Realizované aktivity, Oravský Podzámok, 24. - 25. 10. 2019 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

V dňoch 24. a 25. októbra 2019 sme v Oravskom Podzámku zrealizovali 3 workshopy, ktoré boli tematicky zamerané na biodiverzitu lesných porastov, mokradných biotopov, ako aj na náučné chodníky, ktoré predstavujú určitú formu mimoškolského vzdelávania nielen žiakov, ale aj dospelých a smerujú k ochrane jednotlivých druhov rastlín, živočíchov, biotopov a celkovo k zachovaniu prírodných vzácností a biodiverzity ich regiónu. Tvorivé a vzdelávacie aktivity súvisiace so spoznávaním a ochranou biodiverzity vo vzťahu k ochrane prírody v rámci regiónu Orava sme v rámci tvorivých dielní realizovali spolu so žiakmi základnej školy v Oravskom Podzámku. Okrem iného mali žiaci možnosť aj priamo spoznávať a pozorovať rastliny, ktoré rastú v areáli ich školy a pomocou lupy objavovať rozdiely v stavbe ich rastlinného tela.

Fotogaléria realizovaných aktivít