Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Čo aktuálne skúmame

Kde získať pracovnú silu - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

Svetelné znečistenie – environmentálny problém 21. storočia

Katedra krajinnej ekológie – RNDr. Martin Labuda, PhD.

Umelé svetlo v noci a cirkadiánna disrupcia

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK - prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Sucho: klimatický a hydrologický extrém

Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave - prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Hodnotiaci nástroj digitálnych učebných pomôcok používaných na školách

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK v Bratislave