Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia

Školský rok 2024/2025

 1. Mechanizmy biogenézy bunkovej steny kvasiniek ako cieľ pre biotechnologické aplikácie. Školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. Katedra genetiky, PriF UK.
 2. Genetické predpoklady vzniku eukaryotickej bunky. Školiteľ: Mgr. Filip Červenák, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 3. Využitie bakteriofágov v liečbe infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Školiteľ: Mgr. Katarína Procházková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 4. Kvasinky ako model pre štúdium neurodegenerácií. Školiteľ: Mgr. Veronika Vozáriková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 5. Pokroky v syntéze a využití aptamérov.  Školiteľ: Mgr. Sofia Virágová, Katedra genetiky, PriF UK.
 6. Toxikokinetika a toxikodynamika poly- a perfluórovaných alkylov. Školiteľ: Mgr. Ivana Kyzeková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 7. Cielené odstraňovanie proteínov pomocou degrónových systémov. Školiteľ: Mgr. Tomáš Petrík, Katedra genetiky, PriF UK.
 8. Expresia génov aktivovaných po smrti organizmu. Školiteľ: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 9. Úloha epigenetiky v procese starnutia. Školiteľ: Mgr. Silvia Bágeľová-polákova, PhD. Centrum biovied SAV.
 10. Alternatívy opravných dráh DNA. Školiteľ: Mgr. Nina Mayerová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 11. Interakcie genotoxických agensov v biologických systémoch. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 12. Nestabilita genómu asociovaná s R-slučkami v nádorových bunkách. Školiteľ: MVDr. Lucia Borszéková Pulzová, PhD. Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV.
 13. Štruktúra a funkcia svorkovej oblasti ľudského ryanodínového receptora 2. Školiteľ: Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.
 14. Glukózooxidáza - "Ferari" enzýmov - jej štruktúra, stabilita a využitie v oblasti biosenzorov. Školiteľ: Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.
 15. Génový tok medzi príbuznými ale ploidne odlišnými druhmi a jeho evolučný potenciál. Školiteľ: Mgr. Judita Zozomová, PhD. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV. 
 16. Metabolizmus BPA v eukaryotických bunkách. Školiteľ: Mgr. Jana Makuková, Katedra genetiky, PriF UK.
 17. Mitochondriálne ochorenia - ako sa posunúť vpred? Školiteľ: Mgr. Andrea Valentová, Katedra genetiky, PriF UK.
 18. Sexuálne správanie Drosophila melanogaster a jeho genetická podmienenosť. Školiteľ: Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 19. Mechanizmy alternatívneho predlžovania telomér. Školiteľ: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 20. Opravné mechanizmy mitochondriálnej DNA a patológie spojené s ich poruchami. Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 21. Caenorhabditis elegans ako modelový organizmus pre štúdium tumorigenézy. Školiteľ: Mgr. Sára Pišteková, Katedra genetiky, PriF UK.
 22. DNA a obezita. Školiteľ:Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 23. Diagnostické využitie koncentrácie cirkulujúcej DNA. Školiteľ:Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 24. Štruktúra a imunogénnosť DNA pochádzajúcej z hepatocytov. Školiteľ:Doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 25. Vplyv teploty na uvoľňovanie nukleárnej a mitochondriálnej DNA z hepatocytov. Školiteľ:Doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 26. Extracelulárne mitochondrie. Školiteľ: Doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 27. Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA a jej vplyv na udržiavanie stability genómu. Školiteľ: RNDr. Miroslava Kretová, PhD. Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
 28. Inkretíny. Školiteľ: Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie, PriF UK.
 29.  Akú úlohu zohráva jadrová lamina  a obal pri predčasnom starnutí? Školiteľ: Mgr. Katarína Gaplovská, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 30. Rastúca vlna antibiotickej rezistencie (The Rising Tide of Antibiotic Resistance). Školiteľ: Mgr. Naďa Labajová, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.
 31. Optimálny vyšetrovací algoritmus genetických aberácií u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou. Školiteľ: RNDr. Renata Lukačková, PhD. Medirex Gropus a.s.
 32. Farmakogenomické testovanie a ich implementácia do klinickej praxe. Školiteľ: RNDr. Miroslava Eckertová, PhD. Medirex Groups a.s.
 33. Preimplantačné genetické testovanie. Školiteľ: RNDr. Ľubica Majerová, PhD. Medirex Gropus a.s.
 34. Skrytá hrozba v plastoch. Školiteľ: Prof. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 35. Mechanizmy mutagenézy/karcinogenézy vybraných zlúčenín. Školiteľ: Prof. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 36. Neuróny a neuropeptidy zodpovedné za vodný metabolizmus. Školiteľ: Mgr. Martina Gáliková, PhD., Zoologický ústav SAV.
 37. Kvalifikácia a kvantifikácia testov motorickej výkonnosti výkonnostných športovcov vo vybraných športoch vo vzťahu ku genetickým polymorfizmom.Školiteľ: Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.

 

 

 

Školský rok 2023/2024

 1. Kleptoplastia: Kradnutie chloroplastov ako nástroj rozširovania metabolických možností heterotrofných organizmov. Školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. Katedra genetiky, PriF UK.
 2. Anti-priónové systémy. Školiteľ: Mgr. Katarína Procházková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 3. Adaptívna odpoveď. Školiteľ: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 4. CRISPR/Cas9-based gene editing and its application on organoids (Génová editácia metódou CRISPR/Cas9 a jej aplikácia na organoidoch). Školiteľ: Mgr. Nikoleta Mojzesová, Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV.
 5. Úloha fázovej separácie v regulácii bunkových procesov. Školiteľ: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 6. Využitie modelového organizmu Caenorhabditis elegans v (geno)toxikológii. Školiteľ: Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 7. Mechanizmy opravy poškodenej DNA u Drosophila melanogaster. Školiteľ: Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 8. Genetické predpoklady vzniku eukaryotickej bunky. Školiteľ: Mgr. Filip Červenák, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 9. Vínne mušky a štúdium metabolizmu. Školiteľ: Mgr. Martina Gáliková, PhD., Zoologický ústav SAV.
 10. Toxikogenomika – nová éra genetickej toxikológie. Školiteľ: Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 11. Prenatálna diagnostika aneuploídií. Školiteľ: dr. Miroslava Eckertová, Medirex.
 12. Význam CNV v lekárskej genetike. Školiteľ: dr. Ľubica Majerová, Medirex. 
 13. Jadrová membrána v procese bunkového delenia. Školiteľ: Mgr. Katarína Gaplovská, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 14. Interakcie genotoxických agensov v rôznych organizmoch. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 15. Pokroky v metódach značenia a detekcie proteínov. Školiteľ: Mgr. Tomáš Petrík, Katedra genetiky, PriF UK.
 16. Techniky editácie mitochondriálnej DNA. Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 17. Úloha periostínu vo fyziologických a patalogických procesoch prebiehajúcich v ľudskom organizme. Školiteľ: Mgr. Radka Macová, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v.v.i. (Oddelenie nanobiológie)
 18. Postranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA a jej vplyv na udržiavanie stability genómu. Školiteľ: RNDr. Miroslava Kretová, PhD. Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
 19. Využitie geneticky kódovaných fluorescenčných proteínov pri štúdiu zriedkavého genetického ochorenia Wolframovho syndrómu 1. Školiteľ: RNDr. Michal Cagalinec, PhD. Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV
 20. Alotopická expresia mitochondriálnych génov. Školiteľ: RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD., Oddelenie bunkovej kardiológie, Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v.v.i.
 21. Molekulárne mechanizmy vplyvu HPV infekcie na vznik karcinómu krčka maternice. Školiteľ: Dr. Aster Alemayehu, Onkologický ústav sv. Alžbety, Oddelenie lekárskej genetiky.
 22. Deoxyribonukleáza 1L3 a jej úloha v patogenéze chorôb. Školiteľ:Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 23. Analýza fragmentov extracelulárnej DNA pomocou digitálnej PCR. Školiteľ: Doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK.
 24. Reštart a oprava replikačných vidlíc. Školiteľ: Mgr. Nina Mayerová, Katedra genetiky, PriF UK.
 25. Genetika cirkadiánnych rytmov. Školiteľ: Mgr. Diana Knoblochová, Zoologický ústav SAV.
 26. Úloha šaperónov na povrchu buniek a v extracelulárnom priestore. Školiteľ: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD., Centrum biovied SAV, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky.

Školský rok 2022/2023

 1. Mechanizmy kontroly kvality proteínov v mitochondriách. Školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. Katedra genetiky, PriF UK.
 2. Metódy detekcie oxidačného poškodenia DNA. Školiteľ: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 3. Úloha telomér v signalizácii senescencie a bunkovej smrti. Školiteľ: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 4. Mechanizmy opravy poškodenej DNA u Drosophila melanogaster. Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 5. Voľné radikály a ich úloha v bunke. Školiteľ: Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 6. Estrogén-nezávislé účinky bisfenolu A v živých organizmoch. Školiteľ: Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 7. Posttranslačné modifikácie proteínov a ich úloha v tumorigenéze. Školiteľ: Mgr. Veronika Vozáriková. Katedra genetiky, PriF UK.
 8. Dynamika mitochondriálnych nukleoidov. Školiteľ: Mgr. Katarína Veljačiková. Katedra genetiky, PriF UK.
 9. Ťažké kovy ako environmentálne polutanty. Školiteľ: Mgr. Mária Peťková. Katedra genetiky, PriF UK.
 10. Potenciál liekových interakcií v protinádorovej terapii. Školiteľ: Mgr. Terézia Zajíčková. Katedra genetiky, PriF UK.
 11. Jadrovo-mitochodnriálna komunikácia v patogenéze ľudských ochorení. Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 12. Evolúcia linearity eukaryotických chromozómov. Školiteľ: Mgr. Zuzana Brzáčová. Katedra genetiky, PriF UK.
 13. Využitie sekundárnych metabolitov v biomedicíne. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 14. Interakcie nízkoteplotnej plazmy s bioaktívnymi zlúčeninami. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 15. Molekulárny základ a význam meiózy pre bunku. Školiteľ: Mgr. Anetta Bakošová, PhD. Centrum biovied, SAV.
 16. Akú úlohu zohráva endoplazmatické retikulum pri delení buniek? Školiteľ: Mgr. Katarína Gaplovská, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 17. Charakterizácia štruktúr DNA-proteínových komplexov. Školiteľ: Mgr. Katarína Procházková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 18. Nové prístupy v liečbe metastatického uveálneho melanómu. Školiteľ: Ing. Lucia Demková, PhD. Biomedicínske centrum, SAV.
 19. Modely pre štúdium vývoja mnohobunkovosti. Školiteľ: Mgr. Filip Červenák, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 20. Nádory vaječníkov vo veterinárnej medicíne. Školiteľ: Ing. Peter Makovický, PhD. Biomedicínske centrum, SAV.
 21. Melanómy vo veterinárnej medicíne. Školiteľ: Ing. Peter Makovický, PhD. Biomedicínske centrum, SAV.
 22. Význam a využitie vaginálnej cytológie v kynológii. Školiteľ: Ing. Peter Makovický, PhD. Biomedicínske centrum, SAV.
 23. Vínne mušky a štúdium metabolizmu. Školiteľ: Mgr. Martina Gáliková, PhD., Ústav zoológie, SAV.
 24. Nanohydrogély- multifunkčné materiály s potenciálnym využitím v regeneratívnej medicíne. Školiteľ: Mgr. Lucia Bálintová, Biomedicínske centrum, SAV.
 25. Súčasné možnosti personalizovanej liečby pacientok s karcinómom prsníka. Školiteľ: Mgr. Romana Valenčíková, PhD./RNDr. Regína Lohajová Behulová , PhD. Onkologický ústav sv. Alžbety.
 26. Transkripčné faktory a ich funkčná analýza v spojitosti s monogénovým diabetes mellitus. Školiteľ: Mgr. terézia Valkovičová, PhD. Biomedicínske centrum, SAV.
 27. Subcelulárne procesy aktivované extracelulárnou DNA v plazme. Školiteľ:  Doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD., Lekárska fakulta, UK.
 28. Extracelulárne pasce neutrofilov (NETs) v patogenéze COVID-19. Školiteľ:Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Lekárska fakulta, UK.
 29. Vlastnosti fetálnej DNA v maternálnej plazme v zdraví i chorobe. Školiteľ: Doc. RNDr. Barbora Vlková, PhD., Lekárska fakulta, UK.
 30. Nové bioaktívne komplexy prechodných kovov na báze chinazolinónov: ich potenciálne interakcie s DNA, antioxidačná a antikarcinogénna aktivita. Školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD., Biomedicínske centrum, SAV.
 31. Peptaiboly a ich protinádorové účinky. Školiteľ: Mgr. Patrik Macášek, Lekárska fakulta, UK.
 32. Kľúčové mutácie v primárnej myelofibróze (PMF). Školiteľ: RNDr. Miroslava Eckertová, PhD., Medirex a.s. Oddelenie lekárskej genetiky.
 33. Využitie cirkulujúcej DNA v genetickej diagnostike. Školiteľ: RNDr. Renata Lukačková, PhD., Medirex a.s. Oddelenie lekárskej genetiky.
 34. Vplyv genotoxických faktorov prostredia na vznik získaných chromozómových aberácií. Školiteľ: RNDr. Dagmar Landlová, Medirex a.s. Oddelenie lekárskej genetiky.
 35. Genetické faktory ovplyvňujúce plodnosť u človeka. Školiteľ: RNDr.Ľubica Majerová, PhD., Medirex a.s. Oddelenie lekárskej genetiky. 
 36. Tracing occurrence and ecology of agaricoid Clavariaceae by mining of environmental sequence data. Suprevisor: MSc. Vasilii Shapkin, (Institute of Botany, Plant Science and Biodiversity Centre, SAS (Botanický ústav, SAV)
 37. Úloha Tor1 kinázy v regulácii bunkovej odpovede na toxicitu akrylamidu. Školiteľ: Dr. Ing. Miroslava Požgajová, SPU Nitra.
 38. Malígne ochorenia a translézna syntéza. Školiteľ: Mgr. Andrea Holíčková, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, SAV.
 39. Sekundárne malignity ako dôsledok onkologickej liečby. Školiteľ: Mgr. Katarína Vigašová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, SAV.

Školský rok 2021/2022

 1. Evolúcia proteínov in vitro. Školiteľ: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. Katedra genetiky, PriF UK.
 2. Využitie CRISPR/Cas technológií v cielenej úprave genómov. Školiteľ: RNDr. Regina Sepšiová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 3. ERMES: štruktúra a funkcia. Školiteľ: Mgr. Katarína Procházková, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 4. Modely pre štúdium vývoja mnohobunkovosti. Školiteľ: Mgr. Filip Červenák, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 5. Extrachromozomálna cirkulárna DNA. Školiteľ: Doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 6. Úloha jadrovej membrány v oprave a replikácii DNA. Školiteľ: Mgr. Anetta Bakošová, PhD. Centrum biovied SAV.
 7. Účinok onkometabolitu na epigenóm. Školiteľ: Mgr. Veronika Vozáriková. Katedra genetiky, PriF UK.
 8. HMG proteíny ako príčina vzniku nádorových ochorení. Školiteľ: Mgr. Katarína Veljačiková. Katedra genetiky, PriF UK.
 9. Alternatívne terapeutické prístupy v liečbe infekčných ochorení. Školiteľ: Mgr. Mária Peťková. Katedra genetiky, PriF UK.
 10. Sekundárne metabolity v protinádorovej terapii. Školiteľ: Mgr. Terézia Zajíčková. Katedra genetiky, PriF UK.
 11. Udržiavanie koncov lineárnych molekúl DNA u prokaryotických a eukaryotických organimov. Školiteľ: Mgr. Zuzana Brzáčová. Katedra genetiky, PriF UK.
 12. Evolúcia pohlavných chromozómov. Školiteľ: Mgr. Lucia Mentelová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 13. Interakcie vody aktivovanej plazmou s biologickým materiálom. Školiteľ: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 14. Vplyv bisfenolu A na rastlinné bunky. Školiteľ: Mgr. Stanislav Kyzek, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 15. Využitie sekundárnych metabolitov v biomedicíne. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 16. Interakcie nízkoteplotnej plazmy s bioaktívnymi zlúčeninami. Školiteľ: Doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 17. Pólové telieska u kvasiniek. Školiteľ: Mgr. Katarína Gaplovská, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 18. Valproát ako inhibítor históndeacetyláz. Školiteľ: Mgr. Paulína Káňovičová. Centrum biovied SAV.
 19. Poškodenie DNA a jeho dôsledky. Školiteľ: Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 20. Biomarkery tekutej biopsie u neuroendokrinných nádorov pankreasu. Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD. Biomedicínske centrum SAV.
 21. Úloha epigenetickej deregulácie v progresii malígneho melanómu uvey. Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD. Biomedicínske centrum SAV.
 22. Úloha microRNA vo viacliekovej rezistencii. Školiteľ: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD., konzultant: Ing. Karolína Kadlečíková, Centrum biovied SAV.
 23. Poškodenie DNA indukované ionizujúcim žiarením a aktivácia DNA reparačných mechanizmov. Školiteľ: Mgr. Lucia Pavlíková, PhD., konzultant: Ing. Karolína Kadlečíková, Centrum biovied SAV.
 24. Čiarový kód rastlín a jeho význam. Školiteľ: Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. Katedra genetiky, PriF UK.
 25. Ergosterol nielen ako štruktúrna súčasť membrán. Školiteľ: Mgr. Lívia Petrisková, Centrum biovied SAV.
 26. Pozícia rodu Taphrina a jeho zástupcov v ére molekulárnej biológie. Školiteľ:Mgr. Miroslav Caboň, PhD., Botanický ústav SAV.
 27. Vplyv primerov na diverzitu mykobiómu v metabarcodingových štúdiách. Školiteľ:Mgr. Miroslav Caboň, PhD., Botanický ústav SAV.
 28. Regulácia génovej expresie a metabolizmus mastných kyselín v kvasinkách. Školiteľ: Mgr. Daniela Krajčiová, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV.
 29. Bakteriálne bunkové delenie-ako vie bunka kde má stred? Školiteľ: Mgr. Naďa Labajova, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.
 30. Synergický účinok endolyzín-antimikrobiálna látka, ako nový prostriedok v boji proti multirezistentným patogénom. Školiteľ: RNDr. Mária Kajsiková, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.
 31. Ľudský srdcový ryanodínový receptor 2 – jeho funkcia, štruktúra a vzťah k arytmiám srdca. Školiteľ: Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ústav molekulárnej biológie SAV.

Školský rok 2020/2021