Zelená Univerzita Komenského

Názov projektu:

Zelená Univerzita Komenského - centrum environmentálneho vzdelávania: od výchovy k reálnym udržateľným alternatívam

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR číslo: 014UK-2-1/2021

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

Doba riešenia: 1.7.2021 - 31.12.2023

Projekt je riešený na dvoch súčastiach UK: 

Cieľom podporeného rozvojového projektu je vytvorenie Envirocentra UK s dvoma podjednotkami–Zelená škola Šúr (PRIF UK) a Technologicko-informačné centrum FMFI UK.

Vznikne tak komplementárne a komplexné Envirocentrum zamerané na enivonmentálnu výchovu s prístupom od vedomostí k práci v prírode pri využití vysokokvalitného a objektívneho odborného zázemia. Rekonštrukcia, vybavenie a revitalizácia v areáli výskumnej stanice Šúr (Zelená škola) a vybudovanie Technologicko-informačného centra pre čisté ovzdušie a vodu poskytne nové inovatívne a moderné možnosti pre zážitkové programy s praktickými ukážkami aktivít v oblasti ochrany ŽP, komplexnosti globálnych problémov ŽP a zmiernenia ich dopadov, ako aj pre podporu environmentálneho zdravia. Realizované budú aj výskumné aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, manažmentu chránených území a udržateľného rozvoja.