Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada

Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan fakulty z učiteľov a vedeckých pracovníkov fakulty a z ďalších významných odborníkov. Počet významných odborníkov, ktorí nie sú členmi Akademickej obce Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského predstavuje jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady fakulty.

Vedecká rada fakulty vykonáva svoju činnosť v zmysle

  • Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z.z o vysokých školách,
  • Štatútu Univerzity Komenského
  • a Štatútu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Podrobnosti o rokovaní vedeckej rady fakulty upravuje  organizačný poriadok vedeckej rady fakulty. 

Rokovací poriadok Vedeckej rady || pdf

Rokovací poriadok Vedeckej rady - dodatok č.1 || pdf

Členovia vedeckej rady || pdf

Zasadnutia VR v r. 2021 

Podklady do VR

Zápisnice z Vedeckej rady