Magisterský stupeň

Témy magisterských diplomových prác 2022/23

Katedra zverejňuje témy magisterských diplomových prác pre akademický rok 2022/23 pre budúcich druhákov Mgr. štúdia programu fyzikálna chémia (FCH) a programu teoretická a počítačová chémiá (TPCH), ale aj pre prvákov Mgr. štúdia, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • doc. Ing. Marián Janek, PhD.  Modifikácia vrstevnatých silikátov vybranými prvkami vzácnych zemín.
 • prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. Hybridné materiály s fotosenzibilizačnými vlastnosťami.
 • doc. RNDr. Ivan Valent, CSc. Štúdium interakcií iónov medi s biogénnymi tiolmi.
 • Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.  Výroba elektród metódu 3D tlače a ich charakterizácia.
 • doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD. Využitie algorimov strojového učenia pri výpočtoch vlastností atómov a molekúl.
 • prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc. Vplyv heteroatómov na štruktúru a vlastnosti celo-uhlíkových cyklov.

 

Máš vlastný nápad, ktorému sa chceš venovať?

Príď sa s nami porozprávať o Tvojich záujmoch a možno sa navzájom inšpirujeme, aby sme Ti vypísali tému, ktorá bude presnejšie zameraná na to, čo Ťa láka.

Témy magisterských diplomových prác 2021/22

Katedra zverejňuje témy magisterských diplomových prác pre akademický rok 2021/22 pre budúcich druhákov Mgr. štúdia programu fyzikálna chémia (FCH) a programu teoretická a počítačová chémiá (TPCH), ale aj pre prvákov Mgr. štúdia, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • Dr. Pašteka (TPCH): Presné výpočty spektroskopických parametrov atómov a malých molekúl.
 • Dr. Pašteka (TPCH): Hľadanie exotickej fyziky pomocou molekúl.
 • prof. Černušák (TPCH): Kvantovochemické štúdium molekúl pre nové materiály.

 

Rámcové otázky na štátnu záverečnú skúšku

Predmet Fyzikálna chémia (pre magisterské programy Fyzikálna chémia a Teoretická a počítačová chémia)

Predmet Teoretická a počítačová chémia (pre magisterský program Teoretická a počítačová chémia)

Témy magisterských diplomových prác 2020/21

Katedra zverejňuje témy magisterských diplomových prác pre akademický rok 2020/21 pre budúcich druhákov Mgr. štúdia programu fyzikálna chémia a programu teoretická a počítačová chémiá, ale aj pre prvákov Mgr. štúdia, ktorí by mali záujem zapojiť sa do výskumu čo najskôr. Zoznam tém je priebežne aktualizovaný a zatiaľ nemusí byť úplný. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.

 • prof. Bujdák:  Fotoaktivita farbív v sústavách s modifikovanými vrstevnatými nanočasticami.
 • prof. Černušák: Atmosférická reaktivita halogenidov.
 • prof. Urban: Spektroskopické vlastnosti auromolekúl.
 • prof. Urban, prof. Kellö, doc. Neogrády: Kovy ako prostriedok pre previazanie reťazcov polyetylénu. Počítačové modelovanie.
 • doc. Valent: Oscilátor bromičnan-anilín: Nezvyčajná chémia oxidácie anilínu.
 • doc. Velič: Polytiofénovo-perovskitová štruktúra a jej korelácia pomocou sondovacej mikroskopie a fluorescenčnej spektroskopie.
 • doc. Velič: Infračervená a terahertzová spektroskopia perovskitov.
 • Dr. Jerigová: Forenzná analýza tkanív pomocou hmotnostnej spektrometrie.
 • Dr. Jerigová: Hmotnostná spektrometria meteoritov a mikrometeoritov.
 • Dr. Szabó: Doplnenie mechanizmov chemických oscilátorov zahrnutím atmosférického kyslíka.
 • Dr. Szabó: Skúmanie chemických oscilátorov metodológiou RPKA.
 • Dr. Szabó: Neprebádaná chémia jódu v jodičnanových oscilátoroch.

 

Máš vlastný nápad, ktorému sa chceš venovať?

Príď sa s nami porozprávať o Tvojich záujmoch a možno sa navzájom inšpirujeme, aby sme Ti vypísali tému, ktorá bude presnejšie zameraná na to, čo Ťa láka.

Prečo si vybrať pre bakalársku prácu našu katedru?

 1. Možnosť získania excelentného štipendia - viac sa dočítaš TU.
 2. U nás sa okrem práce so školiteľom väčšinou učíš od svojich starších kolegov, našich študentov. Máme systém vzájomného tútorovania aký funguje napr. na University of Cambridge.

Témy diplomových prác 2019/20

Na ponuke sa pracuje a priebežne sa dopĺňa. Zoznam vypísaných tém zatiaľ nemusí byť úplný.

 • prof. Bujdák: Spektrálne vlastnosti koloidných sústav halogenovaných xanténových farbív, povrchovoaktívnych látok a vrstevnatých nanočastíc.
 • doc. Pitoňák: Vývoj a aplikácie aproximatívnych kvantovo-chemických metód na štúdium nekovalentných interakcií.

  Úplné znenie tém diplomových prác pre akademický rok 2019/2020 a prihlásenie sa na vypísané témy sú dostupné cez informačný systém AIS. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.