Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň

Témy bakalárskych prác 2019/20

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2019/20! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy sú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • prof. Bujdák: Základné princípy a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • prof. Černušák: Interakcie H2S s atmosféricky dôležitými molekulami.
 • doc. Janek: Príprava vysokoteplotných fáz vrstevnatých silikátov s fotoluminiscenčnými vlastnosťami.
 • doc. Janek: Charakterizácia emulzií pomocou refrakcie viditeľného svetla.
 • doc. Pitoňák: Vývoj a aplikácie aproximatívnych kvantovo-chemických metód na štúdium nekovalentných interakcií.
 • doc. Velič: Elektrónová spektroskopia progresívnych systémov: meteority, fotovoltaické materiály a forenzná analýza.
 • Dr. Jerigová: Hmotnostná spektrometria progresívnych systémov: meteority, fotovoltaické materiály a forenzná analýza.
 • Dr. Szabo: Fraktály v chémii.
 • Dr. Szabo: Schopnosť sebareplikácie u malých molekúl.

Máš vlastný nápad, ktorému sa chceš venovať?

Príď sa s nami porozprávať o Tvojich záujmoch a možno sa navzájom inšpirujeme, aby sme Ti vypísali tému, ktorá bude presnejšie zameraná na to, čo Ťa láka.

Prečo si vybrať pre bakalársku prácu našu katedru?

 1. Možnosť získania excelentného štipendia - viac sa dočítaš TU.
 2. U nás sa okrem práce so školiteľom väčšinou učíš od svojich starších kolegov, našich študentov. Máme systém vzájomného tútorovania aký funguje napr. na University of Cambridge.

Absolventi bakalárskeho štúdia 2018

22. 6. 2018: V tomto roku na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie úspešne obhájili svoje bakalárske práce piati študenti. Srdečne blahoželáme a po prázdninách sa na všetkých tešíme na magisterskom stupni štúdia.

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Predmety v študijnom pláne programu Chémia v 3. ročníku (2019/20)

Študijný plán pre odbor: 1420 CHÉMIA
Študijný program: Chémia - bakalársky stupeň

3. ročník - Zimný semester (2019/20)

Povinné predmety (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chemické modelovanie1P+1C2-
Anorganická chémia (2)2P3Anorg. (1)
Fyzikálna chémia (2)2P+1S4Fyzikál. (1)
Molekulová spektroskopia2P+1S+1C6-
Separačné metódy2P+1S+3C6Analyt. (1)
Chemická informatika1S1-
Cvičenie z fyzikálnej chémie (2)X6d(24)1Fyzikál. (1)

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chémia nanomateriálov2P+1S4Všeob. ch.
Bakalárska práca z FCh (1)2S2-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Programovanie v chémii4C2-
Kvantová fyzika2P2-
Bakalárska práca z TPCh (1)2S2-

Výberové predmety katedry (ZS)

Predmethodinykred.podm.
2D chémia a nanotechnológia (3/ZS)1P+1S2-
Úvod do dynamiky komplexných systémov (2,3/ZS)2S2-

3. ročník - Letný semester (2019/20)

Povinné predmety (LS)

Predmethodinykred.podm.
Analytická chémia (2)2P+2S+2C5Analyt. (1)
Medicínska chémia1P+1S3Organ.
Toxikológia1P+1S3-
Metódy chemického výskumu1P1-
Chemická legislatíva1P1-

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z FCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z TPCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Výberové predmety katedry (LS)

Predmethodinykred.podm.
Čo je fyzikálna a teoretická chémia (1/LS)1P+1S2-

Témy bakalárskych prác 2018/2019

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2018/2019! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy budú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • doc. Bujdák: Princíp a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • prof. Černušák: Interakcie H2S s atmosféricky dôležitými molekulami.
 • Dr. Jerigová: Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov meteoritov a mikrometeoritov.
 • Dr. Lorenc: Terahertzová spektroskopia perspektívnych fotonických materiálov.
 • Dr. Pašteka: Predpovede vlastností superťažkých prvkov a ich zlúčenín.
 • Dr. Pašteka: Hľadanie zmien v hodnotách fundamentálnych konštánt.
 • Dr. Pašteka: Simulácie reakcií molekúl s rapídne premenlivou štruktúrou.
 • Dr. Szabo: Fraktály v chémii.
 • Dr. Szabo: Schopnosť sebareplikácie u malých molekúl.
 • doc. Valent: Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti biologicky aktívnych Cu-komplexov. Elektrochémia a kinetika.
 • doc. Velič: Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov.
 • prof. Urban: Nanoklastre zlata, "zlaté" uhlovodíky, "zlaté" polyméry.

Témy bakalárskych prác 2017/2018

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2017/2018! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy budú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • prof. Černušák: Medzimolekulové interakcie - environmentálne aspekty.
 • prof. Urban: Počítačové simulácie a vlastnosti bio- a nanoštruktúr.
 • prof. Kellö: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl.
 • prof. Kellö: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch.
 • doc. Pitoňák: Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných komplexov.
 • doc. Bučko: Adsorpcia nebezpečných zlúčenín jódu v poréznych materiáloch.
 • doc. Bučko: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií.
 • doc. Bučko: Výpočty fyzikálnych vlastností technologicky zaujímavých tuhých látok.
 • doc. Velič: Forenzná analýza hmotnostnou spektrometriou sekundárnych iónov.
 • doc. Velič: Rastrovacia mikroskopia nanoštruktúr a biologických systémov.
 • doc. Velič: UV/VIS/Fluoro/IR spektroskopia fotovoltaických článkov.
 • doc. Valent: Reakcie voľných radikálov s liečivami na báze cysteínu.
 • doc. Valent: Štúdium nekatalyzovaných bromičnanových oscilátorov s organickými substrátmi.
 • doc. Valent: Vývoj elektrochemických nanosenzorov.
 • doc. Bujdák: Princíp a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • doc. Janek: Možnosti využitia THz spektroskopie na charakterizáciu plynnej, kvapalnej a tuhej fázy.
 • doc. Janek: Využitie THz spektroskopie na charakterizáciu modifikovaných prírodných nanočastíc na báze montmorillonitu.
 • Dr. Szabo: Kinetika klasických autokatalytických reakcií.
 • Dr. Szabo: Periodické deje v chemických sústavách.

Témy bakalárskych prác 2016/2017

Tieto témy bakalárskych prác boli vypísané pre akademický rok 2016/2017. Na niektoré z nich boli prijatí naši bakalárski študenti, s očakávanou obhajobou v júni 2017. Niektoré témy si bude možné vybrať aj v nadchádzajúcom akademickom roku. Pre aktuálny zoznam tém vypísaných na budúci rok pozrite sekciu vyššie!

 • prof. Černušák: Medzimolekulové interakcie - environmentálne aspekty.
 • prof. Urban: Počítačové simulácie a vlastnosti bio- a nanoštruktúr.
 • prof. Kellö: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl.
 • prof. Kellö: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch.
 • doc. Pitoňák: Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných komplexov.
 • doc. Valent: Reakcie voľných radikálov s liečivami na báze cysteínu.
 • doc. Bujdák: Kinetika redox reakcie metylénovej modrej.
 • doc. Janek: Možnosti využitia THz spektroskopie na charakterizáciu plynnej, kvapalnej a tuhej fázy.
 • doc. Janek: Využitie THz spektroskopie na charakterizáciu modifikovaných prírodných nanočastíc na báze montmorillonitu.
 • Dr. Szabo: Kinetika klasických autokatalytických reakcií.
 • Dr. Szabo: Periodické deje v chemických sústavách.
 • Dr. Szabo: Od samoorganizácie chemických oscilátorov k funkciám živých organizmov.