Projekty a Granty

Na kompletizácii úplného zoznamu grantov katedry sa pracuje.

Prebiehajúce projekty a granty

Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou (NCICS).
Computational Modelling of Cs-Mo interactions in Neutral Beam Injection (NBI) sources.
Detekcia a charakterizácia vrstevnatých nanomateriálov pomocou organických farbív ako molekulových senzorov.
Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom.
Fotovoltaické vrstvy: chemická kompozícia, povrchová morfológia a fluorescenčno-absorpčná dynamika.
Vývoj nanopipiet a štúdium transportu iónov v nanokanáloch.

Vyriešené projekty a granty 2018

Štúdium vplyvu teploty, iónovej sily a zloženia reakčnej zmesi na molekulovú agregáciu katiónového farbiva v koloidnom roztoku smektitov.

Vyriešené projekty a granty 2017

Presný a výpočtovo efektívny kvantovochemický popis nekovalentných interakcií.

Vyriešené projekty a granty 2016

Halogénová väzba.
Molekulová agregácia katiónov farbív v sústavách nanočastíc vrstevnatých kremičitanov.
Resonance energy transfer in the hybrid materials based on organic laser dyes and layered silicate nanoparticles.