Realizované aktivity, Michalovce, 07. – 08. 09. 2021 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 7. septembra 2021 sme pre žiakov 2. stupňa 1. základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach zorganizovali exkurzie zamerané na spoznávanie biodiverzity rastlinných a živočíšnych druhov na lokalite Hrádok, ktorá sa nachádza neďaleko areálu školy a predstavuje biocentrum miestneho významu. Žiaci mali možnosť sa bližšie oboznámiť s pôdnymi organizmami, rastlinstvom a vtáctvom tejto lokality, ako aj s metódami ich výskumu. Dňa 8. septembra 2021 sme pre žiakov 1. stupňa tej istej školy zorganizovali v areáli školy Tvorivé dielne s podtitulom Mladý bádateľ. Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré postupne realizovali rôzne edukačno-poznávacie aktivity na 4 stanovištiach tematicky zameraných na Život v zemi, Život na zemi, Život v povetrí a Život v noci.

Fotogaléria realizovaných aktivít