Realizované aktivity, Michalovce, 02. 02. 2023 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 2. februára 2023 sme pre žiakov ZŠ na Moskovskej 1 v Michalovciach pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých mohli žiaci prostredníctvom mikroskopov odhaľovať a pozorovať mikroskopické organizmy žijúce v pôde, pomocou lúp sa zamerať na detaily častí tela rôznych druhov bezstavovcov a s tým súvisiaci spôsob ich života a zaradenie do rôznych taxonomických skupín a nechýbalo ani priblíženie problematiky vtáctva v mestskom i prírodnom prostredí a spôsobov zberu potravy vybraných druhov.

Na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach sme ukončili realizáciu subaktivity Praktický manažment, v rámci ktorej nám študenti odprezentovali výsledky ich vlastných pozorovaní a zistení v rámci terénneho výskumu, ktorý súvisel s mapovaním výskytu nepôvodného druhu bzdochy ploštičky lipovej (Oxycarenus lavaterae) na lipách v Michalovciach. Prebehla aj diskusia o možnostiach využitia získaných údajov v praxi a ďalších možných aktivitách vo výskumno-vzdelávacej oblasti.

Fotogaléria realizovaných aktivít