Štúdium

Na Katedre Mikrobiológie a Virológie sú garantované odbory Mikrobiológia a Virológia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na zabezpečení kvalitnej výuky spolupracuje katedra s lekárskou Fakultou UK, Virologickým ústavom SAV, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Ústavom experimentálnej onkológie a Ústavom molekulárnej biológie. Na týchto pracoviskách majú študenti možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími prístrojmi a metódami. V prípade záujmu majú možnosť vypracovať tu aj svoje diplomové práce.