Genetická spoločnosť Gregora Mendela

GSGM je dobrovoľné združenie (spolok) pracovníkov zaoberajúcich sa genetikou, a to ako profesionálne, tak súkromne z vlastného záujmu. Cieľom GSGM je združovať pracovníkov a záujemcov o genetiku, sprostredkovávať odbornú komunikáciu medzi nimi navzájom i so zahraničnými genetikmi, zabezpečovať ich informovanosť o najnovších smeroch a poznatkoch v odbore genetika, vytvárať podmienky pre prezentáciu ich vedeckovýskumnej práce v odbore genetika a podieľať sa na koncepčnej, poradenskej, prognostickej a inej činnosti v tomto odbore.

Prihláška, stanovy, činnosť a všetky ostatné informácie sú na stránke GSGM.

Kontakt

Genetická společnost Gregora Mendela
Ústav experminentální biologie
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno 
Česká republika