Štúdium

<output>Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/23 pre budúcich tretiakov so zameraním práce na fyzikálnu chémiu alebo na teoretickú a počítačovú chémiu, ale aj pre budúcich druhákov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.</output> tput>Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/23 pre budúcich tretiakov so zameraním práce na fyzikálnu chémiu alebo na teoretickú a počítačovú chémiu, ale aj pre budúcich druhákov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.</output>

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre každý akademický rok pre budúcich tretiakov so zameraním práce na fyzikálnu chémiu alebo na teoretickú a počítačovú chémiu, ale aj pre budúcich druhákov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

<output>Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/23 pre budúcich tretiakov so zameraním práce na fyzikálnu chémiu alebo na teoretickú a počítačovú chémiu, ale aj pre budúcich druhákov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.</output>

Bakalársky stupeň

Magisterský stupeň

Doktorandský stupeň

Excelentné štipendium pre štúdium teoretickej a počítačovej chémie a chemickej fyziky

Na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte (ďalej len „PriF UK“) je založené excelentné štipendium v študijnom programe Teoretická a počítačová chémia. Štipendium sa vypláca mesačne počas akademického roka, v ktorom je priznané alebo jednorazovo a je určené:

  1. vynikajúcim študentom 3. ročníka bakalárskeho programu v chemických odboroch (vrátane učiteľstva akademických predmetov) v letnom semestri;
  2. vynikajúcim študentom 1. a 2. ročníka magisterského programu Teoretická a počítačová chémia;
  3. študentom doktorandského programu Teoretická a počítačová chémia, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v štúdiu, vedeckej prípave a publikačnej činnosti.
Podmienky udelenia štipendia

Štipendium sa udeľuje na štandardnú dobu štúdia vždy na jeden akademický rok. O štipendium sa môžu uchádzať študenti podľa čl. 1 odst. 2. Formulár žiadosti o štipendium je na tomto odkaze. Okrem životopisu uchádzača a vyplneného formulára je súčasťou prihlášky výpis známok a získaných kreditov zo študijného oddelenia a výpis publikačnej činnosti z EPC.

Uzávierka prihlášok o štipendium je 30. júna. Vyhlásenie výsledkov sa realizuje najneskôr do 5. septembra. O udelení štipendia a jeho výške rozhoduje viacero skutočností, ako napríklad: úspešné riešiteľstvo chemickej, fyzikálnej, matematickej olympiády počas strednej školy, účasť na študentských vedeckých konferenciách, vedecká publikačná činnosť a výborný prospech počas bakalárskeho a/alebo magisterského štúdia.

Okrem pravidelne vyplácaného štipendia sa môže určiť aj mimoriadna výplata štipendia. Mimoriadnu výplatu štipendia možno priznať za vynikajúci výsledok v štúdiu a/alebo na Študenskej vedeckej konferencii. Za vynikajúci výsledok sa považuje napríklad spoluautorstvo na vedeckej publikácii kategórie ADC (vedecká práca v zahraničnom karentovanom časopise) alebo významný podiel na riešení grantovej úlohy pracoviska. Návrh na mimoriadnu výplatu štipendia podáva v zmysle štipendijného poriadku fakulty vedúci KFTCh na odporúčanie školiteľa záverečnej práce a na základe podanej prihlášky (stiahnete tu).

Ďalšie informácie podá: prof. Ivan Černušák, CH1-340.