GMO

Povinnosti spojené s prácou s GMO na katedre

Povinnosti spojené s prácou s GMO týkajúce sa zamestnancov a doktorandov nájdete tu.

Prílohy potrebné pri práci s GMO

Príloha č. 1 - Posudok z posudzovania rizika - pri prvom ohlásení údajov o používanom GMO/géne/konštrukte

Príloha č. 2 - Posudok z posudzovania rizika - pri opakovanom ohlásení údajov o GMO/géne/konštrukte

Príloha č. 3 - Prevádzkový denník šablóna - o používaní GMO a genetických technológiách v RT1 a v RT2

Príloha č. 4 - Posudok z posudzovania rizika v uzavretých priestoroch

Príloha č. 5 - Prevádzkový denník a prevádzkový poriadok