Vedecká rada

Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan fakulty z učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty a z ďalších významných odborníkov. Počet významných odborníkov, ktorí nie sú členmi Akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského predstavuje jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady fakulty.

Vedecká rada fakulty vykonáva svoju činnosť v zmysle

  • Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z.z o vysokých školách,
  • Štatútu Univerzity Komenského
  • a Štatútu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Podrobnosti o rokovaní vedeckej rady fakulty upravuje  organizačný poriadok vedeckej rady fakulty. 

Rokovací poriadok Vedeckej rady               - dodatok č.1

                                                                          - dodatok č.2

Členovia vedeckej rady PriF UK

Zasadnutia VR v r. 2023

Zápisnice z Vedeckej rady

<output>nájdete na Sharepointe (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS)nájdete na </output>

<output>nájdete na Sharepointe (login a heslo je to isté ako do emailu, Office365, AIS)</output>