Realizované aktivity, Slatina nad Bebravou, 02. - 03. 06. 2022 — Podhorie (Trenčiansky kraj)

V rámci aktivít praktického manažmentu sme sa v spolupráci so zástupcami mikroregiónu Podhorie podieľali na obnove náučného chodníka Slatinským krasom. Vytvorené návrhy informačných panelov sme odprezentovali v dňoch 2. a 3. júna 2022 zástupcom mikroregiónu, ako aj žiakom 2. stupňa ZŠ v Slatine nad Bebravou. Žiaci na základe modelového príkladu vytvorili vlastné návrhy informačných panelov, ktoré by mohli byť umiestnené v areáli ich školy. Pre mladších žiakov sme pripravili tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rastlín, ktoré rastú v areáli školy, ako aj na pozorovanie rôznych druhov bezstavovcov a mikroorganizmov, ktoré žijú v pôde. Žiaci mali možnosť vidieť aj ako sa realizuje odber vzorky pôdy a následne porovnávať vlastnosti pôdy v rôznych hĺbkach.

Fotogaléria realizovaných aktivít