Nová akreditácia

Študijné programy v procese zosúlaďovania so štandardami pre študijný program

Akreditované študijné programy

Zoznam študijných programov k 7.12.2021 [.xlsx]

Usmernenie vedenia fakulty k tvorbe študijných plánov a povinných príloh  [.pdf]

Vzory tlačív:

osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku [.docx]

osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku   [.docx]

vzor informačného listu predmetu v slovenskom jazyku [.docx]

vzor informačného listu predmetu v anglickom jazyku [.docx]

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov študijného programu
tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku [.xlsx]

Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností
tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku  [.xlsx]

Poznámky a vysvetlivky k formulárom

PriF UK učebne vybavenosť  [.pdf]

Opis ŠP s vysvetlivkami a príkladmi [.docx]

Opis ŠP v anglickom jazyku s poznámkami a príkladmi [.docx]

Poznámky k formuláru VUPCH [.pdf]

Poznámky k formuláru VTC  [.pdf

Procesy, politiky a kompetencie zosúlaďovania ŠP so štandardmi pre ŠP a VS na PriF UK

Rady študijných programov PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 24/2021 [.pdf
Zriadenie Rád študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Zloženie Rád študijných programov PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]

Usmernenie pre Rady ŠP PriF UK  [.pdf]

Akreditačná rada PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 25/2021 [.pdf
Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Zloženie Akreditačnej rady PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]

Usmernenie pre Akreditačnú radu PriF UK  [.pdf]

Akreditačná rada UK

Čl.9-18 Vnútorného predpisu UK č. 23/2021  [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK

Zloženie Akreditačnej rady UK [.pdf]

Súvisiace vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 3/2022 [.pdf]  
Právomoci a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021 [.pdf
Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK

Habilitačné a inauguračné konania

Vnútorný predpis UK č. 25/2021 [.pdf]
Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na UK (Predpis je platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022)

Nové študijné programy podané na akreditáciu do 31.03.2021

Dočasná návrhová rada a Dočasná akreditačná rada:

Členovia Dočasnej návrhovej a akreditačnej rady  [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej akreditačnej rady PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy PriF UK v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej návrhovej rady   [2.2.2021.pdf]  

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady   [5.2.2021.docx]

Nové študijné programy v akreditácii do 31.3.2021 [sp.zip]  [Sharepoint

Legislatíva

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 

Štandardy pre študijný program [.pdf]

Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov [.pdf ]

Metodika na vyhodnocovanie štandardov [.pdf]

Sústava študijných odborov
    
Vyhláška 244/2019 Z. z.
     príloha k vyhláške [.pdf]

Zákon 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zákon 345/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zákon 131/2012 Z.z.  o vysokých školách

Vnútorný systém kvality PriF UK