Bakalársky stupeň

Témy bakalárskych prác 2022/23

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2022/23 pre budúcich tretiakov so zameraním práce na fyzikálnu chémiu alebo na teoretickú a počítačovú chémiu, ale aj pre budúcich druhákov, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • doc. Ing. Marián Janek, PhD.: Fotoluminiscenčné materiály na báze vrstevnatých hlinitokremičitanov modifikovaných pomocou prvkov vzácnych zemín.
 • Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.: Spektroelektrochémia s 3D tlačenými komponentami.
 • Mgr. Dávid Vrška: Výpočty excitovaných elektronických stavov aurosubstituovaných uhľovodíkov pomocou časovo-závislej teórie funkcionálu hustoty.
 • prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.: Výpočty interakcií a reaktivity pesticídov v atmosfére.
 • prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.: Kvantový výťažok fluorescencie. Princípy a spôsob stanovenia.
 • doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.: Vplyv iónov medi na anti- a pro-oxidačné vlastnosti biogénnych tiolov.
 • doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD., prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.: Nanoklastre zlata a striebra, ich vlastnosti a využitie v chémii, nanotechnológiách a v medicíne.
 • doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.: Počítačové simulácie heterogénej katalýzy.
 • RNDr. Monika Jerigová, PhD.: Chemická charakterizácia materiálov pre kozmické technológie hmotnostnou spektrometriou.
 • prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.: Perspetívne 2D materiály s Fe nanočasticami - mikroskopia a hmotnostná spektrometria.
 • RNDr. Lukáš Félix Pašteka, PhD.: Optimalizácia štruktúr chirálnych organometalických komplexov,

Máš vlastný nápad, ktorému sa chceš venovať?

Príď sa s nami porozprávať o Tvojich záujmoch a možno sa navzájom inšpirujeme, aby sme Ti vypísali tému, ktorá bude presnejšie zameraná na to, čo Ťa láka.

Prečo si vybrať pre bakalársku prácu našu katedru?

 1. Možnosť získania excelentného štipendia - viac sa dočítaš TU.
 2. U nás sa okrem práce so školiteľom väčšinou učíš od svojich starších kolegov, našich študentov. Máme systém vzájomného tútorovania aký funguje napr. na University of Cambridge.

Absolventi bakalárskeho štúdia 2018

22. 6. 2018: V tomto roku na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie úspešne obhájili svoje bakalárske práce piati študenti. Srdečne blahoželáme a po prázdninách sa na všetkých tešíme na magisterskom stupni štúdia.

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Predmety v študijnom pláne programu Chémia v 3. ročníku (2019/20)

Študijný plán pre odbor: 1420 CHÉMIA
Študijný program: Chémia - bakalársky stupeň

3. ročník - Zimný semester (2019/20)

Povinné predmety (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chemické modelovanie1P+1C2-
Anorganická chémia (2)2P3Anorg. (1)
Fyzikálna chémia (2)2P+1S4Fyzikál. (1)
Molekulová spektroskopia2P+1S+1C6-
Separačné metódy2P+1S+3C6Analyt. (1)
Chemická informatika1S1-
Cvičenie z fyzikálnej chémie (2)X6d(24)1Fyzikál. (1)

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chémia nanomateriálov2P+1S4Všeob. ch.
Bakalárska práca z FCh (1)2S2-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Programovanie v chémii4C2-
Kvantová fyzika2P2-
Bakalárska práca z TPCh (1)2S2-

Výberové predmety katedry (ZS)

Predmethodinykred.podm.
2D chémia a nanotechnológia (3/ZS)1P+1S2-
Úvod do dynamiky komplexných systémov (2,3/ZS)2S2-

3. ročník - Letný semester (2019/20)

Povinné predmety (LS)

Predmethodinykred.podm.
Analytická chémia (2)2P+2S+2C5Analyt. (1)
Medicínska chémia1P+1S3Organ.
Toxikológia1P+1S3-
Metódy chemického výskumu1P1-
Chemická legislatíva1P1-

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z FCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z TPCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Výberové predmety katedry (LS)

Predmethodinykred.podm.
Čo je fyzikálna a teoretická chémia (1/LS)1P+1S2-