Pozvánka na ŠVK 2024

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024 je určená študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia s prírodovedným zameraním práce v rámci stanovených tematických okruhov (bez vedecko-akademickej hodnosti PhD., tzn. prezentujúci autor nesmie mať udelený titul PhD.) Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Toto podujatiepodujatie bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Študentská vedecká konferencia sa uskutoční vo štvrtok 25.04.2024

Registrácia prihlášok a príspevkov bude prebiehať od 26.02.2024 do 22.3.2024

 

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

Na "ŠVK 2024" budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, cena rektora UK, ale aj množstvo iných ocenení.

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Príspevky prechádzajú recenzným konaním cez webové rozhranie. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Poprosím Vás o rozšírenie tejto informácie medzi Vašich študentov.

 

Viac informácií na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na: http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,

RNDr. Mária Chovancová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK