Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

Realizované projekty – Operačný program Ľudské zdroje

 

 


Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti prírodných vied,       číslo IMTS2014+ 312011Z438

Prioritná os: 1. Vzdelávanie

Doba realizácie projektu od septembra 2020 do septembra 2022

Celkové oprávnené výdavky: 122 975,06 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.ludskezdroje.gov.sk   www.esf.gov.sk   www.minedu.sk  

Realizované projekty - Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Projekt realizuje aktivity zamerané na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov Slovenska, zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Realizované projekty - Operačný program Výskum a inovácie

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých metód sanácie pôd, vôd a technogénnych sedimentov kontaminovaných vybranými potenciálne toxickými prvkami, ITMS2014+: 313011B825

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry