Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodovedných predmetov. (aktualizačné vzdelávanie)

Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodných vied

Forma kontinuálneho vzdelávania:

Kombinovaná

40 hodín - z toho 30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne

Hlavný cieľ:

Poskytnúť učiteľovi najnovšie poznatky a trendy z didaktiky vyučovaného predmetu, prehĺbiť a rozvinúť jeho profesijné kompetencie (vedomosti, zručnosti) potrebné pre implementáciu bádateľsky orientovaného vyučovania s využitím moderných digitálnych technológií podporujúcich experimentálnu činnosť žiakov.

Špecifické ciele:

1.       Charakterizovať základné princípy bádateľsky orientovaného vyučovania, vysvetliť jeho význam vo vzťahu k vzdelávaciemu programu, učeniu sa žiakov a vyučovaniu.

 

2.       Didakticky vhodne a efektívne začleniť bádateľsky orientované vyučovanie  do vyučovania daného aprobačného predmetu.

 

3.       Získať zručnosti práce s meracími zariadeniami určenými pre experimentálnu činnosť žiakov.

 

4.       Využiť meracie systémy pre podporu bádateľsky orientovaného vyučovania a experimentálnej činnosti žiakov s dôrazom na zber a analýzu dát.

Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:
Vzdelávací program pozostáva z troch modulov:

  • Modul 1: Bádateľsky orientované vyučovanie − 6 hod.
  • Modul 2: Základy práce s meracími systémami − 10 hod.
  • Modul 3: Aplikácia bádateľsky orientovaného vyučovania s podporou meracích systémov vo vyučovaní predmetu (biológia, chémia a geografia) − 24 hod.

Profil absolventa

Absolvent aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania ´Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodných vied´ získa profesijné kompetencie spojené s didakticky vhodnou a efektívnou implementáciou prvkov bádania do poznávacieho procesu s využitím moderných digitálnych technológií určených pre experimentálnu činnosť žiakov spojenú predovšetkým so zberom a analýzou dát. Okrem profesijných kompetencií absolvent programu získa aj zručnosti práce s meracími zariadeniami, ktoré možno využiť pri realizácii experimentov v školskom laboratóriu, ale aj pri skúmaní žiakov priamo v prírode.

Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:

Záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom.

Prečo študovať práve u nás

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kvalita poskytovaného vzdelávacieho programu je zabezpečená garantkou PaedDr. Elenou Čipkovou, PhD., ide o pedagogickú zamestnankyňu UK, ktorá vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť v didaktike všeobecnovzdelávacích predmetov.

Lektormi vzdelávacieho programu sú vysokoškolskí pedagógovia s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania, odborníci  na danú vzdelávaciu oblasť. Počas celého vzdelávacieho programu sú účastníkom k dispozícii lektori na priebežné konzultácie a odbornú pomoc v celom priebehu štúdia ako i pri vypracovávaní záverečnej prezentácie.

Predpokladaný začiatok kurzu:

September/október 2015 (pri dosiahnutí požadovaného minimálneho počtu účastníkov)

Cena kurzu:

120,-€