2022/02/21 Prednáška Ako sa stať modelom...v biológii?

21.februára 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum a čas konania:  21. 2. 2022  o 15:00 

Ako sa stať modelom...v biológii?  

Anotácia: Žijeme v komplikovanom svete. Úlohou vedy je pomáhať nám v ňom sa orientovať. Túto úlohu plní prostredníctvom trpezlivého zbierania dát, na základe ktorých formuluje možné vysvetlenia (hypotézy) príslušného fenoménu a následne ich podrobuje exprimentálnemu testovaniu. Hypotézy, ktoré v experimentálnom teste zlyhajú, sú nahradené takými, ktoré sú k testu odolnejšie. Výsledkom takého vedeckého poznávania je model, ktorý nielen vysvetľuje už pozorované dáta, ale aj predpovedá dovtedy neznáme vlastnosti daného fenoménu. V biológii sa ako veľmi účinným prostriedkom na vytváranie adekvátnych predstáv o zložitých javoch živej prírody stala skupina tzv. modelových organizmov. Každý z nich je svojim spôsobom unikátny, zároveň však ilustruje jednotu života, ktorý funguje na rovnakých princípoch bez ohľadu na to, či ide o baktériu, hubu, rastlinu, alebo živočícha. V prednáške si ukážeme príklady, ako nám bakteriofágy, kvasinky, vínne mušky, hlístovce, krtkopotkany i ďalšie viac alebo menej exotické živé formy pomohli nielen zorientovať sa v komplikovanom živom svete, ale aj dozvedieť sa niečo o nás samých a umožnili nám tak zvýšiť kvalitu našich životov.  

Prednášajúci: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.  

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk