Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Hlavným cieľom kurzov, ktoré Katedra zastrešuje, je smerovať študentov k pochopeniu kľúčových princípov biológie, k predstave o hlavných výzvach súčasnej biológie, k schopnosti kriticky čítať vedeckú literatúru, formulovať hypotézy a naplánovať experimenty na ich testovanie a ku kompetentnej interpretácii experimentálnych dát. Veľké prednáškové kurzy sa snažíme v maximálne možnej miere kombinovať s individuálnymi formami výučby. Veľkú pozornosť venujeme cvičeniam a seminárom.

Výuka predmetov na bakalárskom stupni

Katedra genetiky zabezpečuje výuku predovšetkým na študijnom programe Biológia (dole v tabuľke), okrem toho vyučuje ďalšie kurzy pre iné programy:

  • Genetika (doc. Gálová) v študijných programoch Systematická biológia, Biochémia, Paleobiológia a pre pedagogické kombinácie
  • Biológia (prof. Tomáška) pre programy Chémia, Biochémia
  • Molekulárno-biologické metódy v systematickej biológii (Dr. Dušinský) je primárne určený ako povinný predmet pre Systematickú biológiu

Akademický rok:

2017/2018

Študijný program:
Biológia (B-GE) 
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.2.1. biológia
Garant:
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Povinné predmety

Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci -ZS
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-902/16 Seminár k bakalárskej práci z genetiky (1) - E. Gálová3/Z   2S    H  2

Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci - LS
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-903/16 Seminár k bakalárskej práci z genetiky (2) - A. Ševčovičová3/L   2S    H  2

Blok - bBIXX - Bakalárska práca
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-904/16 Bakalárska práca z genetiky - PriF.KGe3/L   10S    H  2

Blok - bBIXX - Povinné predmety
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBXX-001/15 Biológia bunky - M. Martinka, Ľ. Tomáška, H. Bujdáková, I. Herichová, M. Mrva, J. Kohanová, Z. Lukačová, R. Švubová1/Z   2C + 2P    H  5
 PriF.KGe/N-bBXX-002/15 Výzvy súčasnej biológie - Ľ. Tomáška, K. Mičieta, M. Martinka, J. Mistríková, R. Beňuš, J. Turňa, M. Zeman, P. Vďačný, S. Stuchlík, Y. Gbelská, V. Kováč1/Z   2P    H  3
 PriF.KGe/N-bBUB-003/15 Evolučná biológia 1 - P. Vďačný, P. Mikulíček, Ľ. Tomáška, R. Sepšiová, M. Mentel2/Z   2P    H  3
 PriF.KGe/N-bBXX-038/15 Genetika 1 - Ľ. Tomáška, E. Gálová, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, K. Gaplovská, J. Nosek, V. Džugasová2/Z   2C + 4P    H  8
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - bBIXX - Povinne voliteľné predmety
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15 Bioetika - M. Zeman, L. Kršková, M. Slaninová, M. Mikulášová1, 2, 3/L   2P    H  3

Blok - BI_G - Povinne voliteľné predmety pre zameranie bakalárskej práce na genetiku
Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-006/15 Genetika 2: Modelové organizmy - M. Švec, V. Džugasová, E. Gálová, J. Gregáň, L. Mentelová, M. Slaninová3/Z   2C + 2P    H  5
 PriF.KBCh/N-bCBI-018/15 Metódy molekulárnej a bunkovej biológie - M. Neboháčová, J. Nosek, P. Polčic, L. Mentelová, K. Procházková3/L   2P + 2S    H  5
 PriF.KGe/N-bBGE-003/15 Laboratórne výpočty - E. Gálová, A. Ševčovičová3/L   2S    H  2
 PriF.KGe/N-bBGE-004/15 Genetika 3: Cytogenetika - E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová3/L   2C + 2P    H  5
 
Výberové predmety

Skratka predmetuNázov predmetu - Vyučujúci 
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný 
roč./sem.
Rozsah 
a forma
Spôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bCXX-008/15 Všeobecná biológia - Ľ. Tomáška2/L   2P    H  3
 PriF.KGe/N-bBGE-008/16 Plánovanie a dizajn experimentov - M. Slaninová, L. Mentelová3/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-bBGE-009/16 Zásady práce s vedeckou literatúrou - Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, V. Džugasová, J. Frankovský, S. Kyzek, F. Červenák, F. Brázdovič, M. Švec, L. Zeiselová3/Z   2S    H  2
 PriF.KGe/N-nBGE-011/16 Výberová prax z genetiky - M. Švec3/Z   2C    H  2
 PriF.KGe/N-bBGE-003/15 Laboratórne výpočty - E. Gálová, A. Ševčovičová3/L   2S    H  2
 PriF.KGe/N-bBGE-010/16 Kritické myslenie a čítanie - K. Gaplovská, R. Sepšiová, A. Ševčovičová3/L   1S    H  2
Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - bBIXX - predmety ŠS
Skratka predmetuNázov predmetuSpôsob 
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bOBH-100/15 Obhajoba bakalárskej práce  OB  8