Mimoriadne jednorázové štipendiá

Fakulta priznáva jednorazové štipendium z vlastných zdrojov študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej forme, alokovaným na PriF UK v Bratislave (nie v rámci externých vzdelávacích inštitúcií) za vynikajúce výsledky vo vede a výskume, hodnotnú vedomostnú, športovú a kultúrnu reprezentáciu fakulty a za iné obzvlášť významné aktivity, uvedené v prílohe č.2 tohto štipendijného poriadku.

Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového mimoriadneho štipendia.

Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového  štipendia podľa tohto článku. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

O možnosti udeliť jednorazové  štipendium v danom akademickom roku, o jeho výške a ďalších špecifických náležitostiach rozhodne dekan fakulty aj na základe návrhu štipendijnej komisie a v závislosti od aktuálnych finančných prostriedkov štipendijného fondu fakulty.

Návrhy na  jednorazové štipendium podávajú vedúci katedier a ústavov PriF UK, garanti študijných programov a vedúci sekcií PriF UK obyčajne dvakrát ročne (k 15. aprílu a k 15. októbru) na predpísanom tlačive, s príslušnou dokumentáciou (výpis z EPC), za aktivity evidované v priebehu posledného roku. Za identickú aktivitu nie je možné viackrát prideliť štipendium.

Pre objektívne formálne a obsahové posúdenie návrhov na priznanie jednorazového  štipendia menuje (a odvoláva) dekan fakulty ako svoj poradný orgán štipendijnú komisiu, ktorú obyčajne tvorí prodekan pre sociálne záležitosti študentov (predseda), vedúci študijného oddelenia a zástupca študentskej časti akademického senátu fakulty.

Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné!!! 

Návrhy na udelenie štipendia predkladajú vedúci pracoviska podľa ďalších aktuálnych inštrukcií z Vedenia PriF UK. Súčasťou návrhu je aj printscreen z EPC, ktorý jasne deklaruje reálne vydanie publikácie (nie status in press) ako aj jej zaradenie do príslušnej kategórie. V ojedinelých prípadoch publikácií, najmä študentov prvého a druhého stupňa, ktoré neboli zadministrované v systéme EPC, je potrebné dodať samotné výtlačky. Nedodržanie formálnych náležitostí návrhu je dôvodom pre jeho vyradenie z administrácie.

Návrhy predkladajte s príslušnou dokumentáciou (výpis z EPC s VYZNAČENÍM konkrétnej publikácie, NIE celý článok) za aktivity evidované v priebehu posledného roku. Prácu, ktorá bola zatiaľ len akceptovaná k tlači, možno spolu s akceptačným listom uznať len študentom posledného ročníka, ostatní majú možnosť prácu si vykázať v najbližšom možnom termíne.

Pzn.:Body sa neudeľujú za: citácie, projekty, granty UK, Cena rektora, Cena dekana mimo ŠVK, pobyty SAIA, CEEPUS, ERASMUS+, letné školy, kurzy, prezentácie na seminároch, pomocné práce na katedrách

Pre priznanie štipendia je potrebné získať min. 5 b. /platí pre PhD. študentov/

Návrh na priznanie  jednorázového štipendia pre PhD.

Návrh na priznanie jednorazového štipendia pre Bc. a Mgr.

 * * * * * *

Návrh spolu s prílohami je potrebné doložiť do 20.októbra 2022 do 11.30 hod. na Študijné oddelenie; pav.CH1-107 /Bc. K.Miličková/