Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Európska únia Kohézny fond
Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Operačný program KŽP je podporovaný Kohéznym fondom.

webové sídlo Riadiaceho orgánu OP KŽP www.op-kzp.skwebové sídlo Sprostredkovateľského orgánu OP KŽP www.sazp.skwebové sídlo Úradu vlády SR www.partnerskadohoda.gov.sk

Základné informácie o projekte

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011N463

Názov projektu: Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Akronym: BioReg

Dopytovo- orientovaný projekt

Celkový rozpočet projektu: 191 957,01 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2019 - 07/2023

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu je realizácia aktivít, zameraných na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov, zvýšenie environmentálneho povedomia a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, ktorej chceme poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa problematiky životného prostredia, faktorov ohrozenia jednotlivých jeho zložiek, ale aj možností ochrany prírody a krajiny, zelenej infraštruktúry, posilnenia biodiverzity a celkového zlepšovania kvality životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Modelovými územiami, na ktorých bude projekt realizovaný, bude osem vybraných mikroregiónov Slovenska (v každom samosprávnom kraji jeden mikroregión). Každý mikroregión predstavuje zoskupenie viacerých obcí, pričom aktivity projektu budú cielené na rozvinuté aj na menej rozvinuté regióny.

Nosným cieľom projektu je Zlepšenie informovanosti a zapojenosti kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorá bude rozdelená na 4 informačné subaktivity, ktoré sú vzájomne prepojené a logicky na seba časovo a obsahovo nadväzujú:

  1. workshopy zamerané na význam a ochranu biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre v jednotlivých mikroregiónoch,
  2. lektorované exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity mikroregiónov,
  3. praktický manažment zameraný na zlepšenie stavu rastlín, živočíchov a biotopov,
  4. tvorivé dielne, prostredníctvom ktorých bude mať verejnosť možnosť vnímať biodiverzitu aj z iného uhla pohľadu.

Jednotlivé aktivity budú smerované tak, aby prostredníctvom zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti zvýšili záujem verejnosti o problematiku životného prostredia a prispeli k spolupodieľaniu sa občanov na riešení problémov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a so zachovaním a posilnením biodiverzity nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho skončení.

Realizované informačné aktivity — rok 2019

23. 09. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 23. septembra 2019 sme v Krakovanoch realizovali v rámci podujatia Slávnosti jesene workshop Výchova k ochrane biodiverzity, ktorý bol prioritne určený pre učiteľov materských a základných škôl z mikroregiónu. S deťmi z materských škôl a so žiakmi z 1. stupňa základných škôl boli realizované tvorivé dielne zamerané na spoznávanie prírodnín pod lupami (napr. rôznych druhov hmyzu, ako aj semien rôznych druhov rastlín) a tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Výchova k ochrane biodiverzity

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


10. 10. 2019 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

V októbri 2019 sme realizovali workshopy a tvorivé dielne zamerané na ochranu biodiverzity v oblasti Veľkého Šariša. PriF UK sa týmto spôsobom zapojila do dňa dobrovoľníctva, počas ktorého obyvatelia mesta pomáhali čistiť okolie miestneho potoka a lesné chodníky. Prezentovali sme dôležitosť a rozmanitosť miestnej vegetácie z dendrologického pohľadu, význam biodiverzity zástupcov bezchordátov v ekosystémoch a význam funkčnej diverzity pôdnej bioty pri rozkladných procesoch a tvorbe pôdnej organickej hmoty.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Význam pôdnej biodiverzity pre život

WORKSHOP Prečo chrániť faunu vodných a brehových biotopov

WORKSHOP Prečo chrániť rastlinstvo mokraďových biotopov

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


24. - 25. 10. 2019 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V dňoch 24. a 25. októbra 2019 sme v Oravskom Podzámku zrealizovali 3 workshopy, ktoré boli tematicky zamerané na biodiverzitu lesných porastov, mokradných biotopov, ako aj na náučné chodníky, ktoré predstavujú určitú formu mimoškolského vzdelávania nielen žiakov, ale aj dospelých a smerujú k ochrane jednotlivých druhov rastlín, živočíchov, biotopov a celkovo k zachovaniu prírodných vzácností a biodiverzity ich regiónu. Tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody v rámci regiónu Orava sme v rámci tvorivých dielní realizovali spolu so žiakmi základnej školy v Oravskom Podzámku. Okrem iného mali žiaci možnosť aj priamo spoznávať a pozorovať rastliny, ktoré rastú v areáli ich školy a pomocou lupy objavovať rozdiely v stavbe ich rastlinného tela.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu lesných porastov

WORKSHOP Možnosti budovania a revitalizácie mokradí

WORKSHOP Náučné chodníky ako prostriedok interpretácie biodiverzity v krajine

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


08. 11. 2019 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Dňa 8. novembra 2019 sme vo vybraných obciach Mikroregiónu Cedron – Nitrava (Bánov, Lipová, Komjatice, Mojmírovce) realizovali 4 informačno-vzdelávacie workshopy zamerané na význam biodiverzity rastlín a živočíchov a na potrebu ich ochrany nielen v prírodnom, ale aj antropicky zaťaženom prostredí. Zaoberali sme sa aj problematikou ako možno prostredníctvom separovaného zberu pomôcť ochrane prírody. Do praktických aktivít v rámci tvorivých dielní na tému Biodiverzita vlastnými rukami sa zapojili žiaci zo ZŠ v Šuranoch, ktorí mali možnosť realizovať tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k jednotlivým typom biotopov a typickým zástupcom rastlín a živočíchov, ktoré ich charakterizujú.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Dendrologická diverzita v antropicky zaťaženej krajine

WORKSHOP Biodiverzita rastlín

WORKSHOP Prečo chrániť faunu lužných lesov?

WORKSHOP Vie pomôcť separovaný zber ochrane prírody?

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


26. 11. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 26. novembra 2019 sme vo Veľkých Kostoľanoch realizovali sériu workshopov pre starostov a ďalších záujemcov z obcí patriacich do mikroregiónu Nad Holeškou, ktoré boli tematicky zamerané na  problematiku biodiverzity. Konkrétnejšie sme pozornosť zamerali na diverzitu drevín a ich funkciu v krajine, interpretáciu biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti, ako aj na možnosti „komunikácie“ s prírodou a dopad aktivít človeka na prírodu. Po prednesení pripravených príspevkov nasledovala diskusia s prítomnými o problémoch súvisiacich s ochranou biodiverzity, s ktorými starostovia bojujú na miestnej úrovni s cieľom nájsť optimálne riešenia týchto problémov v snahe zachovania zelenej infraštruktúry a podmienok pre výskyt rastlinných aj živočíšnych druhov v nadväznosti na územný rozvoj obcí a postupné zvyšovanie kvality životného prostredia.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Diverzita drevín a ich funkcia v krajine

WORKSHOP Interpretácia biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti

WORKSHOP Komunikácia s prírodou (dopad aktivít človeka na prírodu)

Realizované informačné aktivity — rok 2020

30. — 31. 01. 2020 — mikroregión DUŠA (Košický kraj)

Dňa 30. januára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy v Šamudovciach. K tvorivým aktivitám zameraným na vnímanie rôznych aspektov biodiverzity sme tentoraz doplnili aj problematiku prikrmovania vtáctva v zime v súvislosti s vhodnosťou potravy pre jednotlivé druhy a tvorbou kŕmidiel. V nadväznosti na tvorivé dielne sme 31. januára 2020 zorganizovali v Michalovciach tri workshopy, tematicky zamerané na význam pôdnej biodiverzity, biodiverzitu flóry a fauny lužných lesov a na biodiverzitu rastlín. Informačno-vzdelávacie workshopy boli doplnené o pozorovanie variability pôdnych organizmov pod mikroskopom, či vybraných druhov bezstavovcov a semien rastlín prostredníctvom lúp.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Význam pôdnej biodiverzity

WORKSHOP Biodiverzita lužných lesov (flóra a fauna)

WORKSHOP Biodiverzita rastlín

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


11. 02. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. februára 2020 sme pre zástupcov mikroregiónu Južné Sitno a ďalších záujemcov z banskoštiavnického regiónu zorganizovali workshop, ktorý sa zaoberal Možnosťami interpretácie biodiverzity za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti v danom regióne.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Možnosti interpretácie biodiverzity za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti


14. 02. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy s materskou školou v Častej. Žiaci boli zapojení do realizácie rôznych tvorivých a vzdelávacích aktivít, ktoré súviseli so spoznávaním biodiverzity pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov aj biotopov. K jednotlivým aktivitám mali okrem prírodnín, lúp a mikroskopu pripravené aj pracovné listy a po splnení zadaných úloh ich čakala špeciálna odmena.

Realizované aktivity:

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


21. 02. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 21. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa základnej školy v Slatine nad Bebravou. V závislosti od veku žiakov sme s nimi realizovali rôzne tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody. V rámci pripravených aktivít mali žiaci napríklad možnosť pozorovať a určovať semená rastlín pod lupami, či diskutovať o tom, ktoré živočíchy kde žijú a čo ich ohrozuje. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme zorganizovali informačno-vzdelávací workshop na tému Biodiverzita. Ďalší workshop sa uskutočnil na obecnom úrade v Timoradzi a bol určený pre starostov a zástupcov miestnych samospráv z obcí združených v rámci mikroregiónu.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita - jej význam a možnosti ochrany (Slatina nad Bebravou)

WORKSHOP Kompetencie obcí v ochrane biodiverzity a možnosti a formy jej interpretácie (Timoradza)

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


14. 08. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. augusta 2020 sme v Doľanoch zrealizovali pre obyvateľov mikroregiónu Červený Kameň prvú z plánovaných lektorovaných exkurzií zameranú na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) domácich aj cudzokrajných druhov drevín (napr. duglaska, druhy líp a javorov, cer, starý dub, bršleny, driene a ďalšie druhy drevín). Súčasťou exkurzie bola aj zastávka zameraná na biodiverzitu pôdneho prostredia (svet pôdnych mikroorganizmov pod mikroskopom) a na diverzitu a dynamiku abiotického prostredia. Získané vedomosti si účastníci mohli overiť aj prostredníctvom pripravených rastlinných položiek v závere exkurzie.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita Arboréta v Doľanoch


21. 08. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 21. augusta 2020 sme v mikroregióne Červený Kameň pokračovali sériou lektorovaných exkurzií zameraných na spoznávanie rozmanitosti rastlín a živočíchov v blízkosti Budmeríc s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa vo fragmente lesa Lindava a v brehových porastoch rieky Gidra a VN Budmerice, ako aj na možnosti ochrany prírodných hodnôt tohto vzácneho územia.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita rastlín a živočíchov lesa Lindava, riečky Gidry a vodnej nádrže Budmerice

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita hmyzu dubín a brehových porastov (v teréne a pod lupou)

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita netopierov Gidry a VN Budmerice


03. — 04. 09. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

V dňoch 3. a 4. septembra 2020 sme v mikroregióne Podhorie v rámci projektu BioReg zorganizovali viaceré aktivity zamerané na spoznávanie biodiverzity tohto regiónu. Začali sme workshopom pre učiteľov na ZŠ v Slatine nad Bebravou. Pre mladších žiakov tejto školy sme následne pripravili Tvorivé dielne zamerané na rôzne poznávacie a vzdelávacie aktivity s dôrazom na spoločenstvá organizmov (najmä pôdne mikroorganizmy a vodné bezstavovce) vyskytujúce sa v brehových porastoch rieky Bebrava a celkovo aj na fungovanie vzájomných väzieb medzi organizmami na príklade potravných reťazcov. Starší žiaci sa zúčastnili exkurzie Krajina Bebravy, kde sa mali možnosť dozvedieť, ako krajina v ich regióne postupne vznikala, ako sa vyvíjala, čo ovplyvňovalo jej vývoj a detailnejšiu pozornosť venovali aj flóre a vegetácii brehových porastov. Sériu podujatí zavŕšila exkurzia pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila v Timoradzi a okrem spoznávania druhového zloženia brehových porastov v okolí rieky Bebravy bola zameraná aj na ďalšie chránené, z prírodovedného aspektu hodnotné a významné biotopy a územia tohto regiónu a možnosti ich ochrany.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita očami učiteľa

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Krajina Bebravy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita rastlín a živočíchov Strážovských vrchov, riečky Bebrava a PR Smradľavý vrch

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


11. 09. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. septembra 2020 sme v mikroregióne Južné Sitno zorganizovali pre žiakov ZŠ Štiavnické Bane workshop a tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov a biotopov s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa v okolí školy a obce Štiavnické Bane, ako aj na priblíženie vývoja územia mikroregiónu Južné Sitno v dávnej minulosti a možnosti ochrany prírodných hodnôt, ktoré s v tejto oblasti nachádzajú.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita očami žiakov

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami

Realizované informačné aktivity — rok 2021

30. 07. 2021 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Prvý zo série workshopov v mikroregióne Červený Kameň sme zrealizovali 30. júla 2021 na rozhľadni v Jablonci. Miesto poskytlo účastníkom workshopu nielen pohľad na siluety vrchov Malých Karpát a prepojenie tohto pohoria s prevažne poľnohospodársky využívanou Trnavskou pahorkatinou, ale pozornosť sme sústredili predovšetkým na tok riečky Gidra, ktorá pramení v Malých Karpatoch a preteká cez mikroregión Červený Kameň. Účastníci workshopu sa tak mali možnosť dozvedieť o biodiverzite rastlín a živočíchov v okolí Gidry ako aj o jej význame v územnom systéme ekologickej stability a prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať vybrané druhy vtáctva poľnohospodárskej krajiny. Workshop bol súbežne doplnený o poznávacie a tvorivé aktivity realizované v rámci Tvorivých dielní.

Realizované aktivity:

WORKSHOP 1 Krajinno-ekologický význam a biodiverzita riečky Gidra

TVORIVÉ DIELNE 2 Spoznávame prírodu a tvoríme z prírodnín


20. 08. 2021 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 20. augusta 2021 sme na úpätí Malých Karpát v obci Dubová zrealizovali ďalšie dva z plánovaných workshopov v mikroregióne Červený Kameň. Prvý workshop bol zameraný na biodiverzitu Malých Karpát od rastlinných spoločenstiev cez vybrané skupiny bezstavovcov až po stavovce. Workshop bol doplnený aj o spoznávanie a identifikáciu druhov rastlín typických pre okrajové časti lesného komplexu a metódy výskumu bezstavovcov, ktoré sa nachádzajú v hrabanke. V rámci druhého workshopu sme venovali pozornosť avifaune, nakoľko Malé Karpaty sú zároveň aj chráneným vtáčím územím, v ktorom sa vyskytuje množstvo vzácnych a ohrozených druhov vtákov.

Realizované aktivity:

WORKSHOP 2 Biodiverzita Malých Karpát (rastlinné spoločenstvá, bezstavovce, stavovce), jej význam a ochrana

WORKSHOP 3 Avifauna chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ014 Malé Karpaty


03. 09. 2021 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 3. septembra 2021 sme pre obyvateľov mikroregiónu nad Holeškou zorganizovali vo Vrbovom dve exkurzie zamerané na biodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov vodnej nádrže Čerenec a riečky Holeška, ktorá pramení v Malých Karpatoch a ktorá dala názov aj celému mikroregiónu, ktorým preteká a pri obci Trebatice sa vlieva do Horného Dudváhu. Z rastlín sme pozornosť venovali predovšetkým brehovým porastom, zo živočíchov najmä avifaune so zameraním na vodné druhy vtákov, z ktorých niektoré mohli účastníci exkurzie aj priamo pozorovať prostredníctvom ďalekohľadov.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Biodiverzita rastlín v okolí vodnej nádrže VN Čerenec a riečky Holeška

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Biodiverzita živočíchov vodnej nádrže VN Čerenec, riečky Holeška a Malých Karpát


07. — 08. 09. 2021 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 7. septembra 2021 sme pre žiakov 2. stupňa 1. základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach zorganizovali exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov na lokalite Hrádok, ktorá sa nachádza neďaleko areálu školy a predstavuje biocentrum miestneho významu. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s pôdnymi organizmami, rastlinstvom a vtáctvom tejto lokality, ako aj s metódami ich výskumu. Dňa 8. septembra 2021 sme pre žiakov 1. stupňa tej istej školy zorganizovali v areáli školy Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Rastlinstvo biocentra Hrádok

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Vtáctvo biocentra Hrádok

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Pôdne organizmy v biocentre Hrádok

TVORIVÉ DIELNE 2 Mladý bádateľ


09. 09. 2021 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

Dňa 9. septembra 2021 sme pre žiakov základnej školy vo Veľkom Šariši zorganizovali v areáli školy  Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci. Následne sme sa presunuli k Šarišským rybníkom, kde sme pre účastníkov Dňa dobrovoľníctva zorganizovali tri exkurzie, tematicky zamerané na pôvodné a invázne druhy rastlín brehových porastov, vtáctvo typické pre vodné a pobrežné biotopy a na pôdnu mikrobiotu a jej význam v ekosystéme. Súčasťou exkurzií bolo aj spoznávanie vybraných druhov rastlín, pozorovanie vtákov prostredníctvom ďalekohľadov a pôdnych organizmov prostredníctvom mikroskopu.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Dôležitosť pôdnej mikrobioty a pôdneho výskumu pre ekosystémy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Pôvodné a invázne druhy rastlín brehových porastov

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Vtáctvo vodných a pobrežných biotopov

TVORIVÉ DIELNE 2 Mladý bádateľ


24. 09. 2021 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 24. septembra 2021 sme v Slatine nad Bebravou (mikroregión Podhorie) zorganizovali exkurziu zameranú na možnosti ochrany biodiverzity a významných krajinných prvkov Slatinského krasu ako aj na spoznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa tu vyskytujú – byliny, dreviny, pôdne organizmy, bezstavovce a stavovce. Exkurzia bola doplnená o pozorovanie a určovanie druhov vtáctva na základe vizuálnych znakov a akustických prejavov jednotlivých druhov.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Spoznávame prírodu a biodiverzitu Slatinského krasu

Realizované informačné aktivity — rok 2022

11. - 12. 5. 2022 – mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

V dňoch 11. – 12. mája 2022 sme zorganizovali sériu podujatí zameraných na spoznávanie biodiverzity v mikroregióne Južné Sitno. Krátko pred západom Slnka sme na brehu Richňavského jazera začali s workshopom Nočné hlasy lesa, ktorý bol určený pre širokú verejnosť a zameraný predovšetkým na priblíženie spôsobu života našich druhov sov. Na workshop plynule nadviazala lektorovaná exkurzia zameraná na spoznávanie ďalšej skupiny nočných živočíchov – netopierov. Prítomní mali možnosť vidieť ukážky rôznych metód výskumu netopierov, počuť netopiere loviace nad vodou, bližšie spoznať druhy, ktoré sa u nás vyskytujú ako aj faktory, ktoré ich ohrozujú a možnosti, ako sa dá pomôcť pri ich praktickej ochrane. Na druhý deň sme pokračovali s aktivitami určenými pre žiakov ZŠ v Štiavnických baniach. Doobeda sme pre žiakov 3./4. ročníka Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella zrealizovali Tvorivé dielne, v rámci ktorých mali žiaci možnosť prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít bližšie spoznať biodiverzitu rastlinnej a živočíšnej ríše a vzájomných potravných či priestorových vzťahov medzi jednotlivými organizmami. Na poobedie sme pre žiakov 2. stupňa ZŠ pripravili dve exkurzie do okolia školy. Pre žiakov 5. ročníka ZŠ bola exkurzia zameraná na diverzitu drevín a ich poznávanie podľa vybraných určovacích znakov a žiaci 6. ročníka ZŠ absolvovali exkurziu zameranú na diverzitu fauny stavovcov a bezstavovcov v lesnom prostredí.

Realizované aktivity:

WORKSHOP 3 Nočné hlasy lesa

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Metódy výskumu a diverzita netopierov v okolí Sitna

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Diverzita drevín a ich poznávanie podľa určovacích znakov

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Diverzita fauny so zameraním na lesné druhy stavovcov a bezstavovcov

TVORIVÉ DIELNE 2 Biodiverzita vlastnými rukami


20. 5. 2022 – mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

S realizáciou plánovaných aktivít v mikroregióne Južné Sitno sme pokračovali 20. mája 2022. Najprv sme v Komunitnom centre Baďan-Klastava priblížili prítomným novovytvorený náučný chodník  Prírodné a historické hodnoty Belujského chotára a prediskutovali problematiku tvorby a významu náučných chodníkov pre zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Náučné tabule v okolí obce Beluj vznikli v rámci spolupráce s miestnymi zástupcami mikroregiónu, ktorým sme poskytli odborné poznatky a konzultácie pri tvorbe jednotlivých informačných panelov. Ďalšou aktivitou boli tvorivé dielne, ktoré sme tentoraz uskutočnili pre žiakov ZŠ Prenčov a ZŠ Svätý Anton. V rámci tvorivých dielní mali žiaci možnosť naučiť sa spoznávať rastliny rôznymi zmyslami, vyskúšať si ako fungujú potravné reťazce a čo sa stane, ak niektorý článok reťazca vypadne. Taktiež mohli sami skúmať, vyhľadávať a následne pozorovať lupou či pod mikroskopom, aké organizmy žijú hlbšie v pôde, či bližšie k povrchu v tzv. hrabanke či opadanke.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Tvorba a realizácia NCH Beluj - informovanie verejnosti o biodiverzite

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita vlastnými rukami


2. – 3. 6. 2022 – mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

V rámci aktivít praktického manažmentu sme sa v spolupráci so zástupcami mikroregiónu Podhorie podieľali na obnove náučného chodníka Slatinským krasom. Vytvorené návrhy informačných panelov sme odprezentovali v dňoch 2. a 3. júna 2022 zástupcom mikroregiónu, ako aj žiakom 2. stupňa ZŠ v Slatine nad Bebravou. Žiaci na základe modelového príkladu vytvorili vlastné návrhy informačných panelov, ktoré by mohli byť umiestnené v areáli ich školy. Pre mladších žiakov sme pripravili tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rastlín, ktoré rastú v areáli školy, ako aj na pozorovanie rôznych druhov bezstavovcov a mikroorganizmov, ktoré žijú v pôde. Žiaci mali možnosť vidieť aj ako sa realizuje odber vzorky pôdy a následne porovnávať vlastnosti pôdy v rôznych hĺbkach.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT 1 Zásady tvorby náučných chodníkov – modelový príklad NCH Slatinským krasom

PRAKTICKÝ MANAŽMENT 2 Zásady tvorby náučných chodníkov – modelový príklad NCH v areáli školy

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita vlastnými rukami


6. 6. 2022 – mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Realizáciu lektorovaných exkurzií v mikroregióne Cedron-Nitrava sme zahájili 6. júna 2022 v obci Úľany nad Žitavou. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme pripravili exkurziu zameranú na poznávanie živočíchov (bezstavovcov aj stavovcov), ktoré sa vyskytujú a potravne alebo úkrytovo sú viazané na okolie rieky Nitra. Súbežne sme pre žiakov ZŠ v obci Cabaj-Čápor zorganizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na poznávanie a určovanie drevín v areáli školy, aktivity súvisiace s potravnými reťazcami a potravnými väzbami medzi jednotlivými organizmami, ako aj na metódy výskumu pôdnych organizmov, kde si žiaci mohli vyskúšať odoberanie vzoriek pôdy a určovanie ich vlastností.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Biodiverzita fauny v okolí rieky Nitra

TVORIVÉ DIELNE 2 Biodiverzita vlastnými rukami


7. 6. 2022 – mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Dňa 7. júna 2022 sme zrealizovali plánované aktivity pre žiakov základnej školy v obci Lipová. Začali sme lektorovanými exkurziami v blízkosti vodného toku Malá Nitra, ktoré boli určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Tematicky boli zamerané na rozmanitosť flóry a vegetácie ako aj metódy výskumu a biodiverzitu bezstavovcov v brehových porastoch. V areáli školy sme pre žiakov 1. stupňa ZŠ pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých mali žiaci možnosť skúmať, aké druhy rastlín a živočíchov sa tu vyskytujú, ako sa navzájom odlišujú a uvedomiť si aj potravné väzby medzi jednotlivými organizmami a čo sa stane, ak niektorý organizmus z potravného reťazca vypadne (napr. činnosťou človeka).

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Rozmanitosť flóry v okolí ZŠ Lipová

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Biodiverzita bezstavovcov brehových porastov ramena rieky Nitra

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita vlastnými rukami


14. 6. 2022 – mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Sériu lektorovaných exkurzií v mikroregióne Cedron-Nitrava sme zakončili 14. júna 2022 v obci Bánov. V rámci exkurzie Krajina okolo nás sme so žiakmi 2. stupňa ZŠ Bánov prešli od školy cez vybrané časti obce až do areálu Sihoť k mŕtvemu ramenu rieky Nitry. Cestou sme s nimi diskutovali o diverzite krajiny, pozitívnych aj negatívnych krajinných prvkoch, ako aj o vnímaní krajiny človekom, či miestach, ktoré predstavujú akési refúgiá pre voľne žijúce organizmy v poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajine.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 4 Krajina okolo nás


27. 6. 2022 – mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 27. júna 2022 sme pre žiakov 2. stupňa ZŠ vo Vištuku pripravili Tvorivé dielne zamerané na bližšie spoznávanie biodiverzity v okolí vodnej nádrže Vištuk. Žiaci postupne na 4 stanovištiach realizovali pripravené aktivity, súvisiace s ochranou biodiverzity rastlín, živočíchov a pôdnych organizmov vo vzťahu k územnej ochrane prírody, ako aj k ochrane rôznych typov krajiny a krajinných prvkov. Jednotlivé organizmy skúmali pod mikroskopom, lupou, ale aj prostredníctvom ďalekohľadov.

Realizované aktivity:

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita okolo nás


26. 8. 2022 – mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V rámci Jarmoku regionálnych značiek sme 26. augusta 2022 v Oravskom Podzámku v spolupráci s MAS Dolná Orava zrealizovali plánované aktivity – tvorivé dielne určené pre širokú verejnosť. Tematicky boli tvorivé dielne zamerané na aktivity súvisiace s ochranou biodiverzity rastlín a živočíchov Oravy vo vzťahu k územnej ochrane prírody ako aj k ochrane rôznych typov krajiny a krajinných prvkov. Pripravené aktivity boli vhodné pre široké vekové spektrum od najmenších detí až po dospelých. Každý účastník aktivít bol zaradený do žrebovania o drobné upomienkové predmety Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Realizované aktivity:

TVORIVÉ DIELNE 2 Biodiverzita flóry a fauny na Orave

TVORIVÉ DIELNE 3 Krajina a ochrana prírody na Orave


7. 9. 2022 – mikroregión Orava (Žilinský kraj)

Sériu lektorovaných exkurzií sme dňa 7. septembra 2022 pripravili pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Oravskom Podzámku. Exkurzie mali rôzne tematické zameranie od pôdnej mikrobioty cez pozorovanie a poznávanie bezstavovcov žijúcich predovšetkým v pôdnej hrabanke až po vtáctvo viazané na brehové porasty rieky Oravy. Zoologicky zamerané exkurzie boli doplnené exkurziou približujúcou svet rastlín – nielen tých prirodzene sa vyskytujúcich na Orave, ale aj tých človekom vysadených, napr. v areáli školy.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Rozmanitý svet rastlín pozdĺž brehov rieky Oravy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Bezstavovce brehových porastov rieky Oravy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Význam pôdnej mikrobioty pre mokradné ekosystémy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 4 Vtáctvo vodných a pobrežných biotopov rieky Oravy


11. 10. 2022 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 11. októbra 2022 sme študentom Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach priblížili problematiku výskytu pôvodných a nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a potrebu ich mapovania. Zároveň sme žiakom zadali samostatnú úlohu – Mapovanie výskytu ploštičky lipovej (Oxycarenus lavaterae). Objasnili sme im metodiku mapovania, ako a kde majú realizovať vlastný výskum, čo si majú všímať, aké údaje majú zaznamenávať a následne sme si početné zoskupenia ploštičiek ukázali aj na lipe rastúcej priamo pred budovou školy. V ďalšom období budú študenti samostatne mapovať výskyt tohto druhu v Michalovciach v jednotlivých mapovacích štvorcoch s veľkosťou 1 x 1 km. Po ukončení mapovania študenti výsledky vlastných pozorovaní vyhodnotia a oboznámia nás s nimi začiatkom budúceho roka.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT 1. časť – Úvod do problematiky výskytu pôvodných a nepôvodných druhov a potreby ich mapovania


12. 10. 2022 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

Dňa 12. októbra 2022 sme v spolupráci so zástupcami mesta Veľký Šariš v rámci dňa dobrovoľníctva zrealizovali manažmentové opatrenia zamerané na podporu biodiverzity lúčnych porastov. Prítomní sa po úvodnom oboznámení sa s možnosťami manažmentu lúčnych biotopov priamo zapojili do vyčistenia okolia od odpadu a do odstraňovania náletových drevín, ktoré postupne spôsobujú zarastenie lúk a premenu týchto hodnotných biotopov, na ktoré sú viazané mnohé druhy vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Súbežne s realizáciou manažmentových opatrení sme pre žiakov základnej školy vo Veľkom Šariši pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých sa mali možnosť bližšie oboznámiť s potravnou stratégiou vybraných druhov vtákov. Pomocou lúp mohli žiaci sami pozorovať a určovať rôzne druhy bezstavovcov a naučiť sa všímať si rozdiely medzi jednotlivými taxonomickými skupinami.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Podpora biodiverzity lúčnych porastov

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita vlastnými rukami


28. 10. 2022 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V rámci aktivít zameraných na praktický manažment sme sa dňa 28. októbra 2022 spolu so zástupcami obce Hruštín a zamestnancami KOOPERATIVA poisťovňe, a.s. Vienna Insurance Group, regionálnej pobočky Dolný Kubín podieľali na výsadbe ovocných stromov a krov v areáli denného stacionáru pre seniorov a v areáli materskej školy v Hruštíne. Vysadené dreviny (napr. jablone – odrody priesvitné letné a Gravštýnske, hruška Konferencia, slivka Čačanská rodna, čerešňa Kaštánka), boli špeciálne vyberané tak, aby jednotlivým odrodám vyhovovali mikroklimatické podmienky obce. Okrem pomoci pri výbere odrôd sme pripravili aj informačné tabuľky, ktorými budú jednotlivé dreviny označené.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Výsadba ovocných stromov a krov

Realizované informačné aktivity — rok 2023

02. 02. 2023 – mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 2. februára 2023 sme pre žiakov ZŠ na Moskovskej 1 v Michalovciach pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých mohli žiaci prostredníctvom mikroskopov odhaľovať a pozorovať mikroskopické organizmy žijúce v pôde, pomocou lúp sa zamerať na detaily častí tela rôznych druhov bezstavovcov a s tým súvisiaci spôsob ich života a zaradenie do rôznych taxonomických skupín a nechýbalo ani priblíženie problematiky vtáctva v mestskom i prírodnom prostredí a spôsobov zberu potravy vybraných druhov.

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach sme ukončili realizáciu subaktivity Praktický manažment, v rámci ktorej nám študenti odprezentovali výsledky ich vlastných pozorovaní a zistení v rámci terénneho výskumu, ktorý súvisel s mapovaním výskytu nepôvodného druhu bzdochy ploštičky lipovej (Oxycarenus lavaterae) na lipách v Michalovciach. Prebehla aj diskusia o možnostiach využitia získaných údajov v praxi a ďalších možných aktivitách vo výskumno-vzdelávacej oblasti.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT 2. časť – Vyhodnotenie a prezentácia výsledkov vlastného výskumu

TVORIVÉ DIELNE 3 Mladý bádateľ


01. 03. 2023 – mikroregión Cedron-Nitrava (Nitriansky kraj)

Dňa 1. marca 2023 sme pre žiakov základnej školy v Lipovej pripravili prírodovedne zamerané celodenné podujatie. So žiakmi 1. stupňa sme najskôr uskutočnili tvorivé dielne, v rámci ktorých žiaci prostredníctvom pracovných listov plnili rôzne kreatívne úlohy, čím mali možnosť získať nové informácie o vybraných druhoch živočíchov a drevín. Tvorivé aktivity sme doplnili vychádzkou do okolia s ukážkou jednotlivých druhov rastlín, ktoré rastú v okolí ich školy. Žiakom 2. stupňa bol najprv formou prezentácie priblížený význam a možnosti budovania alternatívnych hniezdnych úkrytov pre rôzne druhy vtákov a následne žiaci sami z pripraveného materiálu vyrábali hniezdne búdky a polobúdky. Zhotovené búdky sme následne vyvesili na stromy v areáli školy a polobúdky umiestnili na budovu školy tak, aby žiaci mohli pozorovať ich postupné obsadzovanie cieľovými druhmi vtákov.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Výroba a inštalácia hniezdnych búdok pre vybrané druhy vtákov

TVORIVÉ DIELNE 4 Biodiverzita vlastnými rukami


03. 03. 2023 – mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 3. marca 2023 sme pre študentov Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach pripravili sériu aktivít v rámci tvorivých dielní zameraných na poznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov a väzieb, ktoré medzi nimi existujú. Študenti mali možnosť sa bližšie oboznámiť so životom v pôde a prostredníctvom mikroskopov a lúp pozorovať rôzne druhy organizmov, ktoré v tomto prostredí žijú, spoznať a naučiť sa navzájom odlišovať rôzne druhy drevín, zamyslieť sa nad fungovaním potravných väzieb medzi jednotlivými organizmami a významom každej súčasti potravného reťazca, ako aj oboznámiť sa s rôznymi opatreniami zameranými na podporu hniezdnych možností vtáctva. V rámci Praktického manažmentu študenti vysadili v areáli svojej školy niekoľko stromov rôznych lokálnych odrôd marhúľ, o ktoré sa budú následne starať a budú využité aj v rámci výučby odborných predmetov pre študentov záhradníctva.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Výsadba drevín v areáli školy

TVORIVÉ DIELNE 2 Biodiverzita okolo nás


21. 4. 2023 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 21. apríla 2023 sme pre žiakov základnej školy v Ostrove pripravili sériu aktivít v rámci tvorivých dielní zameraných na poznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s rôznymi druhmi mikroorganizmov a bezstavovcov, ktoré sú viazané na život v pôde a na povrchu pôdy a prostredníctvom mikroskopov a lúp ich sami pozorovať a spoznať a naučiť sa navzájom odlišovať rôzne druhy rastlín, najmä drevín. Časť aktivít bola venovaná aj vplyvu rôznych činností človeka na prírodu a biodiverzitu so zameraním na možnosti triedenia odpadu a následnej recyklácie.

Realizované aktivity:

TVORIVÉ DIELNE 3 Biodiverzita okolo nás


12. 5. 2023 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 12. mája 2023 sme pre zástupcov mikroregiónu Nad Holeškou zrealizovali v blízkosti vodnej nádrže Čerenec dve lektorované exkurzie. V rámci exkurzie zameranej na biodiverzitu rastlín sme pozornosť sústredili na druhy bylín a drevín, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v brehových porastoch. Nakoľko vodná nádrž bola v čase konania exkurzie z väčšej časti vypustená a prebiehalo v nej čistenie dna a úprava brehov, účastníci mali možnosť vidieť aj špecifickú vegetáciu obnaženého dna. V rámci priblíženia biodiverzity živočíchov mohli účastníci exkurzie prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať rôzne druhy vodných a na vodu viazaných vtákov. Problematika spoznávania biodiverzity vodnej nádrže Čerenec bola doplnená aj o možnosť pozorovania pôdnych mikroorganizmov prostredníctvom mikroskopu a diskusiu o význame vodných plôch, možnostiach efektívnej starostlivosti o ne a to najmä v súvislosti s potrebou zadržania vody v krajine a klimatickou zmenou.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Biodiverzita rastlín v okolí VN Čerenec

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 4 Biodiverzita živočíchov v okolí VN Čerenec


23. 5. 2023 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 23. mája 2023 sme v extraviláne obce Dubová spolu so zástupcami mikroregiónu Červený Kameň vysadili stromoradie líp. Vysadené stromy budú plniť funkciu ekostabilizačného krajinného prvku v poľnohospodársky obhospodarovanej krajine. Jednotlivé vysadené stromy boli zabezpečené proti poškodeniu vetrom a v rámci následnej starostlivosti k nim budú umiestnené aj zavlažovacie vaky.

Realizované aktivity:

PRAKTICKÝ MANAŽMENT Výsadba stromoradia ako ekostabilizačného krajinného prvku