Realizované aktivity, Slatina nad Bebravou, Timoradza, 03. – 04. 09. 2020 — mikroregión Podhorie (Trenčiansky kraj)

V dňoch 3. a 4. septembra 2020 sme v mikroregióne Podhorie v rámci projektu BioReg zorganizovali viaceré aktivity zamerané na spoznávanie biodiverzity tohto regiónu. Začali sme workshopom pre učiteľov na ZŠ v Slatine nad Bebravou. Pre mladších žiakov tejto školy sme následne pripravili Tvorivé dielne zamerané na rôzne poznávacie a vzdelávacie aktivity s dôrazom na spoločenstvá organizmov (najmä pôdne mikroorganizmy a vodné bezstavovce) vyskytujúce sa v brehových porastoch rieky Bebrava a celkovo aj na fungovanie vzájomných väzieb medzi organizmami na príklade potravných reťazcov. Starší žiaci sa zúčastnili exkurzie Krajina Bebravy, kde sa mali možnosť dozvedieť, ako krajina v ich regióne postupne vznikala, ako sa vyvíjala, čo ovplyvňovalo jej vývoj a detailnejšiu pozornosť venovali aj flóre a vegetácii brehových porastov. Sériu podujatí zavŕšila exkurzia pre verejnosť, ktorá sa uskutočnila v Timoradzi a okrem spoznávania druhového zloženia brehových porastov v okolí rieky Bebravy bola zameraná aj na ďalšie chránené, z prírodovedného aspektu hodnotné a významné biotopy a územia tohto regiónu a možnosti ich ochrany.

Fotogaléria realizovaných aktivít