Realizované aktivity, Veľké Kostoľany, 26. 11. 2019 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 26. novembra 2019 sme vo Veľkých Kostoľanoch realizovali sériu workshopov pre starostov a ďalších záujemcov z obcí patriacich do mikroregiónu Nad Holeškou, ktoré boli tematicky zamerané na  problematiku biodiverzity. Konkrétnejšie sme pozornosť zamerali na diverzitu drevín a ich funkciu v krajine, interpretáciu biodiverzity z hľadiska zvýšenia informovanosti verejnosti, ako aj na možnosti „komunikácie“ s prírodou a dopad aktivít človeka na prírodu. Po prednesení pripravených príspevkov nasledovala diskusia s prítomnými o problémoch súvisiacich s ochranou biodiverzity, s ktorými starostovia bojujú na miestnej úrovni s cieľom nájsť optimálne riešenia týchto problémov v snahe zachovania zelenej infraštruktúry a podmienok pre výskyt rastlinných aj živočíšnych druhov v nadväznosti na územný rozvoj obcí a postupné zvyšovanie kvality životného prostredia.

Fotogaléria realizovaných aktivít