Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Atlas hodnotenia zraniteľnosti [.pdf]

Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave

Spoluautor: Doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Publikácia Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy zhodnocuje pripravenosť mesta čeliť dopadom klimatickej krízy.