Katedra mikrobiológie a virológie

PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova ulica č. 6
842 15 Bratislava 4

Výskum na našej katedre je zameraný na štúdium rezistencie patogénnych baktérií a kvasiniek proti antimikróbnym látkam, identifikáciu a typizáciu, fyziológiu, biochémiu a genetiku mikroorganizmov. Skúmajú sa aj rôzne aspekty života mikroorganizmov v komunite (biofilme) ako sú komunikácia, adaptácia na nepriaznivé podmienky, imunomodulačné vlastnosti povrchových antigénov a ich úloha v adherencii na živé aj neživé povrchy.

Funkcia, biogenéza a genetika mitochondrií sa študuje s použitím metabolických inhibítorov a mutantov kvasiniek S. cerevisiae. S použitím metód molekulárnej genetiky sa analyzujú nukleocytoplazmatické vzťahy a regulácia génovej expresie v eukaryotických mikroorganizmoch. Pozornosť sa venuje aj molekulárnym mechanizmom rezistencie eukaryotických mikroorganizmov proti antifungálnym chemoterapeutikám u patogénnych a nepatogénnych druhov kvasiniek.

Výskum v oblasti virológie je zameraný na štúdium herpetických vírusov na úrovni populácie živočíchov, experimentálne infikovaného organizmu ako aj infikovanej bunky s cieľom  charakterizovať ekologické, epidemiologické, biologické, patogenetické, imunologické a molekulárno-biologické vlastnosti vírusov. Ako model výskumu sa používa myšací lymfotropný gamaherpesvírus, na základe jeho vysokej homológie s genómom  ľudského onkogénneho vírusu Epsteina a Barrovej. Modelový vírus slúži na štúdium  patogenézy a imunológie experimentálne infikovaných laboratórnych myší, na sledovanie dlhodobého prežívania vírusu v organizme ako aj na vznik nádorov. Na molekulárnej úrovni sa  študujú vírus špecifické gény vo vzťahu k  virulencii, patogenite a onkogenicite vírusu. Ďalej sa študuje rozšírenie vírusu vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, testujú sa antivírusové účinky interferónov III.typu na klinicky významných vírusoch, ako aj evolúcia endogénnych retrovírusov.

 

Naša katedra sa zapojila v roku 2021 do medzinárodného projektu CEMBO.

CEMBO – aims at developing Excellence in the Research Area of Combating and Evaluation of Mixed CEMBO aims at developing Excellence in the Research Area of Combating and Evaluation of Mixed Biofilms. This will be achieved by twinning the Comenius University in Bratislava (CU), Faculty of Natural Sciences (FNS) with outstanding EU institutions with high expertise in the areas of anti-biofilm strategies and biofilm.

Viac sa dozviete na : https://cembo.eu

 

<output>Tatiana Betáková je Slovenkou roka vo vede a výskume</output>

 

Naša kolegyňa Tatiana Betáková je Slovenkou roka v kategórii veda a výskum

Dňa 23. júna odovzdávali významné ocenenie Slovenka roka 2022. Každoročne sa medzi nominovanými dámami nachádzajú vedkyne a pedagogičky z Univerzity Komenského. Tento rok si cenu v kategórii veda a výskum odniesla naša kolegyňa Tatiana Betáková                        

Docentka Tatiana Betáková skúma vírus chrípky a imunitnú odpoveď a patogenitu vírusov. Okrem toho, že pôsobí na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK je vedeckou pracovníčkou Biomedicínskeho centra SAV. Dvakrát získala Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy.

 

 

 

STRÁNKA JE VO VÝSTAVBE