Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre študentov

MOODLE

Študijné materály a všetky informácie k predmetom sa nachádzaju v systéme E-learning Moodle.

  • Pre vstup k materiálom sa musíte najprv do kurzu zapísať, kliknutím na názov kurzu, použitím svojho AIS loginu a hesla a po návrate na stránky kurzu kliknutím na "Zapísať ma do kurzu".
  • Na prvé prihlásenie budete potrebovať jednorázový kľúč (heslo), dostanete ho na prednáške.
  • Po tomto zápise sa budete prihlasovať už len s AIS-ovým loginom a heslom.

ZÁVEREČNÉ PRÁCE - POKYNY

  • Pokyny pre odovzdanie záverečných prác (študenti a školitelia) >>>
  • Info o záverečných prácach na fakultnom webe >>>
  • Pravidlá citovania časopiseckej literatúry a monografií na KGE >>>
  • Smernica rektora UK č.7/2018 Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Predpis bol vydaný dňa 9. 04. 2018.

Termíny odovzdávania záverečných prác a štátnych záverečných skúšok

Bakalárske štúdium

Odovzdanie bakalárskych prác:   27.5.2019 (pondelok) do 12:00 na sekretariáte KGe

Obhajoby bakalárskych prác:      18.6. - 20.6.2019

Magisterské štúdium

Odovzdanie diplomových prác:  13. 5. 2019 (pondelok) do 12:00 na sekretariáte KGe

Obhajoby diplomových prác:       28.5. - 29.5.2019

Ústne ŠZS:                                      11.6. - 12.6.2019

Termíny prijímacích skúšok

Termíny pre všetky stupne budú vyhlásené všeobecne pre PriF UK.

Iné informácie

REFUNDÁCIA z MŠVVaŠ SR - medzinárodné študentské súťaže >>>

Významné články publikované v Cell, ktoré sú anotované špecialistami >>>