Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre študentov

Pokyny pre písanie správ pre Mgr.

Počas magisterského štúdia poslucháči odovzdávajú priebežné správy v rámci predmetov:

  • Cvičenia k diplomovej práci 1 (1. ročník)
  • Cvičenia k diplomovej práci 2 (1. ročník)
  • Preddiplomová prax (1. ročník)
  • Diplomová práca 1 (2. ročník)

Podrobné informácie a termíny pre odovzdanie správ.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE - POKYNY

  • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác (študenti a školitelia) >>>
  • Info o záverečných prácach na fakultnom webe >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>
  • Smernica rektora UK č.7/2018 Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis bol vydaný dňa 9. 04. 2018.

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác:   28.5.2018

Obhajoby bakalárskych prác:      19.6. - 20.6.2018 

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác:    9.5.2018

Obhajoby diplomových prác:       29.5. - 30.5.2018

Ústne ŠZS:                                      12.6. - 13.6.2018

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>