Vnútorný systém kvality

„Kvalita nie je iba cieľ, kvalita je predovšetkým nástroj.“

Prírodovedecká fakulta UK sa snaží mať kvalitu imanentne obsiahnutú vo všetkých svojich činnostiach. Nejde iba o kvalitu vzdelávania, kvalitu vedeckých výstupov, ale aj o medzinárodné renomé pracovníkov, ich zapojenie do medzinárodných projektov a etablovanie v prestížnych profesijných organizáciách.

Prírodovedecká fakulta sa snaží aplikovať všetky príklady dobrej praxe, ktoré sú zavedené nielen na špičkových univerzitách vo svete, ale aj príklady dobrej praxe z manažérstva kvality v súkromnej sfére.

Prírodovedecká fakulta sa v tomto ohľade riadi všetkými oficiálnymi smernicami a normami, a to predovšetkým štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (link https://saavs.sk/standardy-kvality/)

Okrem iných orgánov kvality, je základným, priamym orgánom kvality Rada pre kvalitu.

Prírodovedecká fakulta transparentne a prehľadne uvádza všetky relevantné informácie ku kultúre kvality, členené podľa troch hlavných okruhov:

1. Študijné programy

2. Vnútorný systém zabezpečovania kvality

3. Habilitácie a inaugurácie

Návrhy, monitoring, schvaľovanie študijných programov tak, aby boli zosúladené so štandardmi SAAVŠ, zabezpečujú Rady Študijných programov a Akreditačná rada (nezávislý schvaľovací orgán).

Zloženie Akreditačnej rady PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]

Zloženie Rád študijných programov PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]  [.docx]

Posúdenie návrhu ŠP absolventom a/alebo zástupcom praxe [.pdf]  [.docx]

Legislatíva

Dlhodobý zámer rozvoja PriF UK v Bratislave do roku 2027 [.pdf]

Metodika delenia štátnej dotácie na PriF UK  [.pdf] [.docx]

Vnútorný predpis č. 3/2022 [.pdf]   [Sharepoint]
Právomoci a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 25/2021 [.pdf]  [.docx]  [Sharepoint]
Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Vnútorný predpis PriF UK č. 24/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Zriadenie Rád študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Vnútorný predpis PriF UK č. 23/2021 [.pdf]  [.docx]   [Sharepoint]
Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č.2/2021 [.docx] [Sharepoint]
Organizačné zabezpečenie a vyhodnocovanie študentskej ankety na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Návody