Realizované aktivity, Baďan-Klastava, Prenčov, 20. 05. 2022 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

S realizáciou plánovaných aktivít v mikroregióne Južné Sitno sme pokračovali 20. mája 2022. Najprv sme v Komunitnom centre Baďan-Klastava priblížili prítomným novovytvorený náučný chodník Prírodné a historické hodnoty Belujského chotára a prediskutovali problematiku tvorby a významu náučných chodníkov pre zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Náučné tabule v okolí obce Beluj vznikli v rámci spolupráce s miestnymi zástupcami mikroregiónu, ktorým sme poskytli odborné poznatky a konzultácie pri tvorbe jednotlivých informačných panelov. Ďalšou aktivitou boli tvorivé dielne, ktoré sme tentoraz uskutočnili pre žiakov ZŠ Prenčov a ZŠ Svätý Anton. V rámci tvorivých dielní mali žiaci možnosť naučiť sa spoznávať rastliny rôznymi zmyslami, vyskúšať si ako fungujú potravné reťazce a čo sa stane, ak niektorý článok reťazca vypadne. Taktiež mohli sami skúmať, vyhľadávať a následne pozorovať lupou či pod mikroskopom, aké organizmy žijú hlbšie v pôde, či bližšie k povrchu v tzv. hrabanke či opadanke.

Ukážky prác z Tvorivých dielní

 

Fotogaléria realizovaných aktivít