Pre študentov

Pokyny pre písanie správ pre Mgr.

Počas magisterského štúdia poslucháči odovzdávajú priebežné správy v rámci predmetov:

  • Cvičenia k diplomovej práci 1 (1. ročník)
  • Cvičenia k diplomovej práci 2 (1. ročník)
  • Preddiplomová prax (1. ročník)
  • Diplomová práca 1 (2. ročník)

Podrobné informácie a termíny pre odovzdanie správ.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE - POKYNY

  • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác (študenti a školitelia) >>>
  • Info o záverečných prácach na fakultnom webe >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>
  • Smernica rektora UK č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Podľa dodatku č.1 k smernici z marca 2017 už nie je potrebné uvádzať na titulnom liste záverečných prác číslo študijného odboru: 1536, ale len názov študijného odboru: Biológia

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>