Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Európska únia Kohézny fond
Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Operačný program KŽP je podporovaný Kohéznym fondom.

webové sídlo Riadiaceho orgánu OP KŽP www.op-kzp.skwebové sídlo Sprostredkovateľského orgánu OP KŽP www.sazp.skwebové sídlo Úradu vlády SR www.partnerskadohoda.gov.sk

Základné informácie o projekte

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011N463

Názov projektu: Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska

Akronym: BioReg

Dopytovo- orientovaný projekt

Celkový rozpočet projektu: 191 957,01 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 182 359,16 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2019 - 12/2021

Krátky opis projektu:

Cieľom projektu je realizácia aktivít, zameraných na zapojenie širokej verejnosti do aktívnej ochrany prírody a biodiverzity v rámci mikroregiónov, zvýšenie environmentálneho povedomia a hľadanie riešení proaktívnym spôsobom.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť, ktorej chceme poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa problematiky životného prostredia, faktorov ohrozenia jednotlivých jeho zložiek, ale aj možností ochrany prírody a krajiny, zelenej infraštruktúry, posilnenia biodiverzity a celkového zlepšovania kvality životného prostredia v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Modelovými územiami, na ktorých bude projekt realizovaný, bude osem vybraných mikroregiónov Slovenska (v každom samosprávnom kraji jeden mikroregión). Každý mikroregión predstavuje zoskupenie viacerých obcí, pričom aktivity projektu budú cielené na rozvinuté aj na menej rozvinuté regióny.

Nosným cieľom projektu je Zlepšenie informovanosti a zapojenosti kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorá bude rozdelená na 4 informačné subaktivity, ktoré sú vzájomne prepojené a logicky na seba časovo a obsahovo nadväzujú:

  1. workshopy zamerané na význam a ochranu biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre v jednotlivých mikroregiónoch,
  2. lektorované exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity mikroregiónov,
  3. praktický manažment zameraný na zlepšenie stavu rastlín, živočíchov a biotopov,
  4. tvorivé dielne, prostredníctvom ktorých bude mať verejnosť možnosť vnímať biodiverzitu aj z iného uhla pohľadu.

Jednotlivé aktivity budú smerované tak, aby prostredníctvom zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti zvýšili záujem verejnosti o problematiku životného prostredia a prispeli k spolupodieľaniu sa občanov na riešení problémov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a so zachovaním a posilnením biodiverzity nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho skončení.

Realizované informačné aktivity — rok 2019

23. 09. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 23. septembra 2019 sme v Krakovanoch realizovali v rámci podujatia Slávnosti jesene workshop Výchova k ochrane biodiverzity, ktorý bol prioritne určený pre učiteľov materských a základných škôl z mikroregiónu. S deťmi z materských škôl a so žiakmi z 1. stupňa základných škôl boli realizované tvorivé dielne zamerané na spoznávanie prírodnín pod lupami (napr. rôznych druhov hmyzu, ako aj semien rôznych druhov rastlín) a tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody a zelenej infraštruktúre.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Výchova k ochrane biodiverzity

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


10. 10. 2019 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

V októbri 2019 sme realizovali workshopy a tvorivé dielne zamerané na ochranu biodiverzity v oblasti Veľkého Šariša. PriF UK sa týmto spôsobom zapojila do dňa dobrovoľníctva, počas ktorého obyvatelia mesta pomáhali čistiť okolie miestneho potoka a lesné chodníky. Prezentovali sme dôležitosť a rozmanitosť miestnej vegetácie z dendrologického pohľadu, význam biodiverzity zástupcov bezchordátov v ekosystémoch a význam funkčnej diverzity pôdnej bioty pri rozkladných procesoch a tvorbe pôdnej organickej hmoty.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Význam pôdnej biodiverzity pre život

WORKSHOP Prečo chrániť faunu vodných a brehových biotopov

WORKSHOP Prečo chrániť rastlinstvo mokraďových biotopov

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


24. - 25. 10. 2019 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V dňoch 24. a 25. októbra 2019 sme v Oravskom Podzámku zrealizovali 3 workshopy, ktoré boli tematicky zamerané na biodiverzitu lesných porastov, mokradných biotopov, ako aj na náučné chodníky, ktoré predstavujú určitú formu mimoškolského vzdelávania nielen žiakov, ale aj dospelých a smerujú k ochrane jednotlivých druhov rastlín, živočíchov, biotopov a celkovo k zachovaniu prírodných vzácností a biodiverzity ich regiónu. Tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody v rámci regiónu Orava sme v rámci tvorivých dielní realizovali spolu so žiakmi základnej školy v Oravskom Podzámku. Okrem iného mali žiaci možnosť aj priamo spoznávať a pozorovať rastliny, ktoré rastú v areáli ich školy a pomocou lupy objavovať rozdiely v stavbe ich rastlinného tela.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Faktory ovplyvňujúce biodiverzitu lesných porastov

WORKSHOP Možnosti budovania a revitalizácie mokradí

WORKSHOP Náučné chodníky ako prostriedok interpretácie biodiverzity v krajine

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


08. 11. 2019 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Dňa 8. novembra 2019 sme vo vybraných obciach Mikroregiónu Cedron – Nitrava (Bánov, Lipová, Komjatice, Mojmírovce) realizovali 4 informačno-vzdelávacie workshopy zamerané na význam biodiverzity rastlín a živočíchov a na potrebu ich ochrany nielen v prírodnom, ale aj antropicky zaťaženom prostredí. Zaoberali sme sa aj problematikou ako možno prostredníctvom separovaného zberu pomôcť ochrane prírody. Do praktických aktivít v rámci tvorivých dielní na tému Biodiverzita vlastnými rukami sa zapojili žiaci zo ZŠ v Šuranoch, ktorí mali možnosť realizovať tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k jednotlivým typom biotopov a typickým zástupcom rastlín a živočíchov, ktoré ich charakterizujú.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Dendrologická diverzita v antropicky zaťaženej krajine

WORKSHOP Biodiverzita rastlín

WORKSHOP Prečo chrániť faunu lužných lesov?

WORKSHOP Vie pomôcť separovaný zber ochrane prírody?

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


26. 11. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 26. novembra 2019 sme vo Veľkých Kostoľanoch realizovali sériu workshopov pre starostov a ďalších záujemcov z obcí patriacich do mikroregiónu Nad Holeškou, ktoré boli tematicky zamerané na  problematiku biodiverzity. Konkrétnejšie sme pozornosť zamerali na diverzitu drevín a ich funkciu v krajine, interpretáciu biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti, ako aj na možnosti „komunikácie“ s prírodou a dopad aktivít človeka na prírodu. Po prednesení pripravených príspevkov nasledovala diskusia s prítomnými o problémoch súvisiacich s ochranou biodiverzity, s ktorými starostovia bojujú na miestnej úrovni s cieľom nájsť optimálne riešenia týchto problémov v snahe zachovania zelenej infraštruktúry a podmienok pre výskyt rastlinných aj živočíšnych druhov v nadväznosti na územný rozvoj obcí a postupné zvyšovanie kvality životného prostredia.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Diverzita drevín a ich funkcia v krajine

WORKSHOP Interpretácia biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti

WORKSHOP Komunikácia s prírodou (dopad aktivít človeka na prírodu)

Realizované informačné aktivity — rok 2020

30. — 31. 01. 2020 — mikroregión DUŠA (Košický kraj)

Dňa 30. januára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy v Šamudovciach. K tvorivým aktivitám zameraným na vnímanie rôznych aspektov biodiverzity sme tentoraz doplnili aj problematiku prikrmovania vtáctva v zime v súvislosti s vhodnosťou potravy pre jednotlivé druhy a tvorbou kŕmidiel. V nadväznosti na tvorivé dielne sme 31. januára 2020 zorganizovali v Michalovciach tri workshopy, tematicky zamerané na význam pôdnej biodiverzity, biodiverzitu flóry a fauny lužných lesov a na biodiverzitu rastlín. Informačno-vzdelávacie workshopy boli doplnené o pozorovanie variability pôdnych organizmov pod mikroskopom, či vybraných druhov bezstavovcov a semien rastlín prostredníctvom lúp.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Význam pôdnej biodiverzity

WORKSHOP Biodiverzita lužných lesov (flóra a fauna)

WORKSHOP Biodiverzita rastlín

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


11. 02. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. februára 2020 sme pre zástupcov mikroregiónu Južné Sitno a ďalších záujemcov z banskoštiavnického regiónu zorganizovali workshop, ktorý sa zaoberal Možnosťami interpretácie biodiverzity za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti v danom regióne.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Možnosti interpretácie biodiverzity za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti


14. 02. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov základnej školy s materskou školou v Častej. Žiaci boli zapojení do realizácie rôznych tvorivých a vzdelávacích aktivít, ktoré súviseli so spoznávaním biodiverzity pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov aj biotopov. K jednotlivým aktivitám mali okrem prírodnín, lúp a mikroskopu pripravené aj pracovné listy a po splnení zadaných úloh ich čakala špeciálna odmena.

Realizované aktivity:

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


21. 02. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 21. februára 2020 sme realizovali tvorivé dielne pre žiakov 1. stupňa základnej školy v Slatine nad Bebravou. V závislosti od veku žiakov sme s nimi realizovali rôzne tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody. V rámci pripravených aktivít mali žiaci napríklad možnosť pozorovať a určovať semená rastlín pod lupami, či diskutovať o tom, ktoré živočíchy kde žijú a čo ich ohrozuje. Pre žiakov 2. stupňa ZŠ sme zorganizovali informačno-vzdelávací workshop na tému Biodiverzita. Ďalší workshop sa uskutočnil na obecnom úrade v Timoradzi a bol určený pre starostov a zástupcov miestnych samospráv z obcí združených v rámci mikroregiónu.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita - jej význam a možnosti ochrany (Slatina nad Bebravou)

WORKSHOP Kompetencie obcí v ochrane biodiverzity a možnosti a formy jej interpretácie (Timoradza)

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


14. 08. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 14. augusta 2020 sme v Doľanoch zrealizovali pre obyvateľov mikroregiónu Červený Kameň prvú z plánovaných lektorovaných exkurzií zameranú na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) domácich aj cudzokrajných druhov drevín (napr. duglaska, druhy líp a javorov, cer, starý dub, bršleny, driene a ďalšie druhy drevín). Súčasťou exkurzie bola aj zastávka zameraná na biodiverzitu pôdneho prostredia (svet pôdnych mikroorganizmov pod mikroskopom) a na diverzitu a dynamiku abiotického prostredia. Získané vedomosti si účastníci mohli overiť aj prostredníctvom pripravených rastlinných položiek v závere exkurzie.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita Arboréta v Doľanoch


21. 08. 2020 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 21. augusta 2020 sme v mikroregióne Červený Kameň pokračovali sériou lektorovaných exkurzií zameraných na spoznávanie rozmanitosti rastlín a živočíchov v blízkosti Budmeríc s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa vo fragmente lesa Lindava a v brehových porastoch rieky Gidra a VN Budmerice, ako aj na možnosti ochrany prírodných hodnôt tohto vzácneho územia.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita rastlín a živočíchov lesa Lindava, riečky Gidry a vodnej nádrže Budmerice

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita hmyzu dubín a brehových porastov (v teréne a pod lupou)

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita netopierov Gidry a VN Budmerice


03. — 04. 09. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

V dňoch 3. a 4. septembra 2020 sme v mikroregióne Podhorie v rámci projektu BioReg zorganizovali viaceré aktivity zamerané na spoznávanie biodiverzity tohto regiónu. Začali sme workshopom pre učiteľov na ZŠ v Slatine nad Bebravou. Pre mladších žiakov tejto školy sme následne pripravili Tvorivé dielne zamerané na rôzne poznávacie a vzdelávacie aktivity s dôrazom na spoločenstvá organizmov (najmä pôdne mikroorganizmy a vodné bezstavovce) vyskytujúce sa v brehových porastoch rieky Bebrava a celkovo aj na fungovanie vzájomných väzieb medzi organizmami na príklade potravných reťazcov. Starší žiaci sa zúčastnili exkurzie Krajina Bebravy, kde sa mali možnosť dozvedieť, ako krajina v ich regióne postupne vznikala, ako sa vyvíjala, čo ovplyvňovalo jej vývoj a detailnejšiu pozornosť venovali aj flóre a vegetácii brehových porastov. Sériu podujatí zavŕšila exkurzia pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila v Timoradzi a okrem spoznávania druhového zloženia brehových porastov v okolí rieky Bebravy bola zameraná aj na ďalšie chránené, z prírodovedného aspektu hodnotné a významné biotopy a územia tohto regiónu a možnosti ich ochrany.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita očami učiteľa

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Krajina Bebravy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA Biodiverzita rastlín a živočíchov Strážovských vrchov, riečky Bebrava a PR Smradľavý vrch

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami


11. 09. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. septembra 2020 sme v mikroregióne Južné Sitno zorganizovali pre žiakov ZŠ Štiavnické Bane workshop a tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov a biotopov s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa v okolí školy a obce Štiavnické Bane, ako aj na priblíženie vývoja územia mikroregiónu Južné Sitno v dávnej minulosti a možnosti ochrany prírodných hodnôt, ktoré s v tejto oblasti nachádzajú.

Realizované aktivity:

WORKSHOP Biodiverzita očami žiakov

TVORIVÉ DIELNE Biodiverzita vlastnými rukami

Realizované informačné aktivity — rok 2021

30. 07. 2021 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Prvý zo série workshopov v mikroregióne Červený Kameň sme zrealizovali 30. júla 2021 na rozhľadni v Jablonci. Miesto poskytlo účastníkom workshopu nielen pohľad na siluety vrchov Malých Karpát a prepojenie tohto pohoria s prevažne poľnohospodársky využívanou Trnavskou pahorkatinou, ale pozornosť sme sústredili predovšetkým na tok riečky Gidra, ktorá pramení v Malých Karpatoch a preteká cez mikroregión Červený Kameň. Účastníci workshopu sa tak mali možnosť dozvedieť o biodiverzite rastlín a živočíchov v okolí Gidry ako aj o jej význame v územnom systéme ekologickej stability a prostredníctvom ďalekohľadov pozorovať vybrané druhy vtáctva poľnohospodárskej krajiny. Workshop bol súbežne doplnený o poznávacie a tvorivé aktivity realizované v rámci Tvorivých dielní.

Realizované aktivity:

WORKSHOP 1 Krajinno-ekologický význam a biodiverzita riečky Gidra

TVORIVÉ DIELNE 2 Spoznávame prírodu a tvoríme z prírodnín


20. 08. 2021 — mikroregión Červený Kameň (Bratislavský kraj)

Dňa 20. augusta 2021 sme na úpätí Malých Karpát v obci Dubová zrealizovali ďalšie dva z plánovaných workshopov v mikroregióne Červený Kameň. Prvý workshop bol zameraný na biodiverzitu Malých Karpát od rastlinných spoločenstiev cez vybrané skupiny bezstavovcov až po stavovce. Workshop bol doplnený aj o spoznávanie a identifikáciu druhov rastlín typických pre okrajové časti lesného komplexu a metódy výskumu bezstavovcov, ktoré sa nachádzajú v hrabanke. V rámci druhého workshopu sme venovali pozornosť avifaune, nakoľko Malé Karpaty sú zároveň aj chráneným vtáčím územím, v ktorom sa vyskytuje množstvo vzácnych a ohrozených druhov vtákov.

Realizované aktivity:

WORKSHOP 2 Biodiverzita Malých Karpát (rastlinné spoločenstvá, bezstavovce, stavovce), jej význam a ochrana

WORKSHOP 3 Avifauna chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ014 Malé Karpaty


03. 09. 2021 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 3. septembra 2021 sme pre obyvateľov mikroregiónu nad Holeškou zorganizovali vo Vrbovom dve exkurzie zamerané na biodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov vodnej nádrže Čerenec a riečky Holeška, ktorá pramení v Malých Karpatoch a ktorá dala názov aj celému mikroregiónu, ktorým preteká a pri obci Trebatice sa vlieva do Horného Dudváhu. Z rastlín sme pozornosť venovali predovšetkým brehovým porastom, zo živočíchov najmä avifaune so zameraním na vodné druhy vtákov, z ktorých niektoré mohli účastníci exkurzie aj priamo pozorovať prostredníctvom ďalekohľadov.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Biodiverzita rastlín v okolí vodnej nádrže VN Čerenec a riečky Holeška

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Biodiverzita živočíchov vodnej nádrže VN Čerenec, riečky Holeška a Malých Karpát


07. — 08. 09. 2021 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 7. septembra 2021 sme pre žiakov 2. stupňa 1. základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach zorganizovali exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov na lokalite Hrádok, ktorá sa nachádza neďaleko areálu školy a predstavuje biocentrum miestneho významu. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s pôdnymi organizmami, rastlinstvom a vtáctvom tejto lokality, ako aj s metódami ich výskumu. Dňa 8. septembra 2021 sme pre žiakov 1. stupňa tej istej školy zorganizovali v areáli školy Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Rastlinstvo biocentra Hrádok

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Vtáctvo biocentra Hrádok

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Pôdne organizmy v biocentre Hrádok

TVORIVÉ DIELNE 2 Mladý bádateľ


09. 09. 2021 — mikroregión Veľký Šariš (Prešovský kraj)

Dňa 9. septembra 2021 sme pre žiakov základnej školy vo Veľkom Šariši zorganizovali v areáli školy  Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci. Následne sme sa presunuli k Šarišským rybníkom, kde sme pre účastníkov Dňa dobrovoľníctva zorganizovali tri exkurzie, tematicky zamerané na pôvodné a invázne druhy rastlín brehových porastov, vtáctvo typické pre vodné a pobrežné biotopy a na pôdnu mikrobiotu a jej význam v ekosystéme. Súčasťou exkurzií bolo aj spoznávanie vybraných druhov rastlín, pozorovanie vtákov prostredníctvom ďalekohľadov a pôdnych organizmov prostredníctvom mikroskopu.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 1 Dôležitosť pôdnej mikrobioty a pôdneho výskumu pre ekosystémy

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 2 Pôvodné a invázne druhy rastlín brehových porastov

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Vtáctvo vodných a pobrežných biotopov

TVORIVÉ DIELNE 2 Mladý bádateľ


24. 09. 2021 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

Dňa 24. septembra 2021 sme v Slatine nad Bebravou (mikroregión Podhorie) zorganizovali exkurziu zameranú na možnosti ochrany biodiverzity a významných krajinných prvkov Slatinského krasu ako aj na spoznávanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa tu vyskytujú – byliny, dreviny, pôdne organizmy, bezstavovce a stavovce. Exkurzia bola doplnená o pozorovanie a určovanie druhov vtáctva na základe vizuálnych znakov a akustických prejavov jednotlivých druhov.

Realizované aktivity:

LEKTOROVANÁ EXKURZIA 3 Spoznávame prírodu a biodiverzitu Slatinského krasu