Svetelné znečistenie – environmentálny problém 21. storočia

Katedra krajinnej ekológie – RNDr. Martin Labuda, PhD.

Jeden z najrýchlejšie sa meniacich environmentálnych faktorov je zmena svitu nočnej oblohy v dôsledku zvyšovania intenzity umelého osvetlenia. Tento fenomén aktuálne zohľadňujú všetky analýzy globálnych environmentálnych zmien. Nadmerné svetelné znečistenie spôsobuje nielen viaceré – napr. endokrinné - ochorenia u ľudí, ale zároveň výrazne ovplyvňuje aj viaceré skupiny rastlinných a živočíšnych organizmov aktívnych v noci (hmyz, obojživelníky, plazy, vtáky, netopiere) a zároveň znemožňuje veľkej časti urbánneho obyvateľstva Európy, či Severnej Ameriky spoznávať a skúmať tmavú nočnú oblohu s jej špecifikami.

Medzinárodný aplikačný projekt s názvom Protection of the darkness of night, pod vedením Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, na ktorom participuje i Katedra krajinnej ekológie, je zameraný na modelové riešenie problematiky svetelného znečistenia v Naturpark Nossentiner/Schwinzer, ktoré patrí medzi najmenej kontaminované územia svetelným znečistením v strednej Európe. Daný projekt prináša riešenia a odpovede na problémy priamo z praxe: meranie svitu nočnej oblohy (miera svetelného znečistenia), identifikácia významných zdrojov svetelného znečistenia, odborné konzultácie a vypracovanie plánov osvetlenia pre modelové obce, príprava stratégie na ochranu organizmov aktívnych v noci, certifikácia a etablovanie územia ako Dark Sky Park (celosvetovo uznané územia s minimálnym svetelným znečistením, ktoré sa aktívne podieľajú na jeho ďalšom znižovaní), ktoré je východiskom pre astroturizmus, čo je environmentálne vhodná forma turizmu aj v chránených územiach. V neposlednom rade sa v rámci projektu s veľkým úspechom darí dostať tému ochrany tmavej nočnej oblohy do povedomia širokej verejnosti a stojí i v centre mediálnej pozornosti. V rámci projektu boli publikované i štúdie. Uvádzame odkaz na jednu z nich, ktorá rieši danú problematiku v podmienkach Slovenska a bola zverejnená v e-Review of Tourism Research (eRTR).

************

Pozrite si tiež, Čo aktuálne skúmame na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.