Realizované aktivity, Lipová, 07. 06. 2022 — mikroregión CEDRON - NITRAVA (Nitriansky kraj)

Dňa 7. júna 2022 sme zrealizovali plánované aktivity pre žiakov základnej školy v obci Lipová. Začali sme lektorovanými exkurziami v blízkosti vodného toku Malá Nitra, ktoré boli určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Tematicky boli zamerané na rozmanitosť flóry a vegetácie ako aj metódy výskumu a biodiverzitu bezstavovcov v brehových porastoch. V areáli školy sme pre žiakov 1. stupňa ZŠ pripravili tvorivé dielne, v rámci ktorých mali žiaci možnosť skúmať, aké druhy rastlín a živočíchov sa tu vyskytujú, ako sa navzájom odlišujú a uvedomiť si aj potravné väzby medzi jednotlivými organizmami a čo sa stane, ak niektorý organizmus z potravného reťazca vypadne (napr. činnosťou človeka).

Fotogaléria realizovaných aktivít