Sociálne štipendiá

Študentom študijných programov prvého a druhého stupňa a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. Od 01.09.2013 je v platnosti novela vyhlášky 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

* * * * * *

Žiadosť je možné podať počas celého ak.r.2023/2024 (až po zápise na štúdium). K žiadosti študent prikladá doklady potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa za predchádzajúci rok.

Predložené doklady je potrebné, aby študent doložil v originály alebo overené kópie. Vysoká škola si môže za účelom posúdenia nároku žiadateľa/študenta na sociálne štipendium a jeho výšku vyžiadať aj ďalšie doklady o ňom, či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované doklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní  sociálneho štipendia žiadateľovi. 

Potrebné doklady k žiadosti o sociálne štipendium

Žiadosť o priznanie/prehodnotenie soc.štipendia je možné vytlačiť v PDF formáte. Akceptujeme len obojstranne vytlačené tlačivá vo formáte A3, nakoľko tlačivo slúži ako spisový obal. Ak nemáte možnosť tlačivo v požadovanom formáte A3 vytlačiť, môžete si originál tlačiva zakúpiť v papiernictve PACI PriF UK.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia

* * * * * *

Študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia predkladajú žiadosti o sociálne štipendium na Študijnom oddelení fakulty /pav.CH1-107; Bc. Katarína Miličková/

Upozornenie:

Spracované budú len tie žiadosti, ku ktorým budú doložené požadované doklady spolu so Žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia