Pre študentov

MOODLE

Študijné materály a všetky informácie k predmetom sa nachádzaju v systéme E-learning Moodle.

  • Pre vstup k materiálom sa musíte najprv do kurzu zapísať, kliknutím na názov kurzu, použitím svojho AIS loginu a hesla a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške.
  • Po tomto zápise sa budete prihlasovať už len s AIS-ovým loginom a heslom.

Záverečné práce pokyny

  • Všeobecné informácie pre záverečné práce, smernica rektora UK, vysporiadanie záväzkov, katalóg záverečných prác >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>
  • Smernica rektora UK v Bratislave o  základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave >>> Prílohy ku smernici >>>
  • Vnútorný predpis Univerzity Komenského o používaní nástrojov umelej inteligencie na UK >>> Príloha ku vnútornému predpisu >>>

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác do: 20.05.2024 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky do:  24.05.2024 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác:      10.06.-12.06.2024

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác do:   06.05.2024 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky do:   10.05.2024 vrátane

Obhajoby diplomových prác a ŠZS:       04.06.-06.06.2024

Termíny prijímacích skúšok

Termíny pre všetky stupne budú vyhlásené všeobecne pre PriF UK.

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>