Vyriešené projekty a granty

Vyriešené projekty a granty 2018

Štúdium vplyvu teploty, iónovej sily a zloženia reakčnej zmesi na molekulovú agregáciu katiónového farbiva v koloidnom roztoku smektitov.
Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského, UK/331/2018
Hlavný riešiteľ: Mgr. Tímea Baranyaiová

Projekt je zameraný na objasnenie komplexných procesov prebiehajúcich v reakčných zmesiach katiónových organických farbív s časticami vrstevnatých kremičitanov zo skupiny smektitov. V prípade reakčnej sústavy rodamínového farbiva s montmorillonitom sa otestuje vplyv teploty, iónovej sily a povrchovej koncentrácie farbiva na reakčný mechanizmus a kinetiku tvorby molekulových agregátov farbiva. Jav molekulovej agregácie rodamínového farbiva popíšeme aj v prípade zmesných koloidných sústav dvojíc štruktúrne odlišných smektitov. V komplexných sústavách pozostávajúcich zo syntetického saponitu a z dvojice rodamínového a oxazínového farbiva budeme pozorovať kompetitívnu agregáciu, prípadne aj segregáciu adsorbovaných molekúl farbív. Dosiahnuté výsledky môžu viesť k podrobnému popisu dejov prebiehajúcich v týchto sústavách, čo je nevyhnutné k pochopeniu reakčného mechanizmu molekulovej agregácie katiónových farbív v koloidných roztokoch smektitov. Získané poznatky taktiež môžu byť prínosom pri popise užších súvislostí medzi povrchovými vlastnosťami smektitov a správaním sa katiónov farbív v ich roztokoch.

Vyriešené projekty a granty 2017

Presný a výpočtovo efektívny kvantovochemický popis nekovalentných interakcií.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0092/14
Hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.; prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.; prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.; prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.; Mgr. Tomáš Rajský; Mgr. Denisa Suchá; Fakulta Prírodných Vied, UMB BB: Mgr. Miroslav Melicherčík, PhD.; Výpočtové stredisko SAV: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.; Mgr. Jozef Federič, PhD.

Cieľom projektu je rozvoj efektívnych výpočtových ab initio metód pre presný popis nekovalentných interakcií "veľkých" molekulárnych systémov. To vyžaduje najpokročilejšie kvantovo chemické metódy, napr. metódu spriahnutých klastrov (so zahrnutím spojených triexcitácií) čo najbližšie k limite úplnej bázy atómových orbitálov (CBS). Zvýšiť efektivitu výpočtov môžme navrhnutím výpočtovo menej náročných metód so zachovaním presnosti a zlepšením konvergencie k CBS s veľkosťou bázy. Vhodnými kandidátmi sú škálovaná poruchová metóda do tretieho poriadku (sMP3) a metóda optimalizovaných virtuálnych orbitálov (OVOS).

Vyriešené granty a projekty 2016

Halogénová väzba.
Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského, UK/253/2016
Hlavný riešiteľ: Mgr. Denisa Suchá

Projekt pojednáva o analýze vplyvu elektrónovej korelácie, výberu bázy atómových orbitálov a zahrnutí relativistických efektov na vlastnosti vybraných komplexov s halogénovou a dihalogénovou väzbou, ich interakčných energií a distribúcii náboja v okolí sigma-diery. Použitím metódy DFT-SAPT je možné analyzovať jednotlivé zložky interakčnej energie – elektrostatickú, disperznú, indukčnú, výmenno-repulznú atď. Pomerne jednoduché komplexy, ktoré v projekte slúžia ako modelové systémy pre halogénovú a dihalogénovú väzbu, poskytnú dôležité informácie o význame relativistických efektov aj pre ďalšie, rozsiahlejšie a komplikovanejšie systémy s analogickým nekovalentným interakčným motívom.

Molekulová agregácia katiónov farbív v sústavách nanočastíc vrstevnatých kremičitanov.
Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského, UK/227/2016
Hlavný riešiteľ: Mgr. Tímea Baranyaiová

V sústavách organických farbív s nanočasticami vrstevnatých kremičitanov sa intenzívne uplatňuje jav molekulovej agregácie. Hlavným cieľom projektu je podrobný popis reakčnej kinetiky a mechanizmu molekulovej agregácie farbív v sústave vrstevnatých kremičitanov zo skupiny smektitov. Využíva sa metóda absorpčnej spektroskopie v UV–Vis oblasti v kombinácii so zariadením stopped–flow a chemometrická analýza spektier reakčných zmesí. Hlavným výstupom projektu budú poznatky, ktoré vedú k pochopeniu podstaty javu molekulovej agregácie farbív v sústavách nanočastíc a umožňujú využitie organických farbív pri charakterizácii povrchových vlastností nanomateriálov.

Resonance energy transfer in the hybrid materials based on organic laser dyes and layered silicate nanoparticles.
Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského, UK/303/2016
Hlavný riešiteľ: Mgr. Silvia Belušáková

Resonance energy transfer (RET) is a photophysical phenomenon efficient to the distances of a few nanometers. It occurs as the result of a resonance electrostatic coupling between dye molecules of specific electronic properties. The process plays significant roles in photosynthesis in green plants and is expected taking place in future solar cells working on molecular level. The project is focused on RET occurring in complex systems based on nanoparticles of an inorganic layered carrier, synthetic saponite, and adsorbed molecules of laser dyes. Selection of the dyes and chemical modifications of the materials are designed in order to achieve optimal RET yields and to suppress possible unfavorable processes leading to decrease of RET efficiency.

Výber grantov a projektov vyriešených v minulosti

Výpočty medzimolekulových interakcií, chemickej reaktivity a dynamiky v extrémnych podmienkch života molekúl.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV; VEGA 1/0428/09
Hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Spoluriešitelia: doc. Pavel Neogrády, Dr.; prof. Miroslav Urban, DrSc.; prof. Jozef Noga, DrSc.; prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.; Mgr. M. Čukovičová; Mgr. P. Dedíková; Mgr. L. Demovič; Mgr. M. Kraus; Mgr. K. Mečiarová; Mgr. J. Páleníková; Mgr. L. Šimová; Mgr. J. Šimunek; Mgr. J. Granatier
Obdobie riešenia: 2009-2011

Fotoaktívne hybridné materiály s luminiscenčnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, APVV-0291-11
Hlavný riešiteľ: Ústav anorganickej chémie SAV: doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Spoluriešitelia: Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie: doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.; doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.; doc. Ing. Marián Janek, PhD.; Mgr. Silvia Belušáková; Mgr. Daniel Zich
Obdobie riešenia: 2012-2015

Dynamika oscilačných systémov.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0039/09
Hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.; prof. RNDr. Ľubica Adamčíková, DrSc.; RNDr. Anna Olexová, CSc.; doc. RNDr. Olga Grančičová, CSc.; RNDr. Erik Szabo; Fakulta prírodných vied UMB: prof. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.
Obdobie riešenia: 2009-2011

Oscilácie a dynamické nestability v chemických systémoch.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/3570/06
Hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.; prof. RNDr. Ľubica Adamčíková, DrSc.; RNDr. Anna Olexová, CSc.; RNDr. Marta Mrákavová, CSc.; doc. RNDr. Olga Grančičová, CSc.; Mgr. Daniel Mišicák; Fakulta prírodných vied UMB: doc. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.
Obdobie riešenia: 2006-2008

Nelineárna dynamika chemických systémov, chemické oscilácie a priestorové štruktúry.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0050/03
Hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.; prof. RNDr. Ľubica Adamčíková, DrSc.; RNDr. Anna Olexová, CSc.; RNDr. Marta Mrákavová, CSc.; RNDr. Zuzana Farbulová; Mgr. Daniel Mišicák; Fakulta prírodných vied UMB: doc. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.
Obdobie riešenia: 2003-2005

Oscilácie a dynamické nestability v nelineárnych chemických systémoch.
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/7301/20
Hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.
Spoluriešitelia: prof. RNDr. Ľudovít Treindl, DrSc.; prof. RNDr. Ľubica Adamčíková, DrSc.; RNDr. Anna Olexová, CSc.; RNDr. Marta Mrákavová, CSc.; RNDr. Ivan Valent, CSc.; RNDr. Katarína Kissimonová; RNDr. Zuzana Farbulová; Mgr. Katarína Pavlíková; Fakulta prírodných vied UMB: doc. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.
Obdobie riešenia: 2000-2002

Pozorovanie Försterovho rezonančného prenosu energie v hybridných sústavách pripravených metódou LBL.
Granty Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, UK/16/2014
Hlavný riešiteľ: Mgr. Silvia Belušáková
Obdobie riešenia: 2014