Akreditácia

Študijné programy v procese zosúlaďovania so štandardmi pre študijný program

Usmernenie vedenia fakulty k tvorbe študijných plánov a povinných príloh  [.pdf]

Vzory tlačív:

osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku [.docx]

osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku   [.docx]

vzor informačného listu predmetu v slovenskom jazyku [.docx]

vzor informačného listu predmetu v anglickom jazyku [.docx]

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov študijného programu
tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku [.xlsx]

Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností
tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku  [.xlsx]

Poznámky a vysvetlivky k formulárom

PriF UK učebne vybavenosť  [.pdf]

Opis ŠP s vysvetlivkami a príkladmi [.docx]

Opis ŠP v anglickom jazyku s poznámkami a príkladmi [.docx]

Poznámky k formuláru VUPCH [.pdf]

Poznámky k formuláru VTC  [.pdf

Procesy, politiky a kompetencie zosúlaďovania ŠP so štandardmi pre ŠP a VS na PriF UK

Rady študijných programov PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 24/2021 [.pdf
Zriadenie Rád študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Zloženie Rád študijných programov PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]  [.docx]

Usmernenie pre Rady ŠP PriF UK  [.pdf]

Zápisnice Rád ŠP:
Rada študijných programov Biologickej sekcie (.zip)
Rada študijných programov Environmentálnej sekcie (.zip)
Rada študijných programov Geografickej sekcie (.zip
Rada študijných programov Geologickej sekcie (.zip
Rada študijných programov Chemickej sekcie (.zip)
Rada pre učiteľské študijné programy  (.zip

Akreditačná rada PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 25/2021 [.pdf
Zriadenie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty

Zloženie Akreditačnej rady PriF UK od 01.01.2022 [.pdf]

Usmernenie pre Akreditačnú radu PriF UK  [.pdf]

Zápisnice Akreditačnej rady PriF UK
* staršie zápisnice  [.zip]
* Zápisnica_AR PRIF UK_2022_11_30 [.pdf]
* Zápisnica_AR PRIF UK_2023_02_17 [.pdf]
* Zápisnica_AR PRIF UK_2023_03_31 [.pdf]
* Zápisnica_AR PRIF UK_2023_06_28 [.pdf]
* Zápisnica_AR PRIF UK_2023_10_30 [.pdf]

Akreditačná rada UK

Čl.9-18 Vnútorného predpisu UK č. 23/2021  [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK

Zloženie Akreditačnej rady UK [.pdf]

Súvisiace vnútorné predpisy

Vnútorný predpis č. 3/2022 [.pdf]  
Právomoci a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021 [.pdf
Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Vnútorný predpis UK č. 23/2021 [.pdf]
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK

Habilitačné a inauguračné konania

Vnútorný predpis UK č. 25/2021 [.pdf]
Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania na UK (Predpis je platný od 08. 11. 2021 a účinný od 01. 09. 2022)

Nové študijné programy podané na akreditáciu do 31.03.2021

Dočasná návrhová rada a Dočasná akreditačná rada:

Členovia Dočasnej návrhovej a akreditačnej rady  [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 5/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej akreditačnej rady PriF UK v Bratislave

Vnútorný predpis PriF UK č. 4/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Zriadenie Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy PriF UK v Bratislave

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej návrhovej rady   [2.2.2021.pdf]  

Zápisnica zo zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady   [5.2.2021.docx]

Nové študijné programy v akreditácii do 31.3.2021 [sp.zip]  [Sharepoint

Legislatíva

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 

Štandardy pre študijný program [.pdf]

Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov [.pdf ]

Metodika na vyhodnocovanie štandardov [.pdf]

Sústava študijných odborov
    
Vyhláška 244/2019 Z. z.
     príloha k vyhláške [.pdf]

Zákon 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zákon 345/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zákon 131/2012 Z.z.  o vysokých školách

Vnútorný systém kvality PriF UK