Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výbor Biologickej sekcie

Katedra antropológie

Prof. RNDr. Daniela Siváková,  CSc.

Doc. RNDr. Radoslav Benuš, PhD. (Rada pre vedu)

RNDr. Marta Cvíčelová, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra botaniky

Prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.

Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD. (Rada pre vedu)

Mgr. Soňa Jančovičová, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra ekológie

Prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.

Doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc. (Rada pre vedu)

RNDr. Eva Záhorská, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra fyziológie rastlín

Prof. RNDr. Alexander Lux, DrSc.

RNDr. Ľudmila Slováková, CSc. (Rada pre vedu)

RNDr. Beáta Cholvadová, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra genetiky

Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (Rada pre vedu)

RNDr. Eliška Gálová, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra mikrobiológie a virológie

Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

Doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc. (Predseda Rady pre pedagogiku)

RNDr. Peter Kabát, CSc. (Rada pre vedu)

Katedra molekulárnej biológie

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. (Rada pre vedu) 

Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra zoológie

Eduard Stloukal, PhD.

Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. (Rada pre vedu)

Mgr. Dávid Žiak, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Doc. RNDr. Iveta Herichová, PhD. (Predseda Rady pre vedu)

RNDr. Lucia Kršková, PhD. (Rada pre pedagogiku)

Ústav bunkovej biológie

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

RNDr. Anna Belicová, PhD. (Rada pre vedu)

RNDr. Roman Dušinský, CSc. (Rada pre pedagogiku)

Katedra didaktiky prírodných vied

Doc. RNDr. Katarína Ušáková, CSc. 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD. 

 

Prodekan – vedúci BS

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

 

Zástupcovia študentskej komory akademického senátu fakulty

Mgr. Martin Babič

Bc. Ján Horváth

Barbora Gomolčáková

Sekretárka sekcie

RNDr. Eva Záhorská, CSc.

* * *

Rada pre pedagogickú činnosť

Katedra antropológie

RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.

Katedra botaniky

Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Katedra ekológie

RNDr. Eva Záhorská, CSc.

Katedra fyziológie rastlín

RNDr. Beáta Cholvadová, CSc.

Katedra genetiky

RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Katedra mikrobiológie a virológie

Doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc.

Katedra molekulárnej biológie

Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.

Katedra zoológie

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Ústav bunkovej biológie

RNDr. Roman Dušinský, CSc.

* * *

Rada pre vedecko-výskumnú činnosť

Katedra antropológie

Doc. RNDr. Radoslav Benuš, PhD.

Katedra botaniky

Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Katedra ekológie

Doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Katedra fyziológie rastlín

RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.

Katedra genetiky

Prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.

Katedra mikrobiológie a virológie

RNDr. Peter Kabát, CSc.

Katedra molekulárnej biológie

Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. 

Katedra zoológie

Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Doc. RNDr. Iveta Herichová, PhD.

Ústav bunkovej biológie

RNDr. Anna Belicová, PhD.