Akademický senát PriF UK

PriF UK = Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda AS PriF UK

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

palofns.uniba.sk , pavel.neogradyuniba.sk

Členstvo

Predsedníctvo AS PriF UK od 29.09.2023 .rtf
email: prif.pasuniba.sk 

Zamestnanecká časť AS PriF UK od 12.06.2023 .rtf 

Študentská časť AS PriF UK od 23.05.2023 .rtf

Komisie AS PriF UK od 29.09.2023 .rtf 

Zástupcovia Akademickej obce PriF UK v AS UK, RVŠ a ŠRVK

*************************************

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

 

Výsledky všeobecných volieb do AS UK na funkčné obdobie od 01.11.2023 do 31.10.2027 - zápisnica [.pdf] 

 

26.05.2023 Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK [.pdf] 

 

 Voľby archív

 

 

Dokumenty Akademického senátu PriF UK

Vybrané ostatné dokumenty schvalované AS PriF UK

Štatút PriF UK 2023 [.pdf]

Organizačný poriadok PriF UK 2023 [.pdf]

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 6/2023, ktorým sa upravuje Organizačný poriadok Prírodovedeckej fakulty UK [.docx] 

Zasady volieb do AS PRIF UK 2023  [.pdf]

Rokovací poriadok AS PriF UK schválený 20.6.2023 [.pdf]

Zasadnutia AS PriF UK

Zasadnutia AS PriF UK 2023

Zasadnutia AS PriF UK 2022

Zasadnutia AS PriF UK 2021

Zasadnutia AS PriF UK 2020

Zasadnutia AS PriF UK 2019

Zasadnutia AS PriF UK 2018

Zasadnutia AS PriF UK 2015 - 2018