Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Hlavným cieľom kurzov, ktoré Katedra zastrešuje, je smerovať študentov k pochopeniu kľúčových princípov biológie, k predstave o hlavných výzvach súčasnej biológie, k schopnosti kriticky čítať vedeckú literatúru, formulovať hypotézy a naplánovať experimenty na ich testovanie a ku kompetentnej interpretácii experimentálnych dát. Veľké prednáškové kurzy sa snažíme v maximálne možnej miere kombinovať s individuálnymi formami výučby. Veľkú pozornosť venujeme cvičeniam a seminárom.

Výuka predmetov na bakalárskom stupni

Katedra genetiky zabezpečuje výuku predovšetkým na študijnom programe Biológia (predmety vyznačené tučným písmom v tabuľke dole), okrem toho vyučuje ďalšie kurzy pre iné programy:

  • Genetika (doc. Gálová) v študijných programoch Systematická biológia, Biochémia, Paleobiológia a pre pedagogické kombinácie
  • Biológia (prof. Tomáška) pre programy Chémia, Biochémia
  • Molekulárno-biologické metódy v systematickej biológii (Dr. Dušinský)  pre Systematickú biológiu
Akademický rok:
 
2018/2019
Študijný program:
 
Biológia (B-GE)
(Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
 
4.2.1. biológia
Garant:
 
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Povinné predmety
 
 
Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci -ZS
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-902/16  Seminár k bakalárskej práci z genetiky (1) - E. Gálová 3/Z    2S     H   2

Blok - bBIXX - Seminár k bakalárskej práci - LS
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-903/16  Seminár k bakalárskej práci z genetiky (2) - A. Ševčovičová 3/L    2S     H   2

Blok - bBIXX - Bakalárska práca
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KGe/N-bBGE-904/16  Bakalárska práca z genetiky - Ľ. Tomáška, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, M. Švec 3/L    10S     H   2

Blok - bBIXX - Povinné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KAgCh/N-bBXX-018/15  Všeobecná a anorganická chémia - J. Tatiersky, J. Chrappová 1/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KGe/N-bBXX-001/15  Biológia bunky - M. Martinka, Ľ. Tomáška, H. Bujdáková, I. Herichová, M. Mrva, J. Kohanová, Z. Lukačová, R. Švubová 1/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KGe/N-bBXX-002/15  Výzvy súčasnej biológie - Ľ. Tomáška, K. Mičieta, M. Martinka, J. Mistríková, R. Beňuš, J. Turňa, M. Zeman, P. Vďačný, S. Stuchlík, Y. Gbelská, V. Kováč 1/Z    2P     H   3
 PriF.KOrCh/N-bBXX-022/15  Organická chémia - A. Boháč, P. Koiš 1/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KZ/N-bBXX-003/15  Zoológia - E. Tirjaková, D. Žiak, J. Kodada, P. Miklós, P. Mikulíček 1/Z    2C + 4P     H   8
 PriF.KŽFE/N-bBXX-016/15  Etológia - Ľ. Košťál, L. Kršková 1/Z    2P     H   3
 PriF.KAn/N-bBXX-026/15  Antropológia - R. Beňuš, S. Bodoriková, M. Dörnhöferová 1/L    2C + 4P     H   8
 PriF.KBCh/N-bBXX-027/15  Biochémia - P. Čermáková, J. Korduláková 1/L    2C + 2P     H   5
 PriF.KBo/N-bBXX-023/15  Botanika - Ľ. Kováčik, Z. Pelechová Drongová, E. Zahradníková, M. Hrabovský, J. Dušička, J. Ščevková, K. Mičieta 1/L    2C + 4P     H   8
 PriF.KMV/N-bBXX-024/15  Mikrobiológia - H. Bujdáková, Y. Gbelská, M. Obernauerová 1/L    2C + 2P     H   4
 PriF.KMV/N-bBXX-025/15  Virológia - F. Golais, A. Kostrábová, P. Kabát, J. Mistríková 1/L    1C + 2P     H   4
 PriF.KGe/N-bBUB-003/15  Evolučná biológia 1 - P. Vďačný, P. Mikulíček, Ľ. Tomáška, R. Sepšiová, M. Mentel 2/Z    2P     H   3
 PriF.KGe/N-bBXX-038/15  Genetika 1 - Ľ. Tomáška, E. Gálová, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, K. Gaplovská, J. Nosek, V. Džugasová, F. Červenák, J. Richterová, B. Huraiová, I. Ďurovcová, Ľ. Holubová, J. Špačková 2/Z    2C + 4P     H   8
 PriF.KMB/N-bCXX-359/15  Molekulárna biológia - J. Turňa, S. Stuchlík, H. Drahovská, J. Grones, J. Krahulec 2/Z    2C + 4P     H   8
 PriF.KŽFE/N-bBXX-018/15  Fyziológia živočíchov - M. Zeman, Z. Dzirbíková, M. Okuliarová, K. Stebelová, P. Štefánik, Z. Kaňková, Ľ. Molčan, R. Moravčík 2/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KEk/N-bBXX-001/15  Ekológia - V. Kováč, E. Záhorská, T. Derka 2/L    4P + 2S     H   8
 PriF.KEk/N-bBXX-031/15  Evolučná biológia 2 - V. Kováč, V. Demko, J. Radvánszky, M. Okuliarová 2/L    2P     H   3
 PriF.KFR/N-bBXX-030/15  Fyziológia rastlín - Ľ. Slováková, A. Lux, A. Blehová, A. Pavlovič, B. Bokor, J. Kohanová, R. Švubová 2/L    3C + 3P     H   8
 PriF-FMFI.KAMŠ/N-bBXX-082/15  Matematika pre biológov - R. Kollár 2/L    2P + 2S     H   5

Blok - bXXX - Cudzie jazyky denná forma
Poslucháč absolvuje predmet formou samoštúdia.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KJ/N-bXCJ-116/16  Zaraďovací test z nemeckého jazyka - S. Rizmanová, K. Rózsová Wolfová 1/L        H   1
 PriF.KJ/N-bXCJ-117/16  Zaraďovací test z anglického jazyka - J. Cihová, Š. Dugovičová, B. Kordíková, O. Pažitková, T. Slováková 1/L        H   1
 
Povinne voliteľné predmety
 
Blok - bBIXX - Povinne voliteľné predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KMB/N-bBXX-028/15  Informatika pre biológov - T. Szemes, J. Turňa 1/Z    2P     H   3
 PriF.KFR/N-bBXX-029/15  Anatómia a morfológia rastlín - A. Lux, Z. Lukačová, M. Martinka, J. Miškovic, B. Bokor, J. Kohanová, R. Švubová, M. Vaculík 1, 2, 3/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KZ/N-bBXX-004/15  Mikroskopická technika - P. Degma, M. Kúdela, M. Mrva 1, 2, 3/Z    2C     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-005/15  Teória a prax fylogenetickej systematiky - P. Vďačný, J. Kodada 1, 2, 3/Z    2P + 2S     H   5
 PriF.KEk/N-bBXX-030/15  Terénne práce z ekológie - T. Derka, B. Števove, P. Beracko, K. Švolíková 1, 2/L    40T     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-006/15  Zoológia bezchordátov - E. Tirjaková, J. Christophoryová, K. Hôrková, J. Kodada 1, 2/L    2C + 2P     H   5
 PriF.KZ/N-bBXX-008/15  Ekosozoológia - M. Kúdela 1, 2/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-009/15  Anatómia a morfológia živočíchov - M. Holecová, M. Garajová, V. Hulejová Sládkovičová, T. Kúdelová 1, 2/L    2C + 2P     H   5
 PriF.KŽFE/N-bBXX-017/15  Bioetika - M. Zeman, L. Kršková, M. Slaninová, M. Mikulášová 1, 2, 3/L    2P     H   3
 PriF.KEk/N-bBEK-024/15  Metódy biologického boja - E. Bulánková, B. Števove, K. Švolíková 2/Z    2P     H   3
 PriF.KEk/N-bBEK-025/15  Medicínska entomológia - E. Bulánková 2/Z    2P     H   3
 PriF.KMB/N-bBXX-029/15  Biotechnológia - J. Turňa, J. Krahulec, M. Mikulášová, S. Stuchlík 2/L    2P     H   3
 PriF.KMB/N-bBXX-031/15  Seminár z biotechnológie - J. Turňa, J. Krahulec, M. Mikulášová, S. Stuchlík 2/L    2S     H   2
 PriF.KMV/N-bBXX-026/15  Imunológia - M. Šupolíková 2/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-016/15  Pedobiológia - P. Dlapa, A. Šimonovičová, P. Fenďa 2/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-017/15  Fenológia - Z. Országhová 2/L    2P     H   3

Blok - BI_G - Povinne voliteľné predmety pre zameranie bakalárskej práce na genetiku
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KMB/N-bBMO-001/15  Genetika človeka - A. Ficek, Ľ. Kádaši 3/Z    2P     H   3
 PriF.KGe/N-bBGE-006/15  Genetika 2: Modelové organizmy - M. Švec, V. Džugasová, E. Gálová, J. Gregáň, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Horváth, P. Štefánik, M. Matúšková, I. Barák, D. Žitňan 3/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KMB/N-bBMO-009/15  Bioinformatika - H. Drahovská, Ľ. Kľučár 3/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KMB/N-bBXX-033/15  Cvičenie z genetiky človeka - M. Baldovič, A. Ficek 3/Z    3C     H   3
 PriF.KBCh/N-bCBI-018/15  Metódy molekulárnej a bunkovej biológie - M. Neboháčová, J. Nosek, P. Polčic, L. Mentelová, K. Procházková 3/L    2P + 2S     H   5
 PriF.KGe/N-bBGE-003/15  Laboratórne výpočty - E. Gálová, A. Ševčovičová, Ľ. Holubová 3/L    2S     H   2
 PriF.KGe/N-bBGE-004/15  Genetika 3: Cytogenetika - E. Gálová, K. Gaplovská, L. Mentelová, M. Slaninová, A. Ševčovičová 3/L    2C + 2P     H   5

Blok - bXXX - Telesná výchova - zimný semester min. 1 kredit
Študent si môže zapisať len jeden predmet za semester.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KTV/N-bXTV-101/18  Telesná výchova 1 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 1/Z    2C     H   1
 PriF.KTV/N-bXTV-103/18  Telesná výchova 3 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 2/Z    2C     H   1
 PriF.KTV/N-bXTV-105/18  Telesná výchova 5 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 3/Z    2C     H   1

Blok - bXXX - Telesná výchova - letný semester min. 1 kredit
Študent si môže zapisať len jeden predmet za semester.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KTV/N-bXTV-102/18  Telesná výchova 2 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 1/L    2C     H   1
 PriF.KTV/N-bXTV-104/18  Telesná výchova 4 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 2/L    2C     H   1
 PriF.KTV/N-bXTV-106/18  Telesná výchova 6 - K. Füzéková, V. Hubka, J. Krošlák, M. Mokošák, M. Patschová, I. Remák, M. Sedláčková, L. Vandáková 3/L    2C     H   1

Blok - bXXX - Cudzie jazyky denná forma
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KJ/N-bXCJ-070/10  Anglický jazyk 1 - J. Cihová, Š. Dugovičová, O. Pažitková, T. Slováková, B. Kordíková, M. Sabo
   Prerekvizity: PriF.KJ/N-bXCJ-117/16 - Zaraďovací test z anglického jazyka
2, 3/Z    2S     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-072/10  Nemecký jazyk 1 - S. Rizmanová, K. Rózsová Wolfová
   Prerekvizity:PriF.KJ/N-bXCJ-116/16 - Zaraďovací test z nemeckého jazyka
2, 3/Z    2S     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-071/10  Anglický jazyk 2 - J. Cihová, Š. Dugovičová, O. Pažitková, T. Slováková, B. Kordíková, M. Sabo 2, 3/L    2S     H   3
 PriF.KJ/N-bXCJ-073/10  Nemecký jazyk 2 - S. Rizmanová, K. Rózsová Wolfová 2, 3/L    2S     H   3

Blok - bXXX - Telesná výchová - telovýchovné sústredenia
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KTV/N-bUXX-201/00  Zimné telovýchovné sústredenie - M. Mokošák 1, 2, 3/Z    7dI     H   1
 PriF.KTV/N-bUXX-204/15  Letné telovýchovné sústredenie 1 - M. Sedláčková 1, 2, 3/Z    7dI     H   1
 PriF.KTV/N-bUXX-205/15  Letné telovýchovné sústredenie 2 - M. Sedláčková 1, 2/L    7dI     H   1
 
 
Výberové predmety
 

Blok - bBIXX - Výberové predmety
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KAgCh/N-bBXX-019/15  Základné chemické výpočty a názvoslovie - J. Chrappová 1/Z    2S     H   2
 PriF.KOrCh/N-bBXX-021/15  Seminár z organickej chémie - A. Boháč, P. Koiš, I. Sigmundová 1/Z    2S     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-011/15  Bioakustika - L. Rubáčová 1/Z    2S     H   2
 PriF.KAlCh/N-bBXX-020/15  Princípy merania chemických látok pre biológov - M. Hutta, R. Góra, R. Bodor, A. Vojs Staňová, C. Mišľanová, P. Troška, S. Procházková 1/L    2C + 2P     H   5
 PriF.KBo/N-bBXX-079/15  Terénne práce z botaniky - E. Zahradníková, M. Hrabovský, J. Dušička, J. Miškovic 1, 2/L    40T     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-012/15  Teória druhu - P. Vďačný 1/L    2S     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-013/15  Terénne práce zo zoológie bezstavovcov - E. Stloukal, P. Fenďa, J. Christophoryová 1/L    40T     H   2
 PriF.KZ/N-bBXX-014/15  Parazitické protista - E. Tirjaková, M. Mrva, M. Garajová 1/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-015/15  Základy entomológie - P. Fenďa, M. Holecová 1/L    2C + 2P     H   5
 PriF.KAlCh/N-bBXX-021/15  Kurz analytickej chémie - M. Masár, R. Halko, M. Hutta, A. Vojs Staňová, R. Góra, R. Bodor, C. Mišľanová, P. Troška 2/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KAn/N-bBXX-100/15  Aplikovaná antropológia - R. Beňuš, S. Bodoriková, M. Dörnhöferová, V. Candráková Čerňanová, P. Švábová 2/Z    2P     H   3
 PriF.KBo/N-bBXX-070/15  Seminár z botaniky 1 - K. Mišíková, S. Jančovičová, Z. Pelechová Drongová 2/Z    2S     H   2
 PriF.KFR/N-bUBI-003/15  Fytoremediácie - A. Lux, M. Vaculík 2/Z    2P     H   3
 PriF.KGP/N-bGXX-033/11  Paleobiológia mora - N. Hlavatá Hudáčková 2, 3/Z    2P     H   3
 PriF.KGe/N-bBGE-007/16  Problémové úlohy v genetike - V. Džugasová, E. Gálová, R. Sepšiová, A. Ševčovičová 2/Z    1S     H   2
 PriF.KZ/N-bBZO-072/15  Základy muzeológie - J. Kodada, J. Kautman 2/Z    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bUBI-101/15  Základy etológie hmyzu - M. Holecová 2/Z    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bUBI-103/15  Ornitológia - Z. Országhová, L. Rubáčová 2/Z    2P     H   3
 PriF.KBo/N-bBXX-071/15  Seminár z botaniky 2 - E. Zahradníková, J. Miškovic 2/L    2S     H   2
 PriF.KEk/N-bBEK-009/11  Exkurzia Biotopy Európy - T. Derka 2/L    1tT     H   2
 PriF.KEk/N-bBXX-032/15  Biotopy Európy - T. Derka 2/L        H   3
 PriF.KFR/N-bBXX-031/15  Fytoremediácie – exkurzia - A. Lux, M. Vaculík, M. Martinka 2/L    3dE     H   2
 PriF.KFR/N-bBXX-032/15  Forenzná biológia rastlín a živočíchov - A. Lux, M. Martinka, M. Vaculík, M. Mrva, P. Fenďa, M. Holecová 2/L    1C + 2P     H   4
 PriF.KGe/N-bCXX-008/15  Všeobecná biológia - Ľ. Tomáška 2/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-018/15  Letná prax - PriF.KZ 2/L    120X     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-019/15  Ochrana fauny - M. Kúdela, J. Kodada 2/L    2P     H   3
 PriF.KZ/N-bBXX-021/15  Terénne práce zo zoológie stavovcov - P. Mikulíček, D. Jandzík, D. Žiak, P. Miklós, L. Rubáčová 2/L        H   2
 PriF.KAn/N-bBAN-002/15  Pravek na našom území - P. Podolan 3/Z    2P     H   3
 PriF.KAn/N-bBAN-031/15  Paleopatológia - R. Beňuš 3/Z    2S     H   3
 PriF.KAn/N-bBAN-032/15  Bioarcheológia - R. Beňuš, S. Bodoriková, M. Dörnhöferová 3/Z    2S     H   3
 PriF.KBo/N-bBXX-307/14  Seminár z botaniky 3 - K. Mičieta, J. Miškovic 3/Z    2S     H   2
 PriF.KFR/N-bBFR-027/16  Rastlinné biotechnológie - A. Blehová, R. Švubová, I. Matušíková 3/Z    2C + 2P     H   5
 PriF.KGe/N-bBGE-008/16  Plánovanie a dizajn experimentov - M. Slaninová, L. Mentelová 3/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-bBGE-009/16  Zásady práce s vedeckou literatúrou - Ľ. Tomáška, R. Dušinský, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, E. Miadoková, R. Sepšiová, M. Slaninová, A. Ševčovičová, V. Džugasová, J. Frankovský, S. Kyzek, F. Červenák, F. Brázdovič, M. Švec, L. Zeiselová, B. Huraiová 3/Z    2S     H   2
 PriF.KGe/N-nBGE-011/16  Výberová prax z genetiky - M. Švec, A. Ševčovičová, Ľ. Tomáška, V. Džugasová, E. Gálová, K. Gaplovská, J. Gregáň, L. Mentelová, R. Sepšiová, M. Slaninová, B. Huraiová, J. Frankovský 3/Z    2C     H   2
 PriF.KOrCh/N-bUCH-041/16  Prírodné zlúčeniny - A. Almássy, P. Magdolen 3/Z    1P + 1S     H   2
 PriF.KZ/N-bBZO-039/16  Aplikačný softvér - E. Stloukal 3/Z    2C     H   2
 PriF.KAn/N-bBAN-003/15  Etnokultúrne a etnografické skupiny na Slovensku - M. Botiková 3/L    2P     H   3
 PriF.KBo/N-bBXX-308/14  Seminár z botaniky 4 - K. Mičieta, J. Miškovic 3/L    2S     H   2
 PriF.KFR/N-bBFR-019/16  Kultivácia a množenie rastlín - J. Kohanová 3/L    2C     H   2
 PriF.KFR/N-bBFR-028/16  Plant Cell, Developmental, and Molecular Biology - A. Blehová, L. Dolan, P. White 3/L    2P     H   3
 PriF.KGe/N-bBGE-003/15  Laboratórne výpočty - E. Gálová, A. Ševčovičová, Ľ. Holubová 3/L    2S     H   2
 PriF.KGe/N-bBGE-010/16  Kritické myslenie a čítanie - K. Gaplovská, R. Sepšiová, A. Ševčovičová 3/L    1S     H   2

Blok - bXXX - Cudzie jazyky denna forma
Latinčina je určená len pre študentov Biológie.
Predmety Anglický jazyk 3,4 - príprava na UNICert sú len pre študentov, ktorí úspešne zvládli vstupný test na prípravný kurz na UNIcert.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KJ/N-bXCJ-094/10  Latinčina - Š. Dugovičová, I. Lábaj
   Limit:100 študentov
1/Z    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-095/10  Latinčina - Š. Dugovičová, I. Lábaj 1/L    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-086/10  Anglický jazyk 3 - J. Cihová, Š. Dugovičová, O. Pažitková, T. Slováková, B. Kordíková, M. Sabo
   Prerekvizity:PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 - Anglický jazyk 1 a PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 - Anglický jazyk 2
2, 3/Z    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-118/18  Anglický jazyk 3 - príprava na UNIcert - B. Kordíková 2, 3/Z    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-096/10  Nemecký jazyk 3 - S. Rizmanová, K. Rózsová Wolfová
   Prerekvizity:PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 - Nemecký jazyk 1 a PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 - Nemecký jazyk 2
2, 3/Z    2S     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-087/10  Anglický jazyk 4 - J. Cihová, Š. Dugovičová, O. Pažitková, T. Slováková, B. Kordíková, M. Sabo
   Prerekvizity:PriF.KJ/N-bXCJ-070/10 - Anglický jazyk 1 a PriF.KJ/N-bXCJ-071/10 - Anglický jazyk 2
2, 3/L    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-119/18  Anglický jazyk 4 - príprava na UNIcert - M. Sabo 2, 3/L    2C     H   2
 PriF.KJ/N-bXCJ-097/10  Nemecký jazyk 4 - S. Rizmanová, K. Rózsová Wolfová
   Prerekvizity:PriF.KJ/N-bXCJ-072/10 - Nemecký jazyk 1 a PriF.KJ/N-bXCJ-073/10 - Nemecký jazyk 2
2, 3/L    2S     H   2

Blok - bXXX - Humanitné predmety
Predmet Rétorika sa môže zapísať za štúdium iba raz.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity
 PriF.KDPP/N-bXDI-006/10  Rétorika - Š. Zolcer
   Vylučujúce predmety:PriF.KDPP/N-bXDI-007/10 - Rétorika
   Limit:100 študentov
1, 2, 3/Z    1P + 1S     H   3
 PriF.KDPP/N-bXDI-007/10  Rétorika - Š. Zolcer
   Vylučujúce predmety:PriF.KDPP/N-bXDI-006/10 - Rétorika
   Limit:100 študentov
1, 2, 3/L    1P + 1S     H   3
 PriF.KDPP/N-bXDI-004/10  Introduction to Philosophy (1) - Š. Zolcer
   Limit:100 študentov
3/Z    1P + 1S     H   3
 PriF.KDPP/N-bXDI-005/10  Úvod do filozofie (2) - Š. Zolcer
   Limit:100 študentov
3/L    1P + 1S     H   3
 
 
Štátne skúšky
Povinné predmety
 

Blok - bBIXX - predmety ŠS
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity
 PriF.KGe/N-bOBH-100/15  Obhajoba bakalárskej práce   OB   8
 
 
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester. Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: C - cvičenie, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, Su - sústredenie, P - prednáška, S - seminár, T - práce v teréne, X - prax, PS - prednáška + seminár, CP - cvičenie + prednáška