Magisterské štúdium

Študijný program GENETIKA

Katedra zastrešuje magisterské štúdium v študijnom programe Genetika. Program Genetika je zameraný na štúdium poznatkov a metód genetiky sprostredkovaných študentom formou prednášok, cvičení a seminárov. Informácie o genetických zákonitostiach získavajú analýzou genetických štruktúr bunky a štúdiom dedičnosti a premenlivosti génov a znakov organizmov na úrovni molekulárnej, subcelulárnej, organizmálnej a populačnej.

Zostavenie študijného plánu

Študijný plán na magisterskom stupni štúdia, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom, v súlade so študijným poriadkom fakulty a pravidlami uvedenými v študijných programoch. Podstatnú časť študijného plánu tvoria predmety genetiky a molekulárnej biológie (viď nižšie zoznam predmetov).

Najpodstatnejšou súčasťou magisterského štúdia je projekt experimentálnej diplomovej práce, ktorú študenti realizujú buď priamo na Katedre, alebo na externých pracoviskách venujúcich sa genetickému výskumu (Ústav experimentálnej onkológie SAV, Národný onkologický ústav, Ústav lekárskej genetiky LF UK, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ai.).  V rámci diplomovej práce sa vo výskume naučia používať predovšetkým genetické, molekulárno-biologické, biochemické, mikrobiologické, fyzikálno-chemické a  bioštatistické postupy. Genetické procesy môžu modelovať využívaním počítačovej techniky a programovania. V súlade s najnovšími poznatkami genetického výskumu sa naučia aplikovať základné princípy a poznatky o dedičnosti a premenlivosti do oblasti genetiky mikroorganizmov, rastlín živočíchov a človeka. Získané poznatky dokážu prakticky využiť v biotechnológiách, poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárskom priemysle, v medicínskej, farmaceutickej a veterinárnej praxi.

Uplatnenie absolventa

V širokom spektre oblastí, akými sú biotechnológie, medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana genofondov v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. Sú vítanými odborníkmi vo výskumných ústavoch SAV, rezortov zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárskeho priemyslu, ako aj v špecializovaných zariadeniach týchto rezortov. Nachádzajú tiež uplatnenie na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických predmetov vyučuje genetika a molekulárna biológia, ale aj v špeciálnom výskume rezortov Ministerstva vnútra a obrany.