Katedra genetiky

Úvod

"Genetika nie je sused ktorý cez plot dáva dobre mienené rady... V skutočnosti je genetika centrálou pre všetky biologické vedné disciplíny", píše Robert Plomin a jeho spoluautori v najnovšom vydaní učebnice Behavioral Genetics. Moderná genetika má esenciálnu úlohu pre integráciu prírodných a sociálnych vied a nové možnosti poskytnuté súčasnou metodológiou sú obrovskou výzvou.

prof. Ľ. Tomáška
prof. Ľ. Tomáška

Každý, kto má seriózny záujem túto výzvu prijať, má možnosť získať formálne genetické vzdelanie na najstaršej slovenskej Katedre Genetiky (založenej v roku 1968) zaoberajúcej sa výukou klasickej i modernej genetiky. Prednáškové kurzy, semináre a cvičenia a možnosť pracovať počas štúdia v laboratóriách na vlastných projektoch, pripravujú študentov na vzrušujúcu kariéru experimentálnych i klinických genetikov, nachádzajúcich uplatnenie nielen na domácich, ale aj na špičkových zahraničných pracoviskách. Naši učitelia, vedeckí aj technickí pracovníci sú presvedčení, že za asistencie našich talentovaných študentov je Katedra genetiky atraktívnym vzdelávacím a výskumným pracoviskom.

O katedre

Pracovisko sa dlhodobo venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov opravy poškodení DNA u viacerých modelových eukaryotických organizmov a ich modulácie počas bunkového cyklu, resp. vplyvom bioaktívnych látok. V spolupráci s Katedrou biochémie sa študujú mechanizmy replikácie chromozómov v jadre i mitochondriách vybraných eukaryotických buniek, so zameraním na štúdium stabilizácie ich koncov (telomér) a s implikáciami pre bunkovú senescenciu a nádorovú transformáciu. Molekulárne mechanizmy zabezpečujúce správnu segregáciu chromozómov počas mitózy a meiózy sa študujú na modelovej kvasinke S. pombe. Okrem toho sa študujú molekulárne princípy koordinácie funkcií organel eukaryotickej bunky. V spolupráci s Katedrou mikrobiológie a virológie sa študujú molekulárne mechanizmy odpovede patogénnych mikroorganizmov na xenobiotiká vyvolávajúce chemický a oxidačný stres. V oblasti rastlinnej genetiky sa rieši populačno-genetická analýza rôznych druhov pšenice a ich evolučného pôvodu. V spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie sa študuje genetická kontrola ontogenézy u Drosophila melanogaster.

V pedagogickej činnosti prebiehajúcej v kontexte vedeckého zamerania Katedry má pracovisko ambíciu smerovať študentov k pochopeniu kľúčových princípov súčasnej genetiky, k predstave o jej hlavných výzvach, k schopnosti kriticky čítať vedeckú literatúru, formulovať hypotézy a naplánovať experimenty na ich testovanie a ku kompetentnej interpretácii experimentálnych dát. 

Študenti katedry genetiky s pedagógmi na exkurziách na zahraničných pracoviskách

Salzburg 2019
Graz 2018
Dráždany 2016
Szeged 2015