Prieskum vegetácie ovocných sadov

Počas mája a júna 2019 uskutočnili pracovníci Katedry krajinnej ekológie z Environmentálnej sekcie PriF UK prieskum vegetácie ovocných sadov a ich manažmentu v oblasti novobanského štálového osídlenia. Staré ovocné sady s travinno-bylinným podrastom sú „ostrovmi biodiverzity“ v kultúrnej krajine, závislými od pravidelného tradičného manažmentu, najčastejšie v podobe kosby a pastvy. Zmeny v manažmente týchto porastov majú negatívny vplyv nielen na biodiverzitu samotného sadu, ale aj okolitých porastov a ich funkcie v krajine.

RNDr. Hubert Žarnovičan PhD. email : hubert.zarnovicanuniba.sk

Fotky

[ tradicny_sad_Horne_Hamre.jpg ]   [ tradicny_sad_Zupkov.jpg

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší. Potom šípkou vpravo môžete prejsť na druhú fotku.

Tradičný sad Horné Hámre
Tradičný sad Zupkov