Štipendiá stará stránka

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského

Štipendijný poriadok UK  - Vnútorný predpis č.9/2018

Štipendiá na Prif UK

Štipendijný poriadok PriF UK [.pdf]
Vnútorný predpis č. 10/2019
schválený Akademickým senátom PriF UK

PriF UK stipendijny poriadok fakulty 2019 dodatok c. 1 [.pdf]

PriF UK stipendijny poriadok fakulty 2019 dodatok c. 2 [.pdf]