Doktorandské štúdium

Na Katedre sa realizuje študijný program Genetika aj vo forme doktorandského štúdia (garant prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.).

Je možné absolvovať internú (4 rokov), aj externú (5 rokov) formu štúdia. O externú formu štúdia je možné sa uchádzať len v prípade, že aplikant má stále pracovné miesto.

Témy prác pre každý rok sú vypisované vždy na prelome marca a apríla príslušného kalendárneho roka. Prihlasovanie na témy sa uskutočňuje prostredníctvom oddelenia pre vedu a výskum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Nástup na doktorandské štúdium je 1. september príslušného kalendárneho roka. Do 18 mesiacov od nástupu na štúdium je potrebné prihlásiť sa na dizertačnú skúšku.

Doktorandi realizujú projekty svojich dizertačných prác na Katedre, prípadne v spolupráci s externými inštitúciami u školiteľov schválených Vedeckou radou PriF UK. Naši doktorandi nie sú len kvalitní študenti, ale aj neoceniteľní pomocníci pri pedagogickom procese. Cvičenia a semináre, ktoré vedú, sú vďaka ich odbornej erudícii i ľudským vlastnostiam študentmi vysoko hodnotené. Absolventi doktorandského štúdia sú úspešní v nachádzaní atraktívnych pozícií: v špičkových zahraničných i slovenských laboratóriách i na klinických pracoviskách.

Všetky informácie o doktorandskom štúdiu na Prírodovedeckej fakulte sú sústredené na tejto stránke.

Stručný sprievodca doktorandským štúdiom v programe Genetika na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK)

Zodpovedné osoby:

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (lubomir.tomaska@uniba.sk)
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. (andrea.sevcovicova@uniba.sk)
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (miroslava.slaninova@uniba.sk)
doc. RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD. (vladimira.dzugasova@uniba.sk)
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. (eliska.galova@uniba.sk)

Väčšina informácií súvisiacich s organizáciou doktorandského štúdia je na stránke: https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/. Nižšie je uvedených niekoľko rád a odporúčaní týkajúcich sa doktorandov v programe Genetika. V prípade situácií, ktoré nie sú uvedené v týchto dvoch materiáloch je možné obrátiť sa na oddelenie pre doktorandské štúdium PriF UK, alebo na garanta.

Upozornenie: všetky publikačné výstupy deklarované ako podklad pre kredity a obhajobu musia byť zaevidované v centrálnej databáze PriF UK (platí aj pre doktorandov na SAV) . Pre školiteľov: Vedecké publikácie (karentové (ADC, ADD), resp. evidované vo WoS a Scopus (ADM)) je potrebné evidovať aj po skončení štúdia, pokiaľ boli zaslané do časopisu pred obhajobou. Pri účasti na konferenciách sú kredity udeľované iba v prípade, že abstrakty sú v zborníkoch s ISBN. 

1. ročník - zimný semester

Študent si do 30. septembra (v spolupráci so školiteľom) zostaví individuálny plán. Okrem povinných položiek môže využiť aktivity, ktoré sú v ponuke v študijnej ročenke. V prípade potreby sa môže študijný plán konzultovať s garantom. 

V priebehu septembra má študent povinnosť: 

  • absolvovať školenia BOZP, protipožiarnej ochrany, práce s chemickými a biologickými látkami v gescii príslušného školiaceho pracoviska (PriF UK, resp. SAV)
  • stretnúť sa s vedúcim školiaceho pracoviska, absolvovať poučenie o požiadavkách súvisiacich s dochádzkou, povinnostiach a špecifických pravidlách pracoviska
  • absolvovať poučenie o evidencii a práci s GMO (školiteľ)

Predmet Doktorandský seminár z genetiky 1: 15 min prezentácia + neformálna diskusia o vedeckých cieľoch projektu dizertačnej práce (DDP) a plánovaných experimentálnych stratégiách na spoločnom stretnutí doktorandov 1. ročníka (povinná účasť), školiteľov, učiteľov a vedeckých pracovníkov. Stretnutie zvolá garant na termín, ktorý upresní mailom (zvyčajne v priebehu posledného týždňa pred vianočnými sviatkami). Hodnotenie predmetu do AIS zapisuje garant.

Predmet Genetika pre doktorandov 1: formou konzultácií so školiteľom, ktorý zapisuje hodnotenie do AIS.

Predmet Pokročilé metódy v genetike: je možné zapísať v 1. alebo 2 ročníku. Blokové cvičenia umožňujúce získať prehľad o metódach a infraštruktúre dostupných na školiacich pracoviskách.

Nezabudnúť sa zapísať do AIS na všetky predmety realizované v zimnom semestri tak, aby ich príslušní učitelia, resp. školitelia mohli zapísať pred skončením skúškového obdobia.

Interní doktorandi na Katedre genetiky: využiť možnosť aplikácie o Grant Univerzity Komenského (termín zverejnenia výzvy, ktorý je zvyčajne v decembri, je potrebné sledovať). 

1. ročník - letný semester

Predmet Doktorandský seminár z genetiky 2: 15 min prezentácia + neformálna diskusia o upresnených vedeckých cieľoch projektu DDP a predbežných výsledkoch na spoločnom stretnutí doktorandov 1. ročníka (povinná účasť), školiteľov, učiteľov a vedeckých pracovníkov. Stretnutie zvolá garant na termín, ktorý upresní mailom (zvyčajne v priebehu posledného júnového týždňa). Hodnotenie predmetu do AIS zapisuje garant.

Predmet Genetika pre doktorandov 2: formou konzultácií so školiteľom, ktorý zapisuje hodnotenie do AIS. Zvažuje sa organizácia workshopu pre doktorandov 1. ročníka, ktorý by pripravili doktorandi vyšších ročníkov na tému, ktorú si zvolia po dohode s garantom. Rečníkmi by boli pozvaní odborníci z danej oblasti. V tomto prípade bude účasť na workshope predpokladom hodnotenia predmetu.

Predmet Aktuálne otázky genetiky: Blok prednášok lektorov z externých pracovísk na začiatku letného semestra venovaný konkrétnej téme modernej genetiky.

V priebehu semestra zvážiť účasť na Študentskej vedeckej konferencii PriF UK.

Nezabudnúť si zapísať do AIS všetky predmety realizované v letnom semestri tak, aby ich príslušní učitelia, resp. školitelia mohli zapísať pred skončením skúškového obdobia.

Školiteľ je zodpovedný za vypracovanie výročného hodnotenia a udelenie hodnotení, ktoré sú bonifikované kreditmi. Tiež môže zapísať kredity v kategórii „Iné“ s tým, že každý kredit musí stručne zdôvodniť (a adekvátne zmeniť počet kreditov v tejto položke). Predmety v študijnej časti sa hodnotia na stupnici A-FX, v ostatných prospel/neprospel.

Počet kreditov v položke Vlastná pedagogická činnosť je možné upraviť po konzultácii s garantom.

2. ročník - zimný semester

Predmet Doktorandský seminár z genetiky 3: Katedrový, resp. ústavný seminár o predbežných výsledkoch projektu DDP.

Nezabudnúť si zapísať do AIS všetky predmety realizované v zimnom semestri tak, aby ich príslušní učitelia, resp. školitelia mohli zapísať pred skončením skúškového obdobia.

Interní doktorandi na Katedre genetiky (KGE): využiť možnosť aplikácie o Grant Univerzity Komenského (termín zverejnenia výzvy, ktorý je zvyčajne v decembri, je potrebné sledovať).

Spisovanie práce k dizertačnej skúške (PDS; viď nižšie). 

Dizertačná skúška

Najneskôr do konca februára odovzdať PDS garantovi a prihlášku na dizertačnú skúšku na dekanát. Nezabudnúť sa prihlásiť na dizeračnú skúšku aj v AIS. Školiteľ doktoranda môže navrhnúť oponenta PDS, ktorý predbežne súhlasil s vypracovaním posudku, má titul minimálne PhD., nie je z pracoviska školiteľa/doktoranda a nemá s nimi spoločné publikácie, resp. spoločné vedecké projekty. 

Práca k dizertačnej skúške pozostáva z dvoch častí: (1) prehľad riešenej problematiky a (2) ciele a experimentálna stratégia. Celkový rozsah je 40-60 strán vrátane zoznamu literatúry a rozsahy častí (1) a (2) sú v pomere približne 2:1. Časť (1) je odporúčané písať tak, aby mohla byť celá (alebo jej kapitola) využitá na prehľadný článok. Možnosť písať v anglickom jazyku je potrebné dať voped schváliť garantovi a následne dekanovi.

K dizertačnej skúške doktorand spolu so školiteľom navrhnú garantovi 5 okruhov tém z genetiky, resp. molekulárnej biológie, ktoré doktorand do hĺbky naštuduje a z ktorých mu komisia bude klásť otázky. Témy by nemali byť príliš široké (napr. „bunka“), resp. úzke („napr. nukleotidová excízna oprava“) a mali by dať doktorandovi možnosť naštudovať si problematiku, ktorá mu pomôže pri realizácii cieľov DDP. Okruhy tém pošle doktorand alebo školiteľ garantovi na schválenie spolu s odovzdaním PDS.

Dizertačná skúška sa zvyčajne uskutoční pre všetkých doktorandov 2. ročníka v jednom termíne, ktorý určí garant v spolupráci s oponentami a školiteľmi (obvykle na prelome marca a apríla). Prezentácia téz PDS má maximálne 15 minút v rovnakej štruktúre a proporcii ako je uvedené pri dizertačnej práci. Po prezentácii nasleduje diskusia s oponentom a členmi komisie a následne príprava na zodpovedanie otázok z okruhov tak, ako ich naformulujú členovia komisie.

Dizertačnou skúškou končí študijná časť doktorandského štúdia. Je potrebné skontrolovať, či sú všetky predmety zapísané v AIS.  

2. ročník - letný semester

Aktivity podľa individuálneho plánu
júl-august: výročné hodnotenie, uzavretie ročníka

3. ročník

Aktivity podľa individuálneho plánu
júl-august: výročné hodnotenie, uzavretie ročníka

4. ročník

Aktivity podľa individuálneho plánu Spisovanie dizertačnej práce,  odovzdanie DP a prihlášky na obhajobu DP podľa pravidiel PriF UK:
https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/obhajoba-dizertacnej-prace

Školiteľ doktoranda môže navrhnúť troch oponentov DP, ktorí predbežne súhlasili s vypracovaním oponentského posudku, minimálne jeden z nich je profesor a/alebo DrSc. ostatní majú titul minimálne PhD., ani jeden nie je z pracoviska školiteľa/doktoranda a nemá s nimi spoločné publikácie, resp. spoločné vedecké projekty.

Garant v zmysle pravidiel PriF UK zorganizuje obhajobu DP, zvyčajne v priebehu posledných dvoch augustových týždňov (termín obhajoby závisí od termínu odovzdania DP). Na jednu obhajobu sú vyhradené 2 hodiny, doktorand má k dispozícii maximálne 30 minút na prezentáciu téz svojej DP. Po diskusii s oponentami, nasleduje všeobecná diskusia, po ktorej skončení členovia komisie dospejú k hodnoteniu, ktoré následne verejne oznámia doktorandovi.

V prípade nadštandardnej dĺžky štúdia sa postupuje v zmysle platných predpisov PriF UK.