Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Študijný program GENETIKA

Katedra zastrešuje magisterské štúdium v študijnom programe Genetika. Program Genetika je zameraný na štúdium poznatkov a metód genetiky sprostredkovaných študentom formou prednášok, cvičení a seminárov. Informácie o genetických zákonitostiach získavajú analýzou genetických štruktúr bunky a štúdiom dedičnosti a premenlivosti génov a znakov organizmov na úrovni molekulárnej, subcelulárnej, organizmálnej a populačnej.

Zostavenie študijného plánu

Študijný plán na magisterskom stupni štúdia, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom, v súlade so študijným poriadkom fakulty a pravidlami uvedenými v študijných programoch. Podstatnú časť študijného plánu tvoria predmety genetiky a molekulárnej biológie (viď nižšie zoznam predmetov).

Najpodstatnejšou súčasťou magisterského štúdia je projekt experimentálnej diplomovej práce, ktorú študenti realizujú buď priamo na Katedre, alebo na externých pracoviskách venujúcich sa genetickému výskumu (Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický ústav, Ústav lekárskej genetiky LF UK, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ai.).  V rámci diplomovej práce sa vo výskume naučia používať predovšetkým genetické, molekulárno-biologické, biochemické, mikrobiologické, fyzikálno-chemické a  bioštatistické postupy. Genetické procesy môžu modelovať využívaním počítačovej techniky a programovania. V súlade s najnovšími poznatkami genetického výskumu sa naučia aplikovať základné princípy a poznatky o dedičnosti a premenlivosti do oblasti genetiky mikroorganizmov, rastlín živočíchov a človeka. Získané poznatky dokážu prakticky využiť v biotechnológiách, poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárskom priemysle, v medicínskej, farmaceutickej a veterinárnej praxi.

Uplatnenie absolventa

V širokom spektre oblastí, akými sú biotechnológie, medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana genofondov v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. Sú vítanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortov zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických predmetov vyučuje genetika a molekulárna biológia, ale aj v špeciálnom výskume rezortov Ministerstva vnútra a obrany.

Študijný program

Akademický rok:
 
2018/2019
Študijný program:
 
Genetika (mB-GE)
(Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
 
4.2.1. biológia
Garant:
 
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
Povinné predmety
 

Blok - mBIGE - povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-mBGE-101/15  Molekulárna biológia bunky (1) - Ľ. Tomáška, I. Zeman, M. Neboháčová, J. Nosek 1/Z    4P     H   6
 PriF.KGe/N-mBGE-103/15  Špeciálna genetika (1) - Mapovanie génov a ontogenetika - M. Švec, V. Džugasová, E. Gálová, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, P. Celec 1/Z    4P     H   6
 PriF.KGe/N-mBGE-104/15  Seminár 1 - R. Sepšiová 1/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-106/15  Pokročilé cvičenia z genetiky (1) - R. Sepšiová, L. Mentelová 1/Z    4C     H   4
 PriF.KGe/N-mBGE-108/15  Cvičenia k diplomovej práci (1) - E. Gálová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, K. Gaplovská, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, L. Mentelová 1/Z    4C     H   2
 PriF.KBCh/N-mCBI-107/15  Molekulárna biológia bunky (2) - P. Polčic, I. Zeman, M. Mentel, Ľ. Tomáška, K. Gaplovská, I. Valent 1/L    4P     H   6
 PriF.KBCh/N-mCBI-119/15  Genomika - J. Nosek, I. Bhatia, M. Neboháčová, B. Brejová, T. Vinař, R. Kollár, I. Valent, Ľ. Tomáška, P. Baráth 1/L    2P     H   3
 PriF.KGe/N-mBGE-105/15  Seminár 2 - V. Džugasová 1/L    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-107/15  Pokročilé cvičenia z genetiky (2) - L. Mentelová, A. Ševčovičová, R. Sepšiová, V. Džugasová, E. Gálová 1/L    4C     H   4
 PriF.KGe/N-mBGE-109/15  Cvičenia k diplomovej práci (2) - A. Ševčovičová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová 1/L    4C     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-110/15  Špeciálna genetika (2) - Mutagenéza a genotoxikológia - A. Ševčovičová, M. Chovanec, M. Matúšková, A. Gábelová, Z. Kozovská, A. Bábelová, M. Neboháčová 1/L    4P     H   6
 PriF.KGe/N-mBGE-111/15  Preddiplomová prax - Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová 1/L    5C     H   5
 PriF.KGe/N-mBGE-113/15  Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika - Ľ. Tomáška, M. Švec, R. Dušinský, P. Celec, B. Bilčík, D. Žitňan, K. Boďová 2/Z    4P     H   6
 PriF.KGe/N-mBGE-114/15  Vybrané kapitoly z genetiky - M. Švec, R. Dušinský 2/Z    2P     H   3
 PriF.KGe/N-mBGE-115/15  Odborný seminár 1 - M. Slaninová 2/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-116/15  Špeciálny seminár k diplomovej práci (1) - V. Džugasová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská,  L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová 2/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-118/15  Diplomová práca (1) - M. Slaninová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová 2/Z    14C     H   8
 PriF.KGe/N-mBGE-117/15  Špeciálny seminár k diplomovej práci (2) - R. Sepšiová, M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová 2/L    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-119/15  Diplomová práca (2) - M. Švec, Ľ. Tomáška, R. Dušinský, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová 2/L    18C     H   14
 PriF.KGe/N-mBGE-120/15  Odborný seminár 2 - Ľ. Tomáška 2/L    2S     H   2
 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - mBIGE - povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-mBGE-024/15  Introduction to Molecular Biology - Ľ. Tomáška 1, 2/Z    2P     H   3
 PriF.KGe/N-mBGE-100/15  Seminár z molekulárnej biológie bunky (1) - R. Sepšiová, M. Neboháčová, K. Gaplovská, J. Frankovský 1/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-112/15  Bunková a molekulová biológia kvasiniek - V. Džugasová 1/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KBCh/N-mCBI-118/15  Seminár z molekulárnej biológie bunky (2) - P. Polčic, K. Gaplovská 1/L    2S     H   2
 PriF.KMB/N-mBMO-105/15  Molekulárna genetika človeka - Ľ. Kádaši, A. Ficek, M. Baldovič, P. Celec 1/L    3C + 2P     H   6
 
 
Výberové predmety
 

Blok - mBIGE - výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF-FMFI.KI/2-AIN-501/00  Metódy v bioinformatike - B. Brejová, T. Vinař, V. Boža
   Vylučujúce predmety:FMFI.KAI+KI/1-BIN-301/15 - Metódy v bioinformatike
1, 2/Z    2C + 2P     H   6
 PriF.KBCh/N-mCBI-114/15  Základy molekulárnej imunológie - V. Leksa 1, 2/Z    2S     H   2
 PriF-FMFI.KI/N-mBXX-001/15  Seminár z bioinformatiky 1 - B. Brejová, T. Vinař 1, 2/Z    2S     H   2
 PriF-FMFI.KI/N-mBXX-002/15  Seminár z bioinformatiky 2 - B. Brejová, T. Vinař 1/L    2S     H   2
 PriF.KGe/N-mBGE-122/18  Exkurzia pre genetikov - E. Gálová, R. Sepšiová 1, 2/L    2dE     H   2

Štátne skúšky
Povinné predmety
 

Blok - mBIGE - predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity
 PriF.KGe/N-mOBH-100/15  Obhajoba diplomovej práce   OB   10
 PriF.KGe/N-BIGE-955/15  Špeciálna molekulárna biológia   SS   2
 PriF.KGe/N-BIGE-956/15  Špeciálna genetika   SS   2
 
 
Povinne voliteľné predmety
 

Blok - mBIGE - predmety ŠS
povinný výber: 1 predmet
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity
 PriF.KGe/N-BIGE-957/15  Molekulárna biológia a genetika živočíchov a človeka   SS   1
 PriF.KGe/N-BIGE-958/15  Molekulárna biológia a genetika rastlín   SS   1
 PriF.KGe/N-BIGE-959/15  Molekulárna biológia a genetika mikroorganizmov   SS   1
 
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester. Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: C - cvičenie, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, Su - sústredenie, P - prednáška, S - seminár, T - práce v teréne, X - prax, PS - prednáška + seminár, CP - cvičenie + prednáška