Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Udalosti

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Prenos náboja na úrovni jednotlivých molekúl. Základ molekulárnej elektroniky.
(Dá sa zmerať vodivosť jednej molekuly? Ako na to?)

Dr. Magdaléna Hromadová
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (CZ)

ktorý sa uskutoční v stredu 12. decembra 2018 o 14:00 v prezentačnom centre CPS+ (B1-322)

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Multi-responsive Porphyrins for Sensing Applications
Dr. Jan Labuta
International Center for Materials Nanoarchitectonics, Namiki Tsukuba Ibaraki (JPN)

ktorý sa uskutoční vo štvrtok 6. decembra 2018 o 10:00 v knižnici Katedry anorganickej chémie CH2-213

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Prestížny časopis si vyžiadal Review článok od doc. Bujdáka

1. 7. 2018: Pracovníka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, doc. Juraja Bujdáka, oslovil prestížny časopis Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews (impakt faktor 15,325) so žiadosťou o prehľadný článok na tému vplyvu vrstevnatých nanomateriálov na molekulovú agregáciu farbív.

"Metachromatizmus súvisiaci s molekulovou agregáciou farbív vedie nielen k zmenám farby, ale aj k významným zmenám ďalších fotofyzikálnych vlastností," hovorí doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc., ktorý sa štúdiom týchto javov, najmä v sústavách organických farbív a koloidných systémoch vrstevnatých kremičitanov, zaoberá už 20 rokov.

Jeho aktuálny prehľadný článok čiastočne nadväzuje na kapitolu v monografii Inorganic Nanosheets and Nanosheet-Based Materials: Fundamentals and Applications of Two-Dimensional Systems, ktorá vyšla v minulom roku. Zhŕňa poznatky o metachromatizme v súvislosti s molekulovou agregáciou farbív. Stručne predstavuje históriu, fyzikálne princípy molekulovej agregácie a závislosť spektrálnych vlastností molekulových agregátov na ich štruktúre. Hlavnou časťou publikácie je kritické zhodnotenie vplyvov vlastností nanočastíc, najmä ich povrchového náboja, na metachromatizmus iónových farbív. Autor zhodnotil aj význam javu a možné smery výskumu v tejto oblasti v blízkej budúcnosti. Veľká pozornosť bola venovaná využitiu metachromatizmu pri detekcii nanočastíc, príprave hybridných materiálov so želanými vlastnosťami a agregáciou indukovanej luminiscencie.

Celý sumárny článok doc. Bujdáka o metachromizme si môžete prečítať na stánkach J. Photochem. Photobiol. C pod týmto odkazom.

Mgr. Táňa Sebechlebská ocenená v súťaži Metrohm Young Chemist Award 2018

23. 6. 2018: Doktorantka katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Mgr. Táňa Sebechlebská, sa v súťaži v Metrohm Young Chemist Award 2018 umiestnila na fantastickom 3. mieste. Odborná porota takto ocenila jej článok "Investigation of the geometrical arrangement and single molecule charge transport in self-assembled monolayers of molecular towers based on tetraphenylmethane tripod" (Electrochim. Acta 258, 2017).

Cieľom práce bolo systematické štúdium vlastností molekúl, ktoré majú potenciál zohrať úlohu v elektrochemicky riadených molekulárnych prepínačoch ako súčasť nanoelektroniky. Publikácia vznikala počas jej pobytu na Ústave fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde pracovala pod vedením bývalej absolventky našej fakulty Mgr. Magdalény Hromadovej, PhD. a RNDr. Viliama Kolivošku, PhD. K tomuto úspechu našej šikovnej doktorandke srdečne gratulujeme!

Absolventi bakalárskeho štúdia 2018

22. 6. 2018: V tomto roku na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie úspešne obhájili svoje bakalárske práce piati študenti. Srdečne blahoželáme a po prázdninách sa na všetkých tešíme na magisterskom stupni štúdia.

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Cenu za najlepší poster konferencie získala Mgr. Tímea Baranyaiová

29. 5. 2018: Doktorandka Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Mgr. Tímea Baranyaiová, ktorá pracuje pod vedením školiteľa doc. RNDr. Juraja Bujdáka, DrSc., získala na medzinárodnej konferencii 11th Conference on Colloid Chemistry ocenenie za najlepšiu posterovú prezentáciu mladých výskumníkov. Príspevok o vplyve povrchovej koncentrácie farbiva na priebeh tvorby molekulových agregátov rodamínu 123 v koloidnej disperzii montmorillonitu si odborná komisia konferencie a členovia Maďarskej chemickej spoločnosti vybrali spomedzi 50 prezentácií. K tomuto úspechu našej šikovnej doktorandke srdečne gratulujeme!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Can a base be turned into a super-acid?
The magical effect of non-covalent interactions and other niceties

Prof. Otilia Mó
Departamento de Química, Universidad Autónoma de Madrid (ES)

ktorý sa uskutoční v stredu 2. mája 2018 o 10:00 v seminárnej miestnosti CH1-303

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Na titulke Angewandte Chemie Communications práca Dr. Pašteku

1. 3. 2018: Pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš F. Pašteka, opäť publikuje svoje výsledky v jednom z najprestížnejších vedeckých časopisov. Tentokrát sa jeho výskum bulvalénu stal titulným článkom Angewandte Chemie Communications (impakt faktor 11,994).

Bulvalén C10H10 je fluxionálna, t.j. premenlivá molekula, ktorá existuje vo forme 1209600 izomérov s úplne rovnakými energiami. Vzájomné transformácie medzi všetkými izomérmi prebiehajú neustále a veľmi rýchlo už pri laboratórnej teplote. Substituenty pripojené na bulvalén môžu po jeho povrchu voľne putovať a zaujať ľubovoľnú vzájomnú orientáciu.

Dr. Pašteka hovorí o najnovších prínosoch k pochopeniu tejto fascinujúcej molekuly: "V tíme so skupinou organických chemikov z Massey University na Novom Zélande sme navrhli novú efektívnu syntézu substituovaných bulvalénov a vyvinuli sme program pre automatickú analýzu reakčných grafov spájajúcich jednotlivé izoméry. Tento program pre zvolené substituenty vygeneruje kompletný reakčný graf, geometrie všetkých unikátnych izomérov a sprostredkuje spojenie s kvantovochemickými balíkmi pre výpočty ich energií a prakticky významných vlastností ako napr. NMR posunov."

Pritom len nedávno sme sa tešili z výsledkov Dr. Pašteku v oblasti relativistickej kvantovej chémie zlata, ktoré publikoval v ďalšom prestížnom časopise, Physical Review Letters. Aj k novej práci v Angewandte Chemie Dr. Paštekovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto významných úspechov.

Celú prácu Dr. Pašteku o bulvaléne si môžete prečítať priamo na stránkach Angewandte Chemie, kde je voľne dostupná pod týmto odkazom.

Popularizačný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na popularizačný seminár

Prečo hasiči potrebujú Ramanovu spektroskopiu?
mjr. Mgr. Zoran Benedikovič, Hasičský a záchranný zbor v Trnave

ktorý sa uskutoční v piatok 16. marca 2018 o 10:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Súčasťou bude aj Päťminútové intro do Ramanovej spektroskopie (RNDr. Erik Szabó, PhD., Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie) a samozrejme aj praktické ukážky špičkovej techniky pre detekciu nebezpečných látok v teréne.

Témou Medzinárodnej chemickej olympiády 2018 aj oscilačná reakcia

1. 2. 2018: Na webe Medzinárodnej chemickej olympiády 2018 boli zverejnené prípravné úlohy. Tento ročník olympiády je úzko zviazaný aj s našou katedrou, témou praktických prípravných úloh z fyzikálnej chémie je nelineárna kinetika a BŽ oscilačná reakcia.

Po 49. ročníku, ktorý organizovalo Thajsko, sa jubilejný ročník, 50th IChO 2018, uskutoční v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK, a v Prahe, na VŠCHT. Je to po prvýkrát, čo je olympiáda organizovaná v spolupráci dvoch krajín, a to pod sloganom "Back to Where It All Began". Prestížnu svetovú súťaž sme totiž založili a po prvýkrát zorganizovali práve u nás, v bývalom Československu.

Ako členovia Scientific Committee sa na príprave Olympiády odborne podieľajú aj pracovníci Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie. Autorský kolektív v zložení Dr. Erik Szabo, Mgr. Táňa Sebechlebská a Dr. Lukáš Félix Pašteka pripravuje pre praktické kolo súťaže úlohy z oblasti fyzikálnej chémie.

Vedúci autorského kolektívu, Dr. Erik Szabo, zvolil za hlavný námet prípravných úloh tému, ktorá má nielen v našom regióne, ale predovšetkým na našej katedre dlhú a bohatú tradíciu - praktické úlohy P4 a P5 z dielne našej Katedry majú názvy "A chemical oscillator and its activation energies" a "Kinetics of a chemical wave front propagation".

Úlohy (v anglickom jazyku) nájdete priamo TU.
Ale prezrieť by ste si mali aj celý oficiálny web 50. IChO 2018.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katdera anorganickej chémie Vás pozývajú na spoločný odborný seminár

Superheavy elements: production and investigation of chemical properties
Dr. Valeria Pershina
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Darmstadt (DE)

ktorý sa uskutoční v stredu 24. januára 2018 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky (v angličtine) si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Klastrové komplexy přechodných kovů: Fotofyzikální vlastnosti a nové aplikace.
Ing. Kamil Lang, CSc.
Ústav anorganické chemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 12. decembra 2017 o 14:00 v Prezentačnom centre CPS+ PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár
v rámci Európskeho týždňa vedy

Veda a výskum v chémii a biochémii v USA a v Českej republike
RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR

ktorý sa uskutoční v utorok 7. novembra 2017 o 9:50 v miestnosti B2-404

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva na odborný seminár

Relativistické kvantovochemické výpočty
ako podpora experimentov v oblasti chémie ťažkých a superťažkých prvkov

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

ktorý sa uskutoční v piatok 20. októbra 2017 o 10:00 v Seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Dr. Erik Szabo zvolený do VIII. divízie IUPAC

1. 8. 2017: Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu IUPAC je svetovou autoritou pre chemické názvoslovie, štandardizáciu údajov a osvetu v oblasti chémie. Pracuje v ôsmich divíziách, pričom každá má okrem prezidenta, vice-prezidenta a úzkeho okruhu titulárnych a asociovaných členov aj okolo 10 národných reprezentantov, ktorí v divízii zastupujú krajiny celého sveta.

V mesiacoch jún-júl 2017 sa v divízách IUPAC uskutočnili voľby národných reprezentantov na obdobie 2018-19. V Divízii VIII - Chemické názvoslovie a reprezentácia štruktúr bol za jedného z národných reprezentantov zvolený aj pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Erik Szabo. K tomuto úspechu gratulujeme a do nadchádzajúceho funkčného obdobia mu prajeme, aby aj aktivitami v divízii IUPAC úspešne pokračoval v šírení dobrého mena našej fakulty a Slovenska.

Najlepšia SOČ vznikla na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie

20. 6. 2017 - Na celoštátnom kole SOČ v Banskej Bystrici získali 1. miesto v odbore Chémia a potravinárstvo študentky Katarína Sujová a Alexandra Mýtniková zo Súkromného gymnázia Mercury v Bratislave. Svoju SOČ s názvom "Antioxidačné účinky cysteínu katalyzované meďnatými katiónmi: Pátranie po mechanizme" vypracovali na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie pod vedením doc. Ivana Valenta. K úspechu gratulujeme a veríme, že si k nám aj v novom školskom roku nájdu cestu ďalší mladí talentovaní študenti.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Populácie BŽ oscilátorov a tzv. "quorum sensing."
Dr. Erik Szabo

ktorá sa uskutoční v piatok 26. mája 2017 o 10:00
v seminárnej miestnosti katedry CH1-303

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Dr. Lukáš Félix Pašteka ocenený medajlou fakulty

28. 4. 2017: Naša fakulta každoročne udeľuje pamätné medaily významným osobnostiam fakulty, ako vyjadrenie najvyššieho uznania a ocenenia špičkových pracovníkov.

Medailu za excelentné výsledky mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov tento rok dostal aj pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, Dr. Lukáš Félix Pašteka. K tomuto oceneniu srdečne blahoželáme a nášmu ocenenému kolegovi prajeme aj do budúcnosti mnoho ďalších výsledkov, ktorými bude pokračovať v šírení dobrého mena katedry a fakulty doma i vo svete.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

From direct to indirect readout.
DNA/Protein recognition by means of computational chemistry analysis.

Dr. Jiří Vondrášek
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR

ktorý sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na odborný seminár

Search for a drifting proton-to-electron mass ratio
from molecular spectra

Doc. Vladimír Špirko
Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
Katedra chemické fyziky a optiky, Univerzita Karlova ČR

ktorá sa uskutoční v piatok 21. apríla 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Poznáte celú periodickú tabuľku?

Superťažkých prvkov je celkom 15, siedma perióda tabuľky je už niekoľko mesiacov kompletná.

Viete kde a ako sa extrémne ťažké prvky objavujú? Ako dostávajú svoje mená? Čo sa stalo s kurčatoviom? Prečo má nový prvok skupiny halogénov názov tenés a ako jeho objav skomplikovali ruskí colníci? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavosti z najmladšieho konca periodickej tabuľky sú témou marcového čísla časopisu Quark.

O superťažkých prvkoch v hlavnej téme marcového čísla časopisu Quark píše pracovník Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie a člen Slovenského národného komitétu IUPAC, Erik Szabo.

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum
a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozývajú
na prednášku

Everything you always wanted to know about carotenoids but were too afraid to ask
Prof. Jürgen Hauer, Photonics Institute, TU Vienna

ktorá sa uskutoční v pondelok 13. marca 2017 o 10:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Elektrodové procesy ve světle eliminačních metod
doc. Libuše Trnková, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita (CZ)

ktorá sa uskutoční v piatok 17. februára 2017 o 10:00
v prezentačnom centre AMOS

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie Vás pozýva
na prednášku zo série odborných katedrových seminárov

Účasť na projekte EuroFusion - agónia, extáza a výsledky pre cézium.
Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

ktorá sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 9:30
v seminárnej miestnosti karedry, CH1-303

Výsledky Dr. Pašteku v centre diania

10. 1. 2017: Pracovník našej katedry, RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD., v súčasnosti v post-doktorandskej pozícii na Massey University (NZ), svojim výskumom posunul relativistickú kvantovú chémiu zlata na novú úroveň!

Jeho výsledky publikovali v prestížnom žurnáli Physical Review Letters, čo neuniklo pozornosti médií vo svete ani na Slovensku. O jeho objave píše PHYS.ORG aj SME Tech, kde s našim kolegom spravili aj osobný rozhovor. Ďakujeme, Lukáš, a už sa veľmi tešíme na Tvoj návrat na katedru!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Halogen Bonds and Other Sigma-Hole Interactions
Dr. Michal H. Kolář, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry (DE)

ktorá sa uskutoční v stredu 7. decembra 2016 o 14:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Fine Tuning the Nonequilibrium Features of
Oppositely Charged Polyelectrolyte/Surfactant Mixtures

Prof. Róbert Mészáros, Eötvös Loránd University (HU), Univerzita Jána Selyeho (SK)

ktorá sa uskutoční v piatok 25. novembra 2016 o 13:00
v prezentačnom centre CPS+

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Publikácia "Úlohy a príklady ChO zo všeobecnej chémie II."

V roku 2016 vyšli učebné texty doc. RNDr. J. Bujdáka, DrSc. "Úlohy a príklady Chemickej olympiády zo všeobecnej chémie II." Súbor učebných textov je možné stiahnuť tu.

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Energetic diagrams and structural properties
of monohaloacetylenes HC≡CX (X = F, Cl, Br)

Dr. Dorra Khiri, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France

ktorá sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 o 10:00
v seminárnej miestnosti Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie (CH1-303)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú
na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

‘Heavy atoms’ calculations at the edge of accuracy:
from high-precision spectroscopy to tests of fundamental physics

Prof. Ephraim Eliav, Tel Aviv University, Israel

ktorá sa uskutoční v stredu 7. septembra 2016 o 13:30
v seminárnej miestnosti Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Odborný seminár

Medzinárodné laserové centrum a Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Vás pozývajú na prednášku

Beautiful boranes: A route to the first borane laser
Dr. Michael G. S. Londesborough, Akademie věd ČR
Dr. Luis Cerdán, CSIC Madrid, Španielsko

ktorá sa uskutoční v pondelok 9. mája 2016 o 14:00 v Prezentačnom centre AMOS PriF UK

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Mini-Erasmus letný semester 2016

5. 4. 2016: Aj v tomto semestri sa Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie spolupodieľala na programe Future Generation Europe Mini-Erasmus. Vybraní študenti stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli na jeden týždeň vyskúšať život vysokoškolákov, zavítali aj do našich laboratórií, kde na nich čakali naše obľúbené experimenty z praktických častí kurzov fyzikálnej chémie a laboratórnej techniky. Po obede zasa nahliadli za kulisy výpočtov v teoretickej a počítačovej chémii. Dúfame, že sa s našimi mini-erasmovskými študentami nevidíme naposledy a pri nejakej ďalšej príležitosti sa čoskoro opäť stretneme!

Odborný seminár

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie a Katedra anorganickej chémie Vás pozývajú na prednášku v rámci spoločných odborných seminárov

Modern DFT and TD-DFT approaches applied to real life
Dr. Luciano Carta, University of Napoli – Federico II, Italy

ktorá sa uskutoční v pondelok 22. februára 2016 o 13:10 v knižnici Katedry anorganickej chémie (CH2-213)

Stručný obsah prednášky si môžete stiahnuť tu

Deň otvorených dverí 2016

22. 1. 2016: Spolu s ostatnými pracoviskami fakulty aj Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie pri príležitosti Dňa otvorených dverí privítala stredoškolákov, najmä maturantov, ktorí hľadajú tú správnu vysokú školu pre ďalšie štúdium. Záujemcovia o chemickú sekciu u nás mali možnosť, okrem iného, nahliadnuť do laboratória počítačovej chémie, ako aj do laboratória laserovej spektroskopie. Všetkým držíme palce k správnemu výberu a dúfame, že s mnohými sa čoskoro budeme na našej katedre vídať aj častejšie.

Katedra oslávila 50. výročie svojho založenia

6. 11. 2015: Pol storočia existencie katedry sme oslávili nielen v kruhu súčasných a minulých kolegov. Pozvanie prijali aj hostia z vedenia a pracovísk Prírodovedeckej fakulty, Slovenskej akadémie vied, Akademie věd ČR, z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, ako aj z ďalších partnerských inštitúcií. Príhovor predniesla pani prorektorka Zuzana Kovačičová, pani prodekanka Marta Kollárová, pán emeritný profesor Ľudovít Treindl, pán profesor Pavel Hobza a pani docentka Milica Miadoková. Pretrvávajúcu priazeň prišli vyjadriť aj mnohí absolventi katedry. O atmosféru tohto výnimočného stretnutia sa s nami môžete podeliť vo fotogalérii.

Oslavy 50. výročia katedry - fotogaléria