Čo aktuálne skúmame

Prieskum vegetácie ovocných sadov

Katedra krajinnej ekológie
RNDr. Hubert Žarnovičan PhD.

Naši vedci objavili nový druh hada.

Katedra zoológie
Mgr. Daniel Jablonski PhD. a Mgr. David Jandzík, PhD.

Aký význam má zatváranie kvetov?

Katedra environmentálnej ekológie
prof. PaedDr. Pavol Prokop DrSc.

Geovedný výskum v Himalájach

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky
prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc.;  doc. RNDr. Andrej Mojzeš PhD.
Katedra geológie a paleontológie
doc. RNDr. František Marko CSc.

Sú fundamentálne fyzikálne konštanty naozaj konštantné?

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Dr. Lukáš F. Pašteka

Kde získať pracovnú silu - Demografická prognóza Slovenska do roku 2060

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Svetelné znečistenie – environmentálny problém 21. storočia

Katedra krajinnej ekológie
RNDr. Martin Labuda, PhD.

Umelé svetlo v noci a cirkadiánna disrupcia

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Sucho: klimatický a hydrologický extrém

Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Hodnotiaci nástroj digitálnych učebných pomôcok používaných na školách

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK v Bratislave