Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalársky stupeň

Témy bakalárskych prác 2019/20

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2019/20! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy sú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • prof. Bujdák: Základné princípy a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • prof. Černušák: Interakcie H2S s atmosféricky dôležitými molekulami.
 • doc. Janek: Príprava vysokoteplotných fáz vrstevnatých silikátov s fotoluminiscenčnými vlastnosťami.
 • doc. Janek: Charakterizácia emulzií pomocou refrakcie viditeľného svetla.
 • doc. Velič: Elektrónová spektroskopia progresívnych systémov: meteority, fotovoltaické materiály a forenzná analýza.
 • Dr. Jerigová: Hmotnostná spektrometria progresívnych systémov: meteority, fotovoltaické materiály a forenzná analýza.
 • Dr. Szabo: Fraktály v chémii.
 • Dr. Szabo: Schopnosť sebareplikácie u malých molekúl.

Absolventi bakalárskeho štúdia 2018

22. 6. 2018: V tomto roku na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie úspešne obhájili svoje bakalárske práce piati študenti. Srdečne blahoželáme a po prázdninách sa na všetkých tešíme na magisterskom stupni štúdia.

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)

Predmety v študijnom pláne programu Chémia v 3. ročníku (2019/20)

Študijný plán pre odbor: 1420 CHÉMIA
Študijný program: Chémia - bakalársky stupeň

3. ročník - Zimný semester (2019/20)

Povinné predmety (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chemické modelovanie1P+1C2-
Anorganická chémia (2)2P3Anorg. (1)
Fyzikálna chémia (2)2P+1S4Fyzikál. (1)
Molekulová spektroskopia2P+1S+1C6-
Separačné metódy2P+1S+3C6Analyt. (1)
Chemická informatika1S1-
Cvičenie z fyzikálnej chémie (2)X6d(24)1Fyzikál. (1)

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chémia nanomateriálov2P+1S4Všeob. ch.
Bakalárska práca z FCh (1)2S2-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Programovanie v chémii4C2-
Kvantová fyzika2P2-
Bakalárska práca z TPCh (1)2S2-

Výberové predmety katedry (ZS)

Predmethodinykred.podm.
2D chémia a nanotechnológia (3/ZS)1P+1S2-
Úvod do dynamiky komplexných systémov (2,3/ZS)2S2-

3. ročník - Letný semester (2019/20)

Povinné predmety (LS)

Predmethodinykred.podm.
Analytická chémia (2)2P+2S+2C5Analyt. (1)
Medicínska chémia1P+1S3Organ.
Toxikológia1P+1S3-
Metódy chemického výskumu1P1-
Chemická legislatíva1P1-

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z FCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z TPCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Výberové predmety katedry (LS)

Predmethodinykred.podm.
Čo je fyzikálna a teoretická chémia (1/LS)1P+1S2-

Témy bakalárskych prác 2018/2019

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2018/2019! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy budú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • doc. Bujdák: Princíp a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • prof. Černušák: Interakcie H2S s atmosféricky dôležitými molekulami.
 • Dr. Jerigová: Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov meteoritov a mikrometeoritov.
 • Dr. Lorenc: Terahertzová spektroskopia perspektívnych fotonických materiálov.
 • Dr. Pašteka: Predpovede vlastností superťažkých prvkov a ich zlúčenín.
 • Dr. Pašteka: Hľadanie zmien v hodnotách fundamentálnych konštánt.
 • Dr. Pašteka: Simulácie reakcií molekúl s rapídne premenlivou štruktúrou.
 • Dr. Szabo: Fraktály v chémii.
 • Dr. Szabo: Schopnosť sebareplikácie u malých molekúl.
 • doc. Valent: Antioxidačné a prooxidačné vlastnosti biologicky aktívnych Cu-komplexov. Elektrochémia a kinetika.
 • doc. Velič: Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov.
 • prof. Urban: Nanoklastre zlata, "zlaté" uhlovodíky, "zlaté" polyméry.

Témy bakalárskych prác 2017/2018

Katedra zverejňuje témy bakalárskych prác pre akademický rok 2017/2018! Úplné znenie tém a prihlásenie sa na vypísané témy budú dostupné cez informačný systém AIS. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • prof. Černušák: Medzimolekulové interakcie - environmentálne aspekty.
 • prof. Urban: Počítačové simulácie a vlastnosti bio- a nanoštruktúr.
 • prof. Kellö: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl.
 • prof. Kellö: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch.
 • doc. Pitoňák: Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných komplexov.
 • doc. Bučko: Adsorpcia nebezpečných zlúčenín jódu v poréznych materiáloch.
 • doc. Bučko: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií.
 • doc. Bučko: Výpočty fyzikálnych vlastností technologicky zaujímavých tuhých látok.
 • doc. Velič: Forenzná analýza hmotnostnou spektrometriou sekundárnych iónov.
 • doc. Velič: Rastrovacia mikroskopia nanoštruktúr a biologických systémov.
 • doc. Velič: UV/VIS/Fluoro/IR spektroskopia fotovoltaických článkov.
 • doc. Valent: Reakcie voľných radikálov s liečivami na báze cysteínu.
 • doc. Valent: Štúdium nekatalyzovaných bromičnanových oscilátorov s organickými substrátmi.
 • doc. Valent: Vývoj elektrochemických nanosenzorov.
 • doc. Bujdák: Princíp a využitie fluorescenčnej anizotropie.
 • doc. Janek: Možnosti využitia THz spektroskopie na charakterizáciu plynnej, kvapalnej a tuhej fázy.
 • doc. Janek: Využitie THz spektroskopie na charakterizáciu modifikovaných prírodných nanočastíc na báze montmorillonitu.
 • Dr. Szabo: Kinetika klasických autokatalytických reakcií.
 • Dr. Szabo: Periodické deje v chemických sústavách.

Témy bakalárskych prác 2016/2017

Tieto témy bakalárskych prác boli vypísané pre akademický rok 2016/2017. Na niektoré z nich boli prijatí naši bakalárski študenti, s očakávanou obhajobou v júni 2017. Niektoré témy si bude možné vybrať aj v nadchádzajúcom akademickom roku. Pre aktuálny zoznam tém vypísaných na budúci rok pozrite sekciu vyššie!

 • prof. Černušák: Medzimolekulové interakcie - environmentálne aspekty.
 • prof. Urban: Počítačové simulácie a vlastnosti bio- a nanoštruktúr.
 • prof. Kellö: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl.
 • prof. Kellö: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch.
 • doc. Pitoňák: Presné kvantovo-chemické štúdium nekovalentných komplexov.
 • doc. Valent: Reakcie voľných radikálov s liečivami na báze cysteínu.
 • doc. Bujdák: Kinetika redox reakcie metylénovej modrej.
 • doc. Janek: Možnosti využitia THz spektroskopie na charakterizáciu plynnej, kvapalnej a tuhej fázy.
 • doc. Janek: Využitie THz spektroskopie na charakterizáciu modifikovaných prírodných nanočastíc na báze montmorillonitu.
 • Dr. Szabo: Kinetika klasických autokatalytických reakcií.
 • Dr. Szabo: Periodické deje v chemických sústavách.
 • Dr. Szabo: Od samoorganizácie chemických oscilátorov k funkciám živých organizmov.