITMS2014+: 313011B825

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry