Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Študijný program GENETIKA

Katedra zastrešuje magisterské štúdium v študijnom programe Genetika. Program Genetika je zameraný na štúdium poznatkov a metód genetiky sprostredkovaných študentom formou prednášok, cvičení a seminárov. Informácie o genetických zákonitostiach získavajú analýzou genetických štruktúr bunky a štúdiom dedičnosti a premenlivosti génov a znakov organizmov na úrovni molekulárnej, subcelulárnej, organizmálnej a populačnej.

Zostavenie študijného plánu

Študijný plán na magisterskom stupni štúdia, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom, v súlade so študijným poriadkom fakulty a pravidlami uvedenými v študijných programoch. Podstatnú časť študijného plánu tvoria predmety genetiky a molekulárnej biológie (viď nižšie zoznam predmetov).

Najpodstatnejšou súčasťou magisterského štúdia je projekt experimentálnej diplomovej práce, ktorú študenti realizujú buď priamo na Katedre, alebo na externých pracoviskách venujúcich sa genetickému výskumu (Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický ústav, Ústav lekárskej genetiky LF UK, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ai.).  V rámci diplomovej práce sa vo výskume naučia používať predovšetkým genetické, molekulárno-biologické, biochemické, mikrobiologické, fyzikálno-chemické a  bioštatistické postupy. Genetické procesy môžu modelovať využívaním počítačovej techniky a programovania. V súlade s najnovšími poznatkami genetického výskumu sa naučia aplikovať základné princípy a poznatky o dedičnosti a premenlivosti do oblasti genetiky mikroorganizmov, rastlín živočíchov a človeka. Získané poznatky dokážu prakticky využiť v biotechnológiách, poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárskom priemysle, v medicínskej, farmaceutickej a veterinárnej praxi.

Uplatnenie absolventa

V širokom spektre oblastí, akými sú biotechnológie, medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana genofondov v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. Sú vítanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortov zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických predmetov vyučuje genetika a molekulárna biológia, ale aj v špeciálnom výskume rezortov Ministerstva vnútra a obrany.

Študijný program

Akademický rok:

2017/2018

Študijný program:
Genetika (mB-GE) 
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.2.1. biológia
Garant:
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Povinné predmety

Blok - mBIGE - povinné predmety
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-mBGE-101/15 Molekulárna biológia bunky (1) - Ľ. Tomáška, I. Zeman, M. Neboháčová, J. Nosek1/Z   4P    H  6
 PriF.KGe/N-mBGE-103/15 Špeciálna genetika (1) - Mapovanie génov a ontogenetika - M. Švec, V. Džugasová, E. Gálová, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, P. Celec1/Z   4P    H  6
 PriF.KGe/N-mBGE-104/15 Seminár 1 - R. Sepšiová1/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-106/15 Pokročilé cvičenia z genetiky (1) - R. Sepšiová, L. Mentelová1/Z   4C    H  4
 PriF.KGe/N-mBGE-108/15 Cvičenia k diplomovej práci (1) - E. Gálová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, K. Gaplovská, J. Gregáň, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, M. Neboháčová, L. Mentelová1/Z   4C    H  2
 PriF.KBCh/N-mCBI-107/15 Molekulárna biológia bunky (2) - P. Polčic, I. Zeman, M. Mentel, Ľ. Tomáška, K. Gaplovská, I. Valent1/L   4P    H  6
 PriF.KBCh/N-mCBI-119/15 Genomika - J. Nosek, I. Bhatia, M. Neboháčová, B. Brejová, T. Vinař, R. Kollár, I. Valent, Ľ. Tomáška, P. Baráth1/L   2P    H  3
 PriF.KGe/N-mBGE-105/15 Seminár 2 - V. Džugasová1/L   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-107/15 Pokročilé cvičenia z genetiky (2) - L. Mentelová, E. Miadoková, A. Ševčovičová, R. Sepšiová1/L   4C    H  4
 PriF.KGe/N-mBGE-109/15 Cvičenia k diplomovej práci (2) - A. Ševčovičová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová1/L   4C    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-110/15 Špeciálna genetika (2) - Mutagenéza a genotoxikológia - E. Miadoková, A. Ševčovičová, M. Chovanec, M. Matúšková, A. Gábelová, Z. Kozovská, A. Bábelová1/L   4P    H  6
 PriF.KGe/N-mBGE-111/15 Preddiplomová prax - Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová1/L   5C    H  5
 PriF.KGe/N-mBGE-113/15 Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika - Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, P. Celec, B. Bilčík, D. Žitňan2/Z   4P    H  6
 PriF.KGe/N-mBGE-114/15 Vybrané kapitoly z genetiky - M. Švec, R. Dušinský2/Z   2P    H  3
 PriF.KGe/N-mBGE-115/15 Odborný seminár 1 - M. Slaninová2/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-116/15 Špeciálny seminár k diplomovej práci (1) - V. Džugasová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová2/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-118/15 Diplomová práca (1) - M. Slaninová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová2/Z   14C    H  8
 PriF.KGe/N-mBGE-117/15 Špeciálny seminár k diplomovej práci (2) - R. Sepšiová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová2/L   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-119/15 Diplomová práca (2) - M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová2/L   18C    H  14
 PriF.KGe/N-mBGE-120/15 Odborný seminár 2 - Ľ. Tomáška2/L   2S    H  2
 
Povinne voliteľné predmety
Blok - mBIGE - povinne voliteľné predmety
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-mBGE-024/15 Introduction to Molecular Biology - Ľ. Tomáška, M. Chovanec, I. Zeman, A. Horváth, J. Korduláková, M. Neboháčová, J. Nosek, P. Polčic, P. Sulo1, 2/Z   2P    H  3
 PriF.KGe/N-mBGE-100/15 Seminár z molekulárnej biológie bunky (1) - R. Sepšiová, M. Neboháčová, K. Gaplovská, J. Frankovský1/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-mBGE-112/15 Bunková a molekulová biológia kvasiniek - V. Džugasová 
   Limit: 20 študentov
1/Z   2C + 2P    H  5
 PriF.KBCh/N-mCBI-118/15 Seminár z molekulárnej biológie bunky (2) - P. Polčic, K. Gaplovská1/L   2S    H  2
 PriF.KMB/N-mBMO-105/15 Molekulárna genetika človeka - Ľ. Kádaši, A. Ficek, M. Baldovič, P. Celec1/L   3C + 2P    H  6
 
Výberové predmety
Blok - mBIGE - výberové predmety
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00 Metódy v bioinformatike - B. Brejová, T. Vinař 
   Vylučujúce predmety: FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 - Metódy v bioinformatike
1, 2/Z   2C + 2P    H  6
 PriF.KBCh/N-mCBI-114/15 Základy molekulárnej imunológie - V. Leksa1, 2/Z   2S    H  2
 PriF-FMFI.KI/N-mBXX-001/15 Seminár z bioinformatiky 1 - B. Brejová, T. Vinař1, 2/Z   2S    H  2
 PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15 Seminár z bioinformatiky 2 - B. Brejová, T. Vinař1/L   2S    H  2
Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - mBIGE - predmety ŠS
Skratka predmetuNázov predmetuSpôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-mOBH-100/15 Obhajoba diplomovej práce  OB  10
 PriF.KGe/N-BIGE-955/15 Špeciálna molekulárna biológia  SS  2
 PriF.KGe/N-BIGE-956/15 Špeciálna genetika  SS  2
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - mBIGE - predmety ŠS
povinný výber: 1 predmet 
Skratka predmetuNázov predmetuSpôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-BIGE-957/15 Molekulárna biológia a genetika živočíchov a človeka  SS  1
 PriF.KGe/N-BIGE-958/15 Molekulárna biológia a genetika rastlín  SS  1
 PriF.KGe/N-BIGE-959/15 Molekulárna biológia a genetika mikroorganizmov  SS  1