Doktorandský stupeň

Vypísané témy dizertačných prác 2022/23

Pre ponuku tém dizertačných prác pre PhD. štúdium so začiatkom v budúcom akademickom roku kliknite sem.

Vypísané témy dizertačných prác 2020/21

Pre ponuku tém dizertačných prác pre PhD. štúdium so začiatkom v budúcom akademickom roku kliknite sem.

Súčasní doktorandi a rozpracované témy dizertačných prác

Ing. Peter Čakánek
Počítačové molekulovo-dynamické simulácie povrchov modifikovaných polymérnymi reťazcami.
Školiteľ: Mgr. Zuzana Benková, PhD. (Ústav polymérov SAV)

Mgr. Michal Čičkan
Vysokoteplotné fázy funkcionalizovaných vrstevnatých silikátov s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Školiteľ: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Mgr. Daniel Furka
Príprava anorganických nanočastíc polovodičov a ich hybridných modifikácií pre štúdium pomocou THz-TDS
Školiteľ: doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Mgr. Samuel Furka
Hybridné materiály s fotoaktívnymi organickými farbivami
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Mgr. Tomáš Hrivnák
Štúdium vplyvu prostredia na elektrické a optické vlastnosti molekúl.
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (Katedra chémie, UMB Banská Bystrica)

Mgr. Silvia Kozáková
Výpočty vlastností, interakcií a reaktivity molekúl v atmosférickej chémii
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Mgr. Monika Lackovičová
Funkčné povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Mgr. Justína Nováková
Laserová postionizačná hmotnostná spektrometria ako progresívny nástroj analýzy meteoritov
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

Ing. Filip Pančík
Identifikácia, stanovenie štruktúry a charakterizácia interakcií oligosacharidov spektrálnymi metódami
Školiteľ: Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. (Chemický ústav SAV)

Mgr. Barbora Stratilová
Štúdium interakcií proteínov s malými molekulami metódami molekulového modelovania a počítačových simulácií
Školiteľ: Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. (Chemický ústav SAV)

Mgr. Siba John Suliman
Výpočty vlastností, interakcií a reaktivity molekúl ťažko dostupných pre experiment
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Absolventi PhD. štúdia a vyriešené témy dizertačných prác

2019

Mgr. Tímea Baranyaiová
Organické farbivá, ako senzory pre charakterizáciu povrchových vlastností vrstevnatých nanomateriálov
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Mgr. Martin Blaško
Dajú sa z vlastností molekúl a ich klastrov odvodiť vlastnosti (nano)materiálov?
Školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

Mgr. Marek Pribus
Kinetika a mechanizmus nekatalyzovaných bromičnanových oscilátorov
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Mgr. Lenka Pribusová Slušná
Laserová spektroskopia fotovoltaickych materiálov
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

2018

RNDr. Eva Noskovičová
Laserová spektroskopia nelineárne opticky aktívnych molekúl
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

Mgr. Michal Novotný
Nové nanomateriály na báze BxCyNz molekúl a ich klastrov
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

Mgr. Táňa Sebechlebská
Transport iónov v nanosystémoch
Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.

Mgr. Denisa Suchá
Chemická reaktivita environmentálne dôležitých molekúl
Školiteľ: doc. Michal Pitoňák, PhD.

2017

Mgr. Silvia Belušáková
Fotofyzikálne vlastnosti a procesy prenosu energie v hybridných nanomateriáloch
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

RNDr. Marianna Gregová Trenčanová
Časovo rozlíšená fluoresčenčná spektroskopia dynamiky "confined" molekulárnych systémov na báze kumarín/cyklodextrín a tiofén
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

Mgr. Daniel Labanc
Kvantovochemické výpočty vlastností  kovových klastrov
Školiteľ: doc. Pavel Neogrády, Dr.

Mgr. Ján Macko
Nanoštrukturované vrstvy pre adhéziu a rast buniek
Školiteľ: doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. (Ústav chemických vied UPJŠ v Košiciach)

Mgr. Ján Škoviera
Štruktúra, interakcie a reaktivita  molekúl ťažko prístupných pre experiment
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.

2016

Mgr. Adela Bobovská
Použitie počítačových metód pre štúdium enzýmového mechanizmu glykozyltransferáz  a pre štrukturálny dizajn inhibítorov glykozidhydroláz
Školiteľ: Mgr. Juraj Kóňa, PhD. (Chemický ústav SAV)

RNDr. Soňa Halászová
Príprava, teória a charakterizácia supramolekulových povrchových nanoštruktúr pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

RNDr. Michal Procházka
Štúdium degradačných mechanizmov cholesterolu na povrchu fotoaktívneho TiO2 pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

Mgr. Tomáš Rajský
Interakcie klastrov kovov s ligandami: Štruktúry, stability a vlastnosti
Školiteľ: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

RNDr. Daniel Repovský
Mechanizmus tvorby a solvatačno-termálna dynamika komplexných filmov: Atómová silová mikroskopia
Školiteľ: doc. Ing. Dušan Velič, PhD.

Mgr. Mária Sabalová
Elektrochemická príprava a charakterizácia nanoštrukturovaných funkčných povrchov
Školiteľ: doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. (Ústav chemických vied UPJŠ v Košiciach)